Arsacal
button
button
button
button


The Missionary School is begonnen!

Met twaalf deelnemers

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 31 augustus 2019 - 1947 woorden

Het eerste weekend van The Mis­sio­na­ry School is be­gon­nen in het Missio­nair centrum (Juliana­kloos­ter) van het Dio­ce­saan Hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo. Twaalf jon­ge­ren zijn dit twee­ja­rig traject gestart van vor­ming op gebied van geloof, gees­te­lijk leven en lei­der­schap en zullen een "start up" beginnen in ''en van de pa­ro­chies.

Kennsima­king, ieders motiviatie en doel een mooi erva­rings­ver­haal van Harm Ruiter, waren onder meer de ingrediënten van deze eerste avond van het eerste weekend.

De eerste avond was ik erbij aanwe­zig voor een kleine inlei­ding ("pontificale peptalk" noemde de jon­ge­ren­wer­ker het) en de Eucha­ris­tie­vie­ring met een korte preek over de waak­zaam­heid van de vijf wijze (ver­stan­dige) maag­den uit de parabel van Jezus: die waak­zaam­heid is de olie voor onze lampen die we zelf moeten we moeten mee­ne­men: die olie is de inspiraite die we zelf zoeken en waar­mee we ons voede om mde lamp van ons geloof bran­dend te hou­den. Die in­spi­ra­tie is essentieel om bestand te kunnen zijn tegen alle verlei­dingen en beko­ringen die ook op ons af komen.

Voor de inlei­ding hier­on­der heeft Matthijs Jansen - de jon­ge­ren­wer­ker die net voor de tweede keer vader is gewor­den: proficiat! - de ideeën geleverd. Ik heb deze inlei­ding zo niet gehou­den, omdat ik zon­der tekst heb ge­spro­ken, maar de gedachten zijn wel aan bod geko­men.

OPENING THE MISSIONARY SCHOOL

 

1.     Onze droom voor deze wereld? Welke plek voor de kerk in onze samen­le­ving?

Wij denken aan een kerk die gastvrij is, betrokken is bij de samen­le­ving en inspeelt op de behoefte van de ongelo­vi­ge mensen uit haar omge­ving. Dit kan zij doen zon­der haar eigen bood­schap van het evan­ge­lie, traditie en Eucha­ris­tie los te laten.

Mijn hoop is dan ook dat jullie met de geloofsver­die­ping en de creatieve werk­vor­men uit de The Mis­sio­na­ry School kunnen mee­werken aan deze droom. Ik ga mij inzetten om jullie daar ook de ruimte voor te geven in onze ge­meen­schappen van ons bisdom.

 

2.     The Mis­sio­na­ry School: Creativi­teit­van de Geest

Wij hebben de creativi­teit van jon­ge­ren en de ini­tia­tie­ven die jullie nemen binnen de kaders van The Mis­sio­na­ry School nodig. God wil dat we crea­tief zijn en nieuwe ini­tia­tie­ven nemen. De jon­ge­ren zijn daarvoor gemaakt en ge­roe­pen! Je mag Gods creativi­teits in de schep­ping als voor­beeld nemen! Wees niet bang om te falen! The Mis­sio­na­ry School is een proeftuin waarin je iets moois mag proberen, waarin je paden mag gaan bewan­de­len die nog niet bewandeld zijn, buiten de gebaande paden en de vaste struc­tu­ren. Als het niet uitpakt zoals ze had­den gehoopt, dan leren we daar ook uit en groeien we als mens en als gelo­vi­gen. Laat je lei­den door je geloof, je ver­trouwen en overgave: Hij moet het lei­den, Hij moet het geven! Don Bosco vroeg op een dag aan de directeur van de jeugdge­van­ge­nis om een mid­dag op stap te mogen gaan met de ge­van­ge­nen, zon­der bewakers. Hij beloofde dat hij alle ge­van­ge­nen weer terug zou brengen. Wat een waag­stuk! Het lukte. Maar het ging hem niet om het kunstje, hij wilde die jon­ge­ren geven en hen laten zien dat ze daardoor tot veel meer in staat waren en veel beter waren dan ie­der­een dacht.

 

3.     Een voor­beeld van Groei

Groeien is mooi, maar kan ook las­tig zijn. Denk maar aan de parabel die Jezus ver­telt over tarwe en onkruid. Jezus zegt dan: heb geduld tot de tijd van de oogst. In Am­ster­dam zijn er jongens van 8 - 10 jaar die in het criminele drugs­cir­cuit terecht­ko­men en binnen een paar jaar uitgroeien tot pro­fes­sio­nele criminelen, maar dat kan ook anders gaan. Er is ook de parabel van het mosterd­zaadje dat uitgroeit tot een prach­tige boom, wijdvertakt. Hoe groei jij uit?

