Arsacal
button
button
button
button


De kerk kan niet zonder de vrijwilligers

Vrijwilligers in Heiloo en in de Vredeskerk komen samen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 september 2019 - 352 woorden

Zater­dag 21 sep­tem­ber was ik 's morgens voor de Mis in Heiloo waar de besturen­cur­sus plaats vond; later op de dag was ik in de Vredes­kerk in Am­ster­dam waar een vrij­wil­li­gers­dag werd gevierd. De kerk kan niet zon­der vrij­wil­li­gers, van­daar heel harte­lijke dank voor hun onmis­ba­re inzet!

De cursus in Heiloo wordt al een heel aantal jaren gehou­den en is voor de deel­ne­mers een grote steun voor hun vrijwillig bestuurs­werk in de kerk. Allerlei vragen komen aan bod op deze zater­da­gen, vandaag waren dat bij­voor­beeld juri­dische aspecten en het vrij­wil­li­gers beleid in de pa­ro­chies en PCI's (Parochiële Caritasin­stel­lingen). De mensen die als vrij­wil­li­ger bestuurs­werk doen in de kerk in besturen van pa­ro­chies en PCI's zijn heel be­lang­rijk; het is voor de pastoors en de pa­ro­chie­besturen niet altijd ge­mak­ke­lijk om goede en ge­kwa­li­fi­ceerde be­stuur­ders te vin­den, die hun tijd willen en kunnen geven.

Vele vrij­wil­li­gers kwam ik tegen in de Vredes­kerk in Am­ster­dam. De kerk telt zo'n 150 vrij­wil­li­gers en een groot deel was geko­men om samen de vrij­wil­li­gers­dag te vieren aan het begin van de vredesweek. We be­gon­nen met de Eucha­ris­tie­vie­ring en omdat het op deze dag het feest is van de apostel en evangelist Matteüs met eigen lezingen, stond ik in de homilie daarbij stil. De Heer heeft mensen van heel ver­schil­lende ach­ter­grond ge­roe­pen: een collaborateur met het Romeinse regime dat het land van Israël bezet hield (Matteüs), moest het zien te vin­den met een man uit het verzet (Simon de zeloot). En zo waren er meer tegen­stel­lingen onder de groep van de leer­lin­gen van Jezus. Maar de Heer keek niet naar het verle­den van mensen, Hij nodigde uit om een nieuw begin te maken, door hen te roepen met een liefde­volle en uitverkiezende blik. Zo moeten wij zelf ook maar doen: de mensen die onze kerken binnen komen of die we ont­moe­ten, door erop uit te gaan, verwel­ko­men met harte­lijke open­heid, "liefde­vol elkaar verdragend", uit­no­di­gendom de weg van Jezus te gaan en Hem voor­taan te volgen...
En na­tuur­lijk heb ik al deze gewel­dige vrij­wil­li­gers van harte bedankt. Zonder hen z\ou het niet gaan...!

Terug