Arsacal
button
button
button
button


Aanbidding voor jongeren in Heiloo

Hoe kun je christen zijn in deze tijd?

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 juni 2019 - 394 woorden

Vrij­dag 21 juni was ik 's avonds in Heiloo voor "Meet and greet the Lord", een jon­ge­ren­pro­gramma met maan­de­lijkse aanbid­dings­bij­een­komsten, waar een groeiend aantal jon­ge­ren aan deelneemt. Dit keer was de aanbid­ding buiten: "under the stars" met mede­wer­king van een zan­gers uit Canada.

Jezelf over­win­nen

Met de jon­ge­ren heb ik ge­spro­ken over het gestalte geven van het christen zijn in het leven van iedere dag. Het begint met trouw te zijn in de dingen die bij je leven horen: je plicht van staat: school, werk, kerk. Jezelf over­win­nen en offers brengen zijn heel vormend voor onze persoon. Elke keer dat we zo'n stap zetten, bouwen we aan onze chris­te­lijke persoon.

Erop uit­gaan...

Daar hoort ook bij dat we proberen uit onze 'comfort­zone' te gaan, met name om de naasten lief te hebben: door bijv. iemand te gaan bezoeken die oud is of alleen of het moei­lijk heeft. Als je daarin iets moet over­win­nen, maakt dat die stap alleen maar mooier en waarde­voller.

Verlei­dingen

In de strijd tegen verlei­dingen moeten we proberen sterkt te zijn; als we meer op de verlei­ding zijn inge­gaan, wordt het moei­lijker om die te weerstaan. Hoe eer­der en krachti­ger ons 'nee' is, hoe beter het is. Maar na­tuur­lijk zullen we ook vallen, gaan er dingen fout. Dat moet ons niet moedeloos maken. Be­lang­rijk is op te staan, ver­ge­ving te vragen - we hebben daarvoor een mooi sacra­ment - en ver­der te gaan. Moede­loze gedachten komen nooit van God.

Je eigen geloof en het contact met vrien­den

Het is dui­de­lijk dat de jon­ge­ren het niet ge­mak­ke­lijk hebben wanneer zij over hun geloof spreken en daarvoor uit­ko­men. De wer­ke­lijk­heid om hen heen staat er vaak ver van af. Met name op het gebied van de seksua­li­teit is er veel onbegrip en afwij­zing van wat de katho­lie­ke kerk daarover leert, hoewel zelfs niet gelo­vi­ge mensen de grote lijnen daar­van wel kennen. Veel mensen weten niets van het katho­lie­ke geloof, behalve de seksuele moraal die zij afwijzen! Dat is erg jammer. Het helpt vaak niet om veel te redeneren en te dis­cus­si­ëren, beter is het om iemand in de gelegen­heid te stellen om te ervaren wat het geloof betekent door bij­voor­beeld een in­spi­re­rend katho­liek gebeuren te bezoeken. De erva­ring is sterker dan de redene­ring. En het geloof komt er uit­ein­delijk ook op neer dat we het men­se­lijk redeneren niet het laatste woord geven.

Terug