Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in de Missio ad Gentes van Almere

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 23 juni 2019 - 205 woorden

Zater­dag­avond 23 juni heb ik in de Missio ad Gentes van Almere het heilig vormsel gevierd van drie vor­me­lin­gen. Het was tege­lijk een gelegen­heid om deze ge­meen­schap te bezoeken waar­van de Missie­ge­zinnen een be­lang­rijke kern vormen. Wie zijn zijn?

De Missie­ge­zinnen zijn met een zen­ding van de kerk naar Neder­land geko­men om hier onder meer missio­nair te zijn. Zij hebben gewone banen en gewone ge­zin­nen, maar komen samen voor gebed, geven dit gebed in hun gezin gestalte en geven in de gewone contacten die zij met andere mensen hebben blijk van hun geloof. Waar zij een open­heid vin­den zullen zij mensen uit­no­di­gen voor een catechese en om een gemeenchapo te vormen.

Het was een vreug­de­volle vie­ring waarbij ook Maciej Gradzki con­ce­le­breerde, een van de nieuwe pries­ters, die afkoms­tig is uit een van de Missie­ge­zinnen die in Almere wonen. Ook de verant­woor­de­lijke pries­ter Michi Costa con­ce­le­breerde. De kleine kin­de­ren waren actief betrokken en wisten al veel te ver­tellen over hun geloof en de catechese die ze hebben gehad. De vor­me­lin­gen leid­den de drie lezingen van Sacra­ments­dag in met een eigen verwoor­ding over de bete­ke­nis van die lezingen.

Van harte fe­li­ci­te­ren we deze vor­me­lin­gen! Moge de heilige Geest hen altijd blijven beglei­den op hun weg door het leven.

Terug