Arsacal
button
button
button
button


Afspraken getekend over verlening Akte van bekwaamheid Godsdienst

voor basisschoolleraren

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 3 april 2019 - 327 woorden
Ondertekening van de overeenkomst
Ondertekening van de overeenkomst
Afspraken getekend over verlening Akte van bekwaamheid Godsdienst

Op woens­dag 3 april was de jaar­lijkse ont­moe­tings- en in­spi­ra­tie­dag van de Vereni­ging Katho­lie­ke Leraren Oplei­dingen (VKLO) in de Thomas More hoge­school in Rotter­dam. Na de Algemene Leden Ver­ga­de­ring heb ik samen met de voor­zit­ter, Taeke van de Akker, afspraken getekend rond de ver­strek­king van de Akte van Bekwaam­heid.

Ook de voor­zit­ter van de NKSR, diaken drs. Titus Frankemölle was hierbij aanwe­zig, evenals een aantal bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den en na­tuur­lijk de PABO-docenten gods­dienst/ levens­be­schou­wing en ver­te­gen­woor­digers van de ver­schil­lende PABO's.

Basis­school­le­ra­ren die in het katho­liek onder­wijs werk­zaam zijn dienen te be­schik­ken over een zo­ge­naamde Akte van Bekwaam­heid die aangeeft dat de leraar een vor­ming heeft voltooid om katho­lie­ke gods­dienst/ levens­be­schou­wing te kunnen geven aan de basis­school.

Voor het traject naar de akte van bekwaam­heid toe is in 2014 door een project­groep in on­der­lin­ge samen­wer­king van VKLO en Bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den een Kennisbasis gods­dienst/ levens­be­schou­wing vast­ge­steld, in overleg met de Neder­landse bis­schop­pen. Hier­van maken drie concepten deel vanuit, die een invals­hoek vormen voor het bespreken van thema’s en die herkend kunnen wor­den in bij­voor­beeld een bijbel­ver­haal: Contingentie, Trans­cen­dentie en Traditie. Sinds 2014 is voor deze kennisbasis een implemen­ta­tie traject bezig en wor­den visi­ta­ties gehou­den, waarbij de bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den betrokken zijn.

Nu zijn er afspraken gemaakt over de ver­strek­king van de Akte van bekwaam­heid en de be­trok­ken­heid van de Bis­schop­pe­lijk Gedele­geer­den hierin, waardoor de samen­wer­king van de PABO's met die bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den en dus met de bis­dom­men en de kerk wordt ver­sterkt.

In de mid­dag bezochten we de nieuwe commu­ni­teit van jon­gere Dominicanen die zich in Rotter­dam bij city­kerk Het Stei­ger heeft geves­tigd. Daar wer­den we welkom geheten door pater Richard Steenvoorde. Hij ver­telde over de opbloei van de orde in Neder­land met nieuwe roe­pingen. De Dominicanen zijn vorig jaar met een wandel­tocht door Neder­land naar hun nieuwe klooster toe gegaan. Bin­nen­kort komen er twee broe­ders bij die nu nog in Fribourg stu­de­ren.
Ook dat was een mooi en in­spi­re­rend onder­deel van deze dag!

Terug