Ie­der­een wil groei, meer en hoger, maar welke groei wil jij en welke groei beoogt God voor ons, voor jou en voor onze Kerk? Zoek tij­dens The Mis­sio­na­ry School naar de groei die God voor jou in petto heeft. Stem je dromen, je plannen je wensen steeds op Hem af, in gebed, stilte of in gesprek met elkaar. Zijn plan kan soms anders, groter of mooier zijn dan jij dacht. Iedere mooie groei vraagt ook offers en volhar­ding. Zoek in de re­sul­taten van je startup niet alleen kwanti­teit, maar ook kwali­teit, zoek naar ont­moe­ting, maar ook naar ver­die­ping, Bouw bruggen met de ongelo­vi­ge en laat je gelo­vi­ge vrien­den niet los. Trek er op uit, deel je per­soon­lijke geloofs­ver­haal, maar blijf je zelf ook voe­den!

Groei kost tijd en die tijd willen we je graag geven. The Mis­sio­na­ry School is mis­schien een nieuwe aanzet of start daarin, maar gaat daarna ook ver­der. Ik hoop dat wat er ook gebeurt tij­dens The Mis­sio­na­ry School, en of het na afloop is gelukt of niet, je door blijft zoeken naar wat God van je vraagt! Na­tuur­lijk hoop ik ook dat de nieuwe ini­tia­tie­ven die jullie ont­wik­ke­len vanuit The Mis­sio­na­ry School of erna een mooie plek krijgen in onze kerk en nieuwe impact geven aan onze ge­meen­schap van gelo­vi­gen. Geef ook jullie Start-ups tijd om uit te groeien. Het kan zijn dat er na dit jaar iets staat wat veel po­ten­tie heeft, maar ook nog meer tijd nodig heeft om te komen tot succes. Schrik dan niet, maar geef het de tijd!

 

4.     Ons eigen ge­tui­ge­nis

Mijn weg naar per­soon­lijk geloof is sterk getekend door de Eucha­ris­tie. Ik was mis­die­naar en ervoer bij de consecratie en de communie dat Jezus aanwe­zig was. Ik zou dus nooit pro­tes­tant kunnen wor­den. Dat was dui­de­lijk een moment dat ik zelf de keuze maakte om mijn leven te bouwen op God en het geloof van de kerk. Ik heb later gemerkt dat ik hierin niet alleen sta: voor veel jon­ge­ren is bij­voor­beeld de avond van barm­har­tig­heid met de aanbid­ding en de biecht heel be­lang­rijk. In de VS geeft - ik meen - 37 % van de nieuwe se­mi­na­risten aan dat ze tot geloof of tot hun roe­ping geko­men zijn door de aanbid­ding. Jij hebt vast je eigen verhaal.

Het is heel goed als je je eigen per­soon­lijke geloofs­ge­tui­ge­nis mee neemt en erover durft te ver­tellen. Dat ge­tui­ge­nis is een krach­tig middel om anderen mee te nemen in het geloof en hen open te maken voor het geloof.

Na­tuur­lijk is geloof ook genade en die persoon moet er ergens aan toe zijn. Je faalt niet als je geen “succes” hebt. Je zaait een goed zaadje - en een per­soon­lijk ge­tui­ge­nis is een heel mooi zaadje - en soms draagt dat jaren later pas vrucht...

 

5.     Een leven zon­der de TMS

Toen ik jong was, bestond er geen Mis­sio­na­ry School. Ik droeg mijn geloof uit door erover te praten, vaak te dis­cus­si­ëren met anderen. Ik had wel een TMS kunnen gebruiken om iets meer te leren luis­te­ren en in te gaan op vragen die mensen hebben. Dat leerde ik vooral in de tijd van mijn oplei­ding door super­vi­sie­ge­sprekken en daarna door heel veel huis­be­zoeken te doen en een groep op te zetten met jon­ge­ren die op straat rondhingen en een gewone jon­ge­ren­groep.

Ik hoop en denk dat The Mis­sio­na­ry school zal bijdragen en jullie zal vormen zodat jullie het vandaag de dag nog beter kunnen doen.

 

6.     Pleitbe­zor­ger

Ik ben ge­roe­pen om bis­schop te zijn. Jullie kunnen jullie roe­ping ont­dek­ken en mee­werken aan die taak. Een kerk op bouwen kan een bis­schop of de pa­ro­chie­pries­ter van jullie pa­ro­chie niet alleen. Laten we het daarom samen doen!

