Arsacal
button
button
button
button


Bezoek van bisschop Arseny

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 5 januari 2019 - 192 woorden

Vrij­dag 4 januari bracht Zijne Excellentie Bis­schop Arseny van de Koptisch orthodoxe kerk in Neder­land mij een harte­lijk en broe­der­lijk bezoek.

Samen met de heren Happy Megally en Abdel Youssef van de Koptische kerk mocht ik bis­schop Arseny verwel­ko­men. Het was een gelegen­heid om mijn medeleven te tonen met de aan­slagen die de Koptische chris­te­nen in Egypte steeds weer - ook zeer recent - te ver­du­ren hebben.

Het aantal Koptische chris­te­nen neemt in Neder­land de laatste jaren sterk toe en dat betekent dat deze Kerk nieuwe kerk­ge­bouwen zoekt om hun gelo­vi­gen in te kunnen ont­van­gen voor de heilige Li­tur­gie. Onlangs hebben de Koptische chris­te­nen de Sint Jozef­kerk in Bussum over­ge­no­men en de gelo­vi­gen in die plaats zijn blij dat de klok van de kerk luidt en hon­der­den gelo­vi­gen toe­stro­men om er de Li­tur­gie te vieren. De katho­lie­ke kerk beschouwt de oosterse chris­te­nen, die ons geloof en de sacra­menten delen, als zuster­kerken.

In Egypte ligt een bij­zon­dere pelgrims­rou­te: die van de vlucht van de heilige familie in Egypte. We spraken ook over de moge­lijk­heid om die route samen te gaan volgen.

Bis­schop Arseny bracht een fraai geschenk mee dat hij op de foto presen­teert.

Terug