Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan Stichting Miss IQ

Hulp voor school en sport op Curacao

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 26 april 2019 - 229 woorden

De Stich­ting Miss IQ hield een pre­sen­ta­tie van haar werk­zaam­he­den vooral ten behoeve van scholen in achterstandswijken van Curacao. Jaar­lijks verscheept de stich­ting een flink aantal containers met schoolmeubilair naar het eiland, waar in de arme wijken de situatie in de scholen veel te wensen over laat.

Mw. Ruth Groenewoud is de ini­tia­tiefneemster en voor­zit­ter van de Stich­ting, die sinds 2011 bestaat. Ik maak deel uit van het comité van aanbeveling waartoe de nieuwe com­mis­sa­ris van de koningin van Noord Holland sinds kort ook behoort. De Stich­ting is een ANBI die geld inzamelt om het moge­lijk te maken met name het onder­wijs in de arme gebie­den van Curacao te steunen met goed schoolmeubilair, dat afkoms­tig is vaak van scholen uit Neder­land die sluiten of ver­hui­zen of om andere redenen nieuw meubilair krijgen. De kosten zitten vooral in de versche­ping in grote zeecontainers van dit meubilair. Het is een mooi doel en heel concreet.

Onlangs is mw. Groenewoud bij paus Fran­cis­cus geweest. In het Noord Hollands Dagblad heeft een mooi ver­slag gestaan van haar bezoek. In het Casa Santa Marta waar de paus woont heeft zij de heilige Mis bijgewoond en na aflkoop de gelegen­heid gekregen de paus een oor­konde te geven en iets over haar stich­ting te ver­tellen. De paus bemoe­digde haar en vroeg haar vooral door te gaan met dit goede werk.

Website van de stich­ting:

Terug