Arsacal
button
button
button
button


Bert Löwenthal, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Secretaris van heiligdom in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 17 mei 2019 - 349 woorden

Vrij­dag 17 mei was het anders zo vre­dige huis van de heer Bert Löwenthal gevuld met een flink aantal vrien­den en fami­lie­le­den. Om 12.15 uur belde de burge­mees­ter van de Ronde Venen aan, die in naam van de Koning een aangename taak kwam ver­rich­ten.

Eigen­lijk kwam het ergens goed uit dat Bert Löwenthal de dag voor Konings­dag in het bui­ten­land was waar hij werd opgebeld door iemand die zich voor­stelde als de burge­mees­ter van Ronde Venen. Met de kennis en erva­ring van een roemrijk poli­tiekorps-verle­den stelde Löwenthal de iden­ti­teit van de beller vast: dit was inder­daad de burge­mees­ter, die hem op de hoogte stelde van de verleende onder­schei­ding.

Deze 17e mei, ver­jaar­dag van H.M. Koningin Máxima en tevens de ver­jaar­dag van Bert Löwenthal, stond burge­mees­ter Maarten Divendal op de stoep van de jarige in Vinkeveen om de onder­schei­ding uit te reiken: Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De onder­schei­ding is verleend op grond van de vele ver­diensten van de heer Löwenthal voor kerk en samen­le­ving, momenteel binnen het KSBW, de katho­lie­ke stich­ting tot Be­vor­de­ring van Welzijns­werk, een fonds dat zich onder meer op werk voor jon­ge­ren en ideëele organi­sa­tie richt, als se­cre­ta­ris van het Dio­ce­saan Hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo, de Stille Omgang en in de Sint Barnabas­paro­chie te Haas­trecht en de vere­ring van Maria ter Weghe aldaar.

‘Oude’ ver­diensten tel­den niet mee, maar die zijn er wel. Zo was de heer Löwenthal coördinator van de beveili­ging van het paus­be­zoek. In die tijd heb ik hem tij­dens zijn bezoeken aan het Vati­caan ter voor­be­rei­ding van het paus­be­zoek, leren kennen.

Om reden van de be­trok­ken­heid bij Am­ster­dam en Heiloo was emeritus hulp­bis­schop mgr. J. van Burg­ste­den aanwe­zig, evenals de pastoor van de Obrecht­kerk, de rector van Heiloo, de pastoor van Haas­trecht, de pries­ter van Vinkeveen, mgr. W. vd Valk, dirigent van de Obrecht Luc Löwenthal en ver­dere fami­lie­le­den en vrien­den.

We wensen de nieuwe rid­der van harte proficiat met deze eer­volle en welver­diende toeken­ning!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug