Arsacal
button
button
button
button


Arsacal....waar ligt dat?

Meer informatie over een verdwenen bisdom

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 25 oktober 2012 - 258 woorden
oude kaart van Hippo en Constantine. Arsacal ligt 15 à 20 km west van Constantine
oude kaart van Hippo en Constantine. Arsacal ligt 15 à 20 km west van Constantine

Van pater Johan Milten­burg, Witte Pater en werk­zaam in Algerije kreeg ik meer in­for­ma­tie over mijn titulaire bis­schops­ze­tel die zich daar bevindt. Ik geef hier­on­der - met zijn toestem­ming - een paar passages uit zijn e-mails weer.

“Ik ben er nu bijna zeker van dat ik de plaats Arsacal gevon­den heb. Het ligt helaas niet in het bisdom, wiens ka­the­drale pa­ro­chie ik bedien (ik ben pastoor van de ka­the­drale pa­ro­chie van Ghardaïa in Algerije), maar in het buur­bis­dom van Constantine, zo'n 700 kilo­me­ter hier vandaan.

Arsacal ligt hoogst­waar­schijn­lijk waar nu het gehucht (dat in de do­cu­menten op ver­schil­lende wijzen gespeld wordt) Goulia of El-Goulia of El-Goléa ligt. En dat ligt op zo'n 15 à 20 km ten westen van Constantine, op de oude heir­baan naar Sétif in Algerije.

Ofschoon “Goulia” als hui­dige plaats op het toen­ma­lige Arsacal sinds de der­tiger jaren van de vorige eeuw niet meer gebruikt schijnt te wor­den omdat het mis­schien wel eens verdwenen zou kunnen zijn (het Annuario Pontificio herhaalt elk jaar wat courante archeo­lo­gisch-his­to­risch-weten­schap­pe­lijke feitenkennis was in de der­tiger jaren), is er GEEN ENKELE REDEN aan te nemen dat de (toe­ris­tisch gezien welis­waar on­vol­doen­de en teleurstellende) Romeinse en eventueel Vandaalse resten (brok­stukken) zo'n 10 à 15 km ten westen van Constantine op de gedo­cu­men­teerde en getra­ceerde heir­baan van Cirta (Constantine) naar het hui­dige Sétif (het Romeinse Setifensis of iets derge­lijks) beslist NIET ARSACAL zou­den zijn. Goulia mag sinds de der­tiger jaren van de 20-ste eeuw verdwenen zijn, maar ARSACAL IS ZEKER NIET VERDWENEN".

En zo is het!

Terug