Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in Sloten

Regio Amsterdam nieuw west

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 oktober 2012 - 378 woorden
St. Pancratiuskerk te Sloten
St. Pancratiuskerk te Sloten

Zondag 28 ok­to­ber mocht ik aan jon­ge­ren uit de regio Am­ster­dam Nieuw - West (H. Lucas­paro­chie, H. Paulus­paro­chie en de St. Pancratius­paro­chie van Sloten) het heilig Vormsel toedienen. De vie­ring vond plaats in de Sint Pancratius­kerk van Sloten, waar pastoor Th. Bankras, net een paar dagen uit het zie­ken­huis ont­slagen en bijna 84 jaar oud, de Eucha­ris­tie­vie­ring con­ce­le­breerde.

Zestien jon­ge­ren ont­vingen het sacra­ment en zij waren met hun heel ver­schil­lende culturele en nationale ach­ter­gron­den een mooi beeld­van die eerste Pinkster­dag. De vor­me­lin­gen waren goed voor­be­reid door pas­to­raal werker Colm Dekker en leden van de werk­groep. Tijdens de voor­be­rei­ding had­den de vor­me­lin­gen onder meer een ac­ti­vi­teit van San Egidio mee­ge­maakt, waren ze in “De Stal” op De Kaag geweest en volgende week gaan ze naar de Katho­lie­ke jon­ge­ren­dag in Den Bosch.

Bij de vormsel­vie­ring heb ik in de preek onder meer het volgende gezegd:

In het evan­ge­lie komt Jezus in de synagoge, zeg maar de Joodse kerk, van het dorp waar Hij vandaan kwam: Nazaret. De mensen kennen hem allemaal, ze weten wie Hij is, denken ze: Hij is de zoon van een timmerman, niets bij­zon­ders. Maar dan begint Jezus te spreken: Hij heeft de stem van de Geest gehoord, de Geest van God is over Hem geko­men en Hij weet precies wat Hij moet doen: Hij moet Gods liefde gaan brengen, de blijde bood­schap ver­kon­di­gen, naar armen, blin­den, verdrukten gaan. Eerst staan de mensen allemaal ver­baasd, met open mond wordt er geluisterd. En het is na­tuur­lijk ook wel iets bij­zon­ders als er een jongen die je kent, zomaar opstaat en vol vuur en heel bewust begint te praten over zulke dingen.

Durf je dat ook? Durf je op te staan, te luis­te­ren naar de stem van de Geest in je hart en te kiezen wat je goede hart je ingeeft?

Ga op zoek naar de Geest. Laat je lei­den door de Geest. Vraag aan de Geest van God wat je moet doen. Hij geeft het je in! En doe dan maar wat je hart je ingeeft.

Wees niet bang, niet voor wat er gebeuren zal en niet voor andere mensen, wat ze zullen zeggen, wat ze zullen doen. Wees gewoon jezelf, jij bent goed, heel erg goed, zeker als je probeert je te laten lei­den door de Geest.

Terug