Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in Ilpendam vol Geestdrift

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 juni 2019 - 171 woorden
De kerk stroomt vol
De kerk stroomt vol
De doopkaarsen
De doopkaarsen
Diaken Bak in gesprek met de kerkgangers
Diaken Bak in gesprek met de kerkgangers

Er waren evenveel vor­me­lin­gen als er gaven zijn van de heilige Geest. De zeven vor­me­lin­gen waren bijna allemaal afkoms­tig uit Ilpen­dam. In een volle kerk hernieuw­den zij hun doop­be­lof­ten, spraken hun geloof uit en ont­vingen het heilig vormsel.

Veel dank weer aan de vormsel­werk­groep die de jongens en meisjes hebben voor­be­reid samen met diaken Henk Bak, die even­eens een groot aan­deel had. Dank ook aan ander vrij­wil­li­gers die zich enorm hebben ingezet. Een gelegen­heids­koor luisterde de vie­ring prach­tig op. Een erva­ring die veel indruk had gemaakt in de voor­be­rei­dings­pe­rio­de was het bezoek aan Heiloo, waar de blauwe zusters een mooi pro­gram­ma had­den ver­zorgd. De pa­ro­chie is aan de heilige Sebastianus toegewijd, reden waarom ik bij­zon­der op de figuur van deze heilige ben inge­gaan, die heldhaf­tig voor zijn geloof is uit­ge­ko­men ook al kostte hem dat een prach­tige carrière in de keizer­lijke garde. 25 jaar na zijn dood kregen de chris­te­nen vrij­heid en namen de christen­ver­vol­gingen een eind. Moed om ge­tui­ge­nis te geven wens ik ook deze vor­me­lin­gen van harte toe!

Terug