Arsacal
button
button
button


Aanbidding voor jongeren in Heiloo

Hoe kun je christen zijn in deze tijd?

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 juni 2019

Vrij­dag 21 juni was ik 's avonds in Heiloo voor "Meet and greet the Lord", een jon­ge­ren­pro­gramma met maan­de­lijkse aanbid­dings­bij­een­komsten, waar een groeiend aantal jon­ge­ren aan deelneemt. Dit keer was de aanbid­ding buiten: "under the stars" met mede­wer­king van een zangers uit Canada.

Jezelf over­win­nen

Met de jon­ge­ren heb ik gesproken over het gestalte geven van het christen zijn in het leven van iedere dag. Het begint met trouw te zijn in de dingen die bij je leven horen: je plicht van staat: school, werk, kerk. Jezelf over­win­nen en offers brengen zijn heel vormend voor onze persoon. Elke keer dat we zo'n stap zetten, bouwen we aan onze chris­te­lijke persoon.

Erop uitgaan...

Daar hoort ook bij dat we proberen uit onze 'comfort­zone' te gaan, met name om de naasten lief te hebben: door bijv. iemand te gaan bezoeken die oud is of alleen of het moei­lijk heeft. Als je daarin iets moet over­win­nen, maakt dat die stap alleen maar mooier en waarde­voller.

Verlei­dingen

In de strijd tegen verlei­dingen moeten we proberen sterkt te zijn; als we meer op de verlei­ding zijn ingegaan, wordt het moei­lijker om die te weerstaan. Hoe eerder en krach­tiger ons 'nee' is, hoe beter het is. Maar na­tuur­lijk zullen we ook vallen, gaan er dingen fout. Dat moet ons niet moedeloos maken. Be­lang­rijk is op te staan, ver­ge­ving te vragen - we hebben daarvoor een mooi sacra­ment - en verder te gaan. Moede­loze gedachten komen nooit van God.

Je eigen geloof en het contact met vrien­den

Het is dui­de­lijk dat de jon­ge­ren het niet ge­mak­ke­lijk hebben wanneer zij over hun geloof spreken en daarvoor uit­ko­men. De wer­ke­lijk­heid om hen heen staat er vaak ver van af. Met name op het gebied van de seksua­li­teit is er veel onbegrip en afwij­zing van wat de katho­lie­ke kerk daarover leert, hoewel zelfs niet gelo­vi­ge mensen de grote lijnen daarvan wel kennen. Veel mensen weten niets van het katho­lie­ke geloof, behalve de seksuele moraal die zij afwijzen! Dat is erg jammer. Het helpt vaak niet om veel te redeneren en te dis­cus­si­ëren, beter is het om iemand in de gelegen­heid te stellen om te ervaren wat het geloof betekent door bij­voor­beeld een in­spi­re­rend katho­liek gebeuren te bezoeken. De erva­ring is sterker dan de redene­ring. En het geloof komt er uit­ein­delijk ook op neer dat we het men­se­lijk redeneren niet het laatste woord geven.

Terug