Arsacal
button
button
button
button


Is dit voor mij weggelegd?

Antwoorden op Gods roeping, op de geboortedag van onze moeder Maria

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 8 september 2019 - 859 woorden
Mariakerk met pastoor Carlos Fabril
Mariakerk met pastoor Carlos Fabril
Is dit voor mij weggelegd?
(foto: Boon Yi)
Is dit voor mij weggelegd?

Op zon­dag 8 sep­tem­ber was ik in de Maria­kerk in Bussum voor de ge­za­men­lijke Eucha­ris­tie­vie­ring van de pa­ro­chie van de H. Drieëenheid aan het begin van het nieuwe werk­jaar. De vie­ring was goed ver­zorgd met prach­tige zang en veel gelo­vi­gen. Pastoor Carlos Fabril, kape­laan Andrea Geria en em. pastoor Michi Costa con­ce­le­breer­den. Maar wat zei Jezus in het evan­ge­lie? Moet je je dier­ba­ren haten om Jezus te kunnen volgen?

HOMILIE

Nieuw begin

Na de vakantie­pe­rio­de
beginnen vele mensen een nieuw werk­jaar,
hope­lijk met nieuwe moed, nieuw elan
en goede voor­ne­mens.
Zo’n nieuw begin is weleens goed.

Toen kwam er toch eentje: Maria


We vieren vandaag zo’n nieuw begin,
want dit is de geboorte­dag van Maria
waar we in deze mooie Maria­kerk
na­tuur­lijk ook bij stil willen staan.
Maria’s geboorte was een nieuw begin:
haar ouders kon­den geen kin­de­ren krijgen
en toen ie­der­een dacht
dat het niet meer zou lukken,
kwam er toch nog eentje: Maria;
zij werd de moe­der van onze ver­los­ser,
Jezus Christus,
en dat gebeurde niet buiten Maria om,
zij werd gevráágd
en zij heeft “ja” gezegd.
En wat daar gebeurde in een petieterig klein
en onbekend dorpje in Galilea
- niemand wist waar dit gehucht lag -
kreeg een cruciale bete­ke­nis
voor alle mensen en alle tij­den.

Hoe God werkt


Ziet U hoe God werkt?
Dit gebeurt precies
waar alle mensen denken:
dat wordt niks meer, dat kan niet meer,
dat stelt niks voor.
Daar, precies daar
kunnen we Gods werk
op het spoor komen.
Het gebeurt klein en verborgen!

Grote gevolgen

Kleine dingen
kunnen grote gevolgen hebben.
Dat maken we na­tuur­lijk zelf ook wel mee:
er kan iets heel moois ontstaan
uit dat ene woordje “ja” - “ja, ik wil” -
dat mensen tot elkaar spreken
als ze helemaal voor elkaar kiezen.
Na­tuur­lijk, een huwe­lijk kan voor altijd verpest wor­den
door die ene keer
dat de ander zich diep gekwetst voelde,
maar zo’n moei­lijke periode
- vol pijn en verdriet -
kan ook juist het start­punt wor­den
van iets moois,
van elkaar ein­de­lijk echt gaan ont­dek­ken.
Soms denkt ie­der­een:
het is over en uit
en dan begint het pas.
Daar bid ik maar voor,
dat mensen de genade krijgen
om een nieuw begin te kunnen maken.

Eer het kleine

Kleine dingen
kunnen grote gevolgen hebben.
Zo kan er iets heel moois ontstaan
uit iets kleins
dat we ooit hebben gedaan:
een vin­ger­wij­zing, een woord,
dat we ergens op zijn inge­gaan
of juist niet,
een weg die we zijn inge­slagen, mis­schien.
Al het goede, mooie en waarde­volle
begint vaak heel klein.
Denk niet te gauw
dat het niks voorstelt.
Een klein kwaad
kan gaan wrikken en broeien,
ieder mooi zaadje wat U zaait,
kan gaan groeien, zich ver­tak­ken.

Een klein en mooi begin
kan fan­tas­tische gevolgen krijgen,
kijk maar naar Maria, haar geboorte, haar “ja”.

De keuze om leer­ling te zijn

Dit brengt met zich mee
dat het goed is te reflec­te­ren,
te over­we­gen
en de dingen niet zomaar te doen
uit wat voor emotie dan ook.
Dat is wat Jezus ons voorhoudt
in het evan­ge­lie van vandaag.
Het gaat vandaag over de keuze
om leer­ling van Jezus te willen zijn.
Eerlijk gezegd, is er geen andere keuze:
Na­tuur­lijk hoop ik dat U allemaal
“Ja” zegt op de vraag
of U een leer­ling van Jezus wil zijn
en Jezus wil volgen.

Je ouders, vrouw en kin­de­ren haten?

Jezus zegt in dat ver­band
dat je je ouders, vrouw, kin­de­ren en je eigen leven
moet haten;
dat is een Semi­tische zegs­wij­ze
om een tegen­stel­ling uit te drukken;
het betekent
dat je de Heer bovenaan moet plaatsen,
niet uit men­se­lijk opzicht
of uit senti­men­tele gevoelens
iets kwaads moet gaan doen.
Geen vriendjes­po­li­tiek of nepotisme!
Het wil niet zeggen
dat we onze dier­ba­ren let­ter­lijk moeten haten,
integen­deel:
de liefde tot God en de liefde tot de naaste
vormen juist de kern van het christen-zijn
en van de navol­ging van Jezus.

Een eigen roe­ping

We zijn dus allemaal ge­roe­pen
om Jezus na te volgen,
maar er zijn vele wegen
waarlangs we dat kunnen doen
en christen kunnen zijn.
Voor ieder van ons
heeft God een bepaalde roe­ping,
een bepaalde bestem­ming,
ons leven heeft een doel.
Die bestem­ming en roe­ping sluiten aan
bij onze kwali­teiten,
bij de gaven die God ons heeft gegeven,
aan de een dit, aan een ander dat.

Is dit voor mij weg­ge­legd?

Als Jezus vandaag dus die gelijkenissen ver­telt
dat je eerst een begro­ting moet maken
voordat je gaat bouwen
of af moet wegen
of je deze oorlog wel kunt winnen,
voordat je die begint,
gaat het erover
dat het goed is af te wegen
of een bepaalde roe­ping of weg
wel voor ons is weg gelegd,
want er zijn vele manieren
om christen te zijn
en Jezus te volgen.

Edel­moe­dig en met ver­trouwen

Na­tuur­lijk zit er altijd iets onzekers in elke keuze,
in ieder echt “ja” dat we spreken.
Maria wist ook niet
wat het wor­den zou,
toen zij ermee instemde
de moe­der van God te wor­den.
Er zit dus ook altijd iets van ver­trouwen
in iedere goede beslis­sing:
“Wat de toe­komst brengen moge,
Mij geleid’ des Heren hand”.
Overweeg het goed, maar wees niet bang...

Dus: bezint eer ge begint;
ook een klein en onaanzien­lijk begin
kan prach­tige vruchten dragen.
Maar wees edel­moe­dig
en laten we ons niet laten lei­den
door men­se­lijk opzicht.

Terug