Arsacal
button
button
button
button


Jongeren van Bussum en Naarden ontvangen de Geest

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 mei 2019 - 108 woorden
Pastoor Carlos Fabril in de Sint Vituskerk in Naarden
Pastoor Carlos Fabril in de Sint Vituskerk in Naarden
Sint Vitus Kerk in Naarden
Sint Vitus Kerk in Naarden

Zater­dag 18 mei vond in Naar­den het Vormsel plaats voor de pa­ro­chie van Naar­den en Bussum. twaalf jon­ge­ren ont­vingen dit sacra­ment.

Het is eigen­lijk altijd weer een fees­te­lijk gebeuren en dat was hier ook zo. De gebeds­vie­ring was fees­te­lijk opge­luis­terd door het koor dat mooie en toepas­se­lijke lie­de­ren zong. De jon­ge­ren van ver­schil­lende leeftij­den waren goed voor­be­reid.

Ik heb hen onder meer gevraagd de heilige Geest te bid­den dat zij hun gaven mogen ont­dek­ken en hun roe­ping en zen­ding in het leven. Alles wordt mooier als je het met God doet en in de kracht van de heilige Geest.

Van harte felici­teer ik deze jon­ge­ren met het heilig vormsel!

Terug