Arsacal
button
button
button
button


The Missionary School gaat van start!

Missionaire impulsen en Parochievernieuwing in ons bisdom

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 4 juli 2019 - 457 woorden
Mario Matic
Mario Matic
The Missionary School gaat van start!

30 au­gus­tus start The Mis­sio­na­ry School in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Ge­mo­ti­veerde jon­ge­ren die met een eigen start-up iets moois in de kerk willen doen, kunnen zich aanmel­den voor dit traject van vor­ming en trai­ning (geloofs­vor­ming, persoons­vor­ming, lei­der­schaps­trai­ning, enz.). De aanmel­ding/ scree­ning van de eerste tien jon­ge­ren is afgerond.

Een paar aanmel­dingen lopen nog, er zijn nog een paar plekken over. De TMS gaat van start en daar ben ik blij mee. Het is een mooie impuls voor een missio­naire vernieu­wing van onze kerk.

Pa­ro­chie­ver­nieu­wing

Op 27 sep­tem­ber aanstaande zal er in Heiloo trouwens een dag over pa­ro­chie­ver­nieu­wing wor­den gehou­den voor pries­ters, pas­to­raal werkers, cate­chisten en kern­vrij­wil­li­gers in samen­wer­king met het Katho­liek Alpha Centrum. De dag begint om 11.00 uur, duurt tot 15.00 uur. Aan­slui­tend wordt de H. Eucha­ris­tie gevierd.

Mario gaat opzoek naar ant­woor­den op Katho­lie­ke geloofs­vra­gen in The Mis­sio­na­ry School

“Zij die zo gek zijn dat ze denken de wereld te kunnen ver­an­de­ren, gaan het doen.” (-Steve Jobs) The Mis­sio­na­ry school is een aanbod voor jon­ge­ren die toe zijn aan een stevige ver­die­pings­slag in hun geloof en concreet aan de slag willen met hun dromen en ideeën voor de kerk. Zij zijn degene die geloven dat ze de wereld om hen heen kunnen ver­an­de­ren en willen daad­wer­ke­lijk iets betekenen voor de mensen om hen heen. Tijdens dit traject zetten jon­ge­ren hun eigen start-up op binnen de kerk die voort­komt uit hun eigen dromen voor de kerk.

Voor het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is The Mis­sio­na­ry School een pilot waarin jon­ge­ren bouwen aan de toe­komst van de kerk met als vertrek­punt de jon­ge­ren zelf. 30 au­gus­tus start een en­thou­siaste groep jon­ge­ren met het eerste weekend van The Mis­sio­na­ry School. Mario is één van de deel­ne­mers aan dit nieuwe ini­tia­tief!

Waarom zou je meedoen?

“Ver­schil­lende redenen hebben mij doen overtuigen om mee te doen aan Mis­sio­na­ry School. Ener­zijds om meer van het Katho­lie­ke geloof te weten te komen en mij daarin te vormen, ander­zijds om te leren hoe je vanuit het geloof op een concrete manier iets kan betekenen binnen de Kerk. De Mis­sio­na­ry school is daar­mee een uitgelezen kans om de geloofs­vor­ming en vaar­dig­he­den als per­soon­lijk lei­der­schap en project­ma­tig werken te kunnen combineren en direct in de praktijk om te zetten.” - Mario

Dus: doe ook mee!

Heb jij net als Mario een droom/idee waar­mee jij jon­ge­ren en de kerk een stap ver­der brengt? Ben jij toe aan een dieper inzicht in jouw geloof, of ken jij iemand die hier aan toe is? Meld je dan nu nog aan voor de laatste plekken van The Mis­sio­na­ry School! Voor vragen, aanmel­den of info mail naar info@the­mis­sio­na­ryschool.nl, of neem contact op met Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam via 023-5112635 of info@jong­bis­domhaarlem.nl.

 

www.the­mis­sio­na­ryschool.nl

Terug