Arsacal
button
button
button
button


Amerikaanse katholieke studenten op bezoek in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 10 maart 2019 - 190 woorden

Deze dagen is een groep katho­lie­ke uni­ver­si­teits­stu­denten uit de Verenigde Staten op bezoek in Haar­lem. Rond hun bezoek zijn ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd.

Zondag­avond was er een ‘potluckdinner’ in het bis­schops­huis. De jon­ge­ren (en ouderen) van de Haar­lemse pa­ro­chies waren uit­ge­no­digd om kennis te maken met de jon­ge­ren van FOCUS, een organi­sa­tie van katho­lie­ke stu­den­ten, die onder meer tot doel heeft jaar­lijks een bezoek te brengen aan een bui­ten­lands bisdom en daar evan­ge­li­se­rende en andere ac­ti­vi­teiten te ontplooien en in contact te komen met de jon­ge­ren.

Deze zon­dag namen zij deel aan de H. Mis in de Sint Joseph­kerk in Haar­lem, maan­dag doen zij klusjes in de ka­the­draal. Ook is er straate­vangeli­sa­tie voor­zien en een avond van barm­har­tig­heid in de Joseph­kerk met uit­stel­ling en biecht­gele­gen­heid. Kape­laan Johannes van Voorst tot Voorst is de contact­persoon en coördineert de ac­ti­vi­teiten. Na Haar­lem gaan de stu­den­ten ook enkele dagen naar Sittard waar Ameri­kaanse Do­mi­ni­ca­nessen werk­zaam zijn.

Zondag­avond bezocht ik de groep en maakte ik kennis met de jon­ge­ren die nog wat moe waren van de lange reis: ze waren die ochtend pas aan­ge­ko­men en on­mid­del­lijk met een mooi pro­gram­ma be­gon­nen.

Terug