Arsacal
button
button
button
button


Jonge priesters uit bisdom Haarlem-Amsterdam bij Jeroen Pauw

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 31 mei 2019 - 240 woorden
Johannes van Voorst tot Voorst (l.) en Alvaro Rodriguez Luque (r)
Johannes van Voorst tot Voorst (l.) en Alvaro Rodriguez Luque (r)

In de uitzen­ding van Pauw op Hemel­vaarts­dag kwamen twee jonge pries­ters uit ons bisdom aan het woord om te ver­tellen over hoe zij er toe waren geko­men om in deze tijd pries­ter te wor­den. Johannes van Voorst - werk­zaam in Haar­lem - en Alvaro Rodriguez - werk­zaam in de omge­ving van De Goorn en Nib­bix­woud - gaven een ge­tui­ge­nis.

Johannes ver­telde dat de "break through" kwam toen hij een film keek over de H. paus Johannes Paulus II. Hij stu­deerde toen ruimte­vaart in Delft, maar zijn familie had de roe­ping al zien aan­ko­men. Álvaro had als tame­lijk verwend jochie ener­zijds een leegte ervaren - is dit alles? -, ander­zijds was er in hem een dank­baar­heid om zijn leven (zijn ouders had­den eigen­lijk geen kin­de­ren meer kunnen krijgen). Gods Geest is met hen Zijn weg gegaan: Johannes is zeer bin­nen­kort vijf jaar pries­ter, Álvaro is dat net een jaar.

Na­tuur­lijk wer­den er ook vragen gesteld over de bekende thema's als: het seksueel mis­bruik in de kerk en of het celi­baat daar niet mede-schul­dig aan is en het verwijt dat de katho­lie­ke kerk homo­sek­su­elen dis­cri­mi­neert. Via de on­der­staan­de link is het ant­woord te zien dat de beide pries­ters daarop gaven:

https://pauw.bnnvara.nl/nieuws/van­avond-bij-pauw-324

Johannes van Voorst is werk­zaam in het samen­wer­kings­ver­band van Haar­lem en omge­ving, waar de ka­the­draal onder valt en Alvaro Rodriguez werkt in het samen­wer­kings­ver­band van De Goorn, vooral in Span­broek, De Weere en Nib­bix­woud.

Terug