Arsacal
button
button
button
button


Missionary school en andere projecten voor jongeren

Kerstdiner Jongeren in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 15 december 2018 - 333 woorden
Presentatie van de Missionary School
Presentatie van de Missionary School

Op zater­dag­avond 15 de­cem­ber was in de zaal van de Am­ster­damse Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht het kerst­di­ner van de jon­ge­ren, nadat eerst de heilige Mis was gevierd in de kerk. Er staan allerlei ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren op stapel, onder andere de Mis­sio­na­ry School, die deze avond werd ge­pre­sen­teerd.

Het kerst­di­ner was uitstekend voor­be­reid door jon­ge­ren van onder meer het Jon­ge­ren­plat­form die een hele dag waren bezig geweest om alles klaar te maken. De zaal zag er dan ook fees­te­lijk uit, helemaal in de kerst­sfeer en het eten was prima.

Aan het einde van het diner werd de Mis­sio­na­ry School ge­pre­sen­teerd door Joost vd Vlugt. Het is een project, moge­lijk gemaakt door enkele fondsen, waarin aan jon­ge­ren een twee­ja­rig pro­gram­ma wordt aan­ge­bo­den. Het eerste jaar geeft in een aantal weeken­den vor­ming in het katho­lie­ke geloof, ont­wik­ke­ling van de eigen per­soon­lijk­heid en allerlei skills, zoals samen­wer­ken, een pro­gram­ma opzetten, lei­ding geven, jon­ge­ren bena­de­ren enzo­voorts. In het tweede jaar wordt dit in praktijk gebracht op een aantal plaatsen in ons bisdom waar ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren wor­den opgezet door de mensen van de mis­sio­na­ry school. Het pro­gram­ma is leer­zaam, vormend en toerustend. Zo'n tien tot vijf­tien jon­ge­ren zullen in de gelegen­heid wor­den gesteld dit pro­gram­ma gratis te volgen op voor­waarde dat zij zich voor deze twee jaar verbin­den. Op de web­si­te van Jong bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is er meer over te lezen: jonge­kerk.nl

Er zijn na­tuur­lijk nog veel meer ac­ti­vi­teiten: er werd gewezen op het weekend Available for the other, de maan­de­lijkse aanbid­dings­groep Meet & Greet the Lord in Heiloo en na­tuur­lijk zijn de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Panama in aan­tocht. Voor al deze ac­ti­vi­teiten (en meer) ver­wijs ik graag naar de web­si­te jonge­kerk.nl

Het kerst­di­ner is voor veel jon­ge­ren een mooie gelegen­heid om elkaar te ont­moe­ten, samen de Eucha­ris­tie te vieren, uit te wisselen en te horen over de ac­ti­vi­teiten.

Ook ik hoor er weer dingen die ik nog niet wist, want jon­ge­ren zijn zelf ook vaak bezig met mooie missio­naire ac­ti­vi­teiten. 

De Kerk leeft!

Terug