Voor ons bisdom is dit een nieuw ini­tia­tief. Mocht je moei­lijk­he­den op jullie pad vin­den, laat het mij weten. Ik wil er zo veel moge­lijk voor jullie zijn en waar moge­lijk alles eraan doen om jullie plannen tot leven te laten komen in de kerk van Neder­land. Ik heb na­tuur­lijk veel taken maar The Mis­sio­na­ry School is een uniek traject dat een bij­zon­dere plaats heeft in de opbouw van de Kerk in ons bisdom en daar­bui­ten. Ik wil er graag alles aan doen om het tot een succes te brengen.

 

7.     Wees niet bang!

 

Toen Paus Johannes Paulus II op het balkon verscheen, voor de eerste keer als paus en de menigte hem toejuichte op het Sint Pieters­plein, waren zo ongeveer zijn eerste woor­den: “Non abbiate paura” (Wees niet bang). Dat wil ik vandaag ook tegen jullie zeggen!

Toen hij uit Neder­land terug kwam van zijn bezoek, was dat over de hele wereld op de TV geweest: mensen had­den hem bespot met zo­ge­naamd grappige liedjes over “Popie Jopie”, een mevrouw die hem zou toespreken om hem welkom te heten had hem in plaats daar­van bekritiseerd, in Utrecht waren er rook­bom­men in de straat en in Den Bosch waren de straten bijna leeg, de politie had gewaar­schuwd thuis te blijven omdat het gevaar­lijk kon wor­den. Toen de paus in Rome terug kwam, stroomde het Vati­caan vol met jon­ge­ren die de paus kwamen troosten over deze reis. De paus nam het woord toen hij al die jon­ge­ren zag: “Na deze reis zal ie­der­een wel zeggen: was toch thuis ge­ble­ven, je had beter hier in Rome op de curie kunnen letten; dit heeft toch geen zin. Maar jullie hebben het ant­woord al meebracht”. En toen las de paus met extra luide stem het spandoek voor dat de jon­ge­ren had­den mee­ge­bracht: “Wee mij, als ik het evan­ge­lie niet verkon­dig!”

Laat je niet ont­moe­di­gen! Ga door! Ga ervoor!

8. Bedankt en Gods zegen!

Bedankt dat jullie je tijd willen steken in deze twee jaar The Mis­sio­na­ry School. Jullie hebben ervoor gekozen om intensief tijd te steken in je geloof en je eigen talent. Wij noemen dit bij The Mis­sio­na­ry School: ‘Leer­ling van Jezus zijn!’ Leer­ling zijn is tweele­dig. Je verdiept je eigen geloof omdat je er zelf gelukkig van wordt, maar ook om de mensen om je heen te dienen en gelukkig te maken. Het eerste heb je nodig voor het tweede. Want wat je zelf niet hebt kun je ook niet geven! Bedankt dus dat jullie je tijd en en­thou­sias­me, jullie inzet willen geven.

 In het proces merk je dat je over drempels moet gaan en je gaat ervaren dat niet ie­der­een dat (direct) kan. Het is niet de mak­ke­lijkste weg, maar wel een erg mooie! Je vindt een dieper geloof , ervaart een groter geluk en je krijgt de kans om de wereld echt te ver­an­de­ren. Eerst de kleine wereld rondom jezelf en wie weet waar het ein­digt.

 

Het wordt een uit­daging , soms zie je ineens het licht, een andere keer moet je door om ver­der te zoeken. Maar ik bid en hoop dat één ding tij­dens dit gehele traject en de rest van je leven als een paal boven water blijft staan! Alles gaat voorbij, alles hier op deze wereld is tij­de­lijk, maar één ding blijft altijd bestaan en dat is de bron van alles, de bron van de Liefde, de God die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Bouw je leven en alles wat je gaat doen in en rond The Mis­sio­na­ry School op deze rots, dan mag je ver­trouwen dat wat er ook gebeurt, de vruchten van jouw leven en de Start-ups die jullie gaan opzetten groter en mooier wor­den dan dat je zelf ooit had gedacht!

 

Ik bid voor jullie, moge Maria - we eren haar hier als Onze Lieve Vrouw ter Nood - jullie be­scher­men en gena­dig zijn; dank God voor de mooie gave die jij bent. Hij heeft je prach­tig gemaakt. Moge dit ver­trouwen en deze dank­baar­heid jullie sterken op de tocht die jullie gaan beginnen.

 

Heilige Paus Johannes Paulus II - Bid voor ons!

Terug