Arsacal
button
button
button
button


Indonesische katholieken uit België en Nederland bijeen in Haarlem

Meeleven met slachtoffers in Sri Lanka

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 22 april 2019 - 483 woorden
Met de priesters
Met de priesters
Al geruime tijd voor het begin van de viering stroomde de kathedraal vol
Al geruime tijd voor het begin van de viering stroomde de kathedraal vol

Burge­mees­ter Jos Wienen en de Indonesische am­bas­sa­deur in Neder­land waren aanwe­zig bij de Paas­vie­ring van de Indonesische Katho­lie­ken die vanuit heel België en Neder­land naar de Haar­lemse ka­the­draal waren geko­men. Een fees­te­lij­ke vie­ring in een volle ka­the­draal, maar tege­lijk was er meeleven met de slacht­of­fers en hun families in Sri Lanka.

De fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring werd opge­luis­terd door de zang van het Indonesisch koor en er was een twaalftal pries­ters aanwe­zig om te con­ce­le­breren. Ver­te­gen­woor­digers van de Katho­lie­ke Indonesische ge­meen­schappen plaatsten een kaars op de stan­daard aan het begin van de vie­ring en droegen ook de offergaven aan.

Aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring heb ik een korte toe­spraak gehou­den waarin ik stil stond bij het feest van pasen en van deze ont­moe­tings­dag en bij de gruwe­lijke aan­slagen die in Sri Lanka hebben plaats gevon­den op katho­lie­ke kerken en hotels en die meer dan drie hon­derd doden en hon­der­den gewon­den hebben veroor­zaakt. Hoe kunnen deze aan­slagple­gers voor God ver­schij­nen die zij eren als de Erbarmer?

Ook burge­mees­ter Jos Wienen hield een toe­spraak om de vele gasten te verwel­ko­men in zijn mooie stad Haar­lem en meeleven tot uiting te brengen met de slacht­of­fers van de aan­slagen in Sri Lanka. Ook de Indonesische am­bas­sa­deur ging op dit thema in en hij sprak de wens uit dat de vertgenwoor­digers van alle gods­diensten zich in het spoor van Jezus zou­den inzetten voor vrede en naasten­liefde .

Aan het einde van de Mis voor de zegen heb ik nog even verwezen naar de ver­kla­ring van Abu Dhabi die paus Fran­cis­cus met moslim­lei­ders heeft onder­te­kend om een gemeen­schap­pe­lijke inzet voor broe­der­schap onder alle mensen te bevor­de­ren.

Hier­on­der een korte samen­vat­ting van de woor­den die ik - na een korte Indonesische groet en paaswens - tot de Indonesische gemeenchap heb ge­spro­ken:

"Het is een mooie traditie van de Inonesische ge­meen­schap
om samen Pasen te vieren,
want Pasen is het centrale feest van ons geloof.

Kom binnen en geloof!
Terecht heeft de predi­kant al opgemerkt dat we allen mis­sio­na­rissen moeten zijn.
Uw geloof en Uw inzet zijn van groot belang
voor de opbouw van de katho­lie­ke kerk in Neder­land.

Dat Christus verrezen is,
heeft mensen vreugde, hoop en uit­zicht gegeven in moei­lijke situaties.

Wij leven in vrede en vrij­heid hier,
maar in veel lan­den lij­den chris­te­nen onder ver­vol­ging en nood.

We willen vandaag in ons gebed denken
aan de nu al meer dan 300 slacht­of­fers van de aan­slagen
op katho­lie­ke kerken en hotels in Sri Lanka
en aan de vele hon­der­den gewon­den

Dit soort aan­slagen komt helaas ook in Indonesië voor.
Ik wil daarom vandaag aan alle chris­te­nen denken
die lij­den onder ver­vol­ging
en het vaak niet ge­mak­ke­lijk hebben.

Dat het Paas­feest alle mensen
vreugde en vrede mag geven
en vrede­volle intenties;
laten we bid­den voor de mensen
met ver­keerde intenties van haat en geweld
dat zij tot inzicht en beke­ring mogen komen.

Ik wens U allen een mooie, gezegende feest­dag toe!"

 

Terug