Arsacal
button
button
button
button


Dank voor alle goede wensen!

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 18 januari 2019 - 338 woorden
De akte die van de plechtigheid is opgemaakt
De akte die van de plechtigheid is opgemaakt
De Nuntius leest zijn officiële tekst
De Nuntius leest zijn officiële tekst
Het portret dat door een vriend van mij is gemaakt
Het portret dat door een vriend van mij is gemaakt

Naar aan­lei­ding van mijn benoe­ming tot bis­schop-coad­ju­tor en de ‘in­stal­la­tie’ tij­dens de Evensong op 11 januari, heb ik vele felici­ta­ties gekregen, langs alle wegen die daarvoor tot onze beschik­king staan. Het lukt me niet om ie­der­een per­soon­lijk te bedanken en daarom wil ik dat doen langs deze weg.

Dank

Veel mensen hebben gerea­geerd met een kaartje, een e-mail, berichtjes via social media of per­soon­lijk. Tijdens de nieuw­jaars­re­cep­tie mocht ik vele han­den drukken, er waren meer dan 650 mensen en hoewel we ruim drie uur han­den hebben geschud, lukte het toch lang niet ie­der­een om ons te bereiken. Dat is aan de ene kant jammer, maar het was na­tuur­lijk wel mooi dat er zoveel mensen waren uit alle delen van ons bisdom en daar­bui­ten. En dan waren er nog de nodige mensen die om allerlei redenen verstek moesten laten gaan. Ik kijk er in ieder geval heel goed op terug en ik bedank ook de mensen die geko­men zijn, som­mi­ge ook nog met een attentie, waarvoor even­eens mijn dank!

Die er akte van opmaakt...

Zoals ik eer­der heb ge­schre­ven, heeft de Apos­to­lisch Nuntius met de bevoegd­he­den die hij daarvoor heeft een do­cu­ment opge­steld waar­mee de ‘inbezitname’ kon plaats vin­den, omdat de pau­se­lijke bulle - waar­van wel de tekst is voor­ge­le­zen door deken Ambro Bakker - er nog niet zo snel kon zijn.

Van die inbezitname moet offi­cieel akte wor­den opgemaakt waarvoor de kanselier, dr. Bart Putter, verant­woor­de­lijk­heid heeft gedragen. Die akte vindt U hiernaast (klein foutje: ‘Collegio’ moet zijn: ‘collegii’). Zodra de offi­cië­le bulle is binnen geko­men, wordt ook de tekst daar­van ge­pu­bli­ceerd.

Verras­sing

Gisteren­avond werd ik verrast door een goede vriend - die naast zijn werk als raadsheer, veel schil­dert - met een door hem geschil­derd portret. Het was voor mij een hele verras­sing toen hij laatst opbelde en me ver­telde dat hij dit had gemaakt. Ik vind het per­soon­lijk erg knap gedaan en het bisdom heeft zo alvast iets om op te hangen als ik er niet meer ben.

Terug