Arsacal
button
button
button
button


44 Vormelingen bij El Shaddai Amsterdam

Prachtig Pinksterfeest in Vredeskerk

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 juni 2019 - 260 woorden
44 Vormelingen bij El Shaddai Amsterdam
44 Vormelingen bij El Shaddai Amsterdam
44 Vormelingen bij El Shaddai Amsterdam
(foto: M. Pimentel)

Zondag­mid­dag 9 juni, hoog­feest van Pink­ste­ren, hebben 44 jon­ge­ren in een fees­te­lij­ke vie­ring het heilig vormsel ont­van­gen in de Vredes­kerk in Am­ster­dam.

Van de 44 vor­me­lin­gen waren er 39 van de El Shaddai ge­meen­schap, een cha­ris­ma­tische katho­lie­ke Filippijnse ge­meen­schap die op zon­dag altijd de Mis viert in deze aan Maria toegewijde kerk. De vie­ring begon om 14.00 uur. Pastoor Ruben Torres, pater Sedfrey Nebres SVD en nog twee andere Filippijnse pries­ters con­ce­le­breer­den.

Vlak voor de eerste lezing wer­den het vuur in zeven schalen ontstoken als teken van de zeven gaven van de heilige Geest. En zoals het bij ons­zelf gaat met die zeven gaven: in sommige schalen vlamde het vuur niet zo on­mid­del­lijk op, het had even tijd nodig, zoals in ons eigen leven de zeven gaven van de Geest ook niet altijd direct opvlammen. We hebben tijd nodig om ze te ont­wik­ke­len. En na­tuur­lijk gingen de vlammen na verloop van tijd uit: dat maakte ons dui­de­lijk dat het vuur van de gaven van de Geest alleen bran­dend blijft als we zorgen voor nieuwe brandstof, dat wil zeggen: we moeten zoeken wat ons helpt om dat vuur bran­dend te hou­den en het te voe­den.

De 44 vor­me­lin­gen waren allen wat ouder, zo’n veer­tien, vijf­tien jaar of ouder. Er waren ook een zestal kan­di­da­ten bij die afkoms­tig waren uit de pa­ro­chie van Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede.

Alles bijeen was het een fees­te­lij­ke vie­ring, met veel gelo­vi­gen. De vor­me­lin­gen zongen aan het eind van de vie­ring nog een eigen vormsel­lied (zie foto) en na de Mis was er nog volop gelegen­heid voor ont­moe­ting.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug