Arsacal
button
button
button
button


Vlaamse en Nederlandse bisschoppen bijeen

in Mechelen

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 februari 2019 - 162 woorden
Vlaamse en Nederlandse bisschoppen bijeen
(foto: T. Scholtes s.j.)
Vlaamse en Nederlandse bisschoppen bijeen
Vlaamse en Nederlandse bisschoppen bijeen
(foto: T. Scholtes s.j.)

Ieder jaar komen de bis­schop­pen van Vlaan­de­ren en Neder­land een keer samen. Dit jaar was die bij­een­komst in Mechelen bij kar­di­naal Jozef de Kesel, voor­zit­ter van de Belgische bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Overleg, gebed, de maal­tijd en ont­moe­ting waren de ingrediënten van deze dag.

Om 10.30 uur ontmoetten de bis­schop­pen elkaar bij een kop koffie of thee. Na het in­for­meel weerzien begon het overleg met als nieuwe gezichten de hulp­bis­schop van Mechelen-Brussen, mgr. Koen Vanhoutte, en de bis­schop van Roermond, mgr. Harrie Smeets. De meeste bis­schop­pen kon­den hierbij aanwe­zig zijn, enkele bis­schop­pen ontbraken door andere ver­plich­tingen. De bis­schop­pen bespraken thema's die beide con­fe­ren­ties aan­gaan, zoals de plaats van de Eucha­ris­tie in het ker­ke­lijk leven, de reorgani­sa­tie van de pa­ro­chies en pas­to­rale een­he­den, in­te­gra­tie van vluch­te­lingen, nieuwe evangeli­sa­tie en pa­ro­chie-opbouw e.d.

Het ochtend­pro­gramma werd af­ge­slo­ten met het ge­za­men­lijk gebe­den en gezongen Middag­ge­bed, waarna we ge­za­men­lijk de maal­tijd hebben gebruikt.

Het was een goed broe­der­lijk samen­zijn met een harte­lijke ont­vangst door het aarts­bis­dom van Mechelen-Brussel.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug