Arsacal
button
button
button
button


SARKON wil leren met LEV

Ontmoeting met identiteitsgroep katholieke scholen Noordkop

Artikel Onderwijs - gepubliceerd: woensdag, 30 oktober 2019 - 419 woorden

Woens­dag­mid­dag 30 ok­to­ber waren Bis­schop­pe­lijk gedele­geerde drs. Diederik Wienen en ik in 't Veld voor een ont­moe­ting met de PLG-iden­ti­teit van SARKON. De SARKON-scholen bestaan uit zeven­tien rooms-katho­lie­ke en twee in­ter­con­fes­sio­nele scholen in de kop van Noord-Holland. Een plezierig en goed gesprek over de iden­ti­teit van katho­liek onder­wijs.

LEV

SARKON staat voor Samen­wer­kend Rooms Katho­liek Onder­wijs Noordkop. De pro­fes­sio­nele leer­ge­meen­schap iden­ti­teit is binnen SARKON een net­werk dat stil staat bij iden­ti­teit en bij de visie die binnen SARKON wordt gedeeld onder de noemer ‘Leren met LEV’. Een directeur een coach en enkele leraren maken er deel van uit. Lev is het He­breeuwse woord voor hart en duidt aan “een rijke leer­om­ge­ving, waar we naast elkaar staan bij wat zelf gedaan kan wor­den en we met elkaar rich­ting geven om ‘het goede’ te doen”. Want katho­lie­ke iden­ti­teit is niet alleen kennis maken met de katho­lie­ke traditie door bijbel­ver­halen, vie­rin­gen en gods­dienstles, al hoort dat er ook bij, reke­ning hou­dend met een con­tekst waarin de meeste kin­de­ren niet katho­liek zijn. Maar iden­ti­teit is meer.

Iden­ti­teit en mens­beeld

Over dat méér en het bre­dere fun­dament ging vooral mijn woordje en het gesprek. Sinds het tweede Vati­caans concilie heeft de katho­lie­ke school de bete­ke­nis gekregen van een vanuit de katho­lie­ke ge­meen­schap gedragen ini­tia­tief dat open staat voor ie­der­een. In­ter­cul­tu­rele dialoog, in­te­gra­tie en iden­ti­teit in een plu­ri­for­me samen­le­ving zijn dan ook thema's van veel ker­ke­lijke do­cu­menten. Uitgangs­punt is voor een katho­lie­ke school dat de men­se­lijke persoon centraal staat. Die mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en dat betekent dat de rechten van de mens onschend­baar zijn.

Sociaalen beeld Gods

Het gaat daarbij niet alleen om een individu. De mens is als een sociaal wezen geschapen, hij heeft anderen nodig en leeft samen met anderen. Daar­mee zijn de centrale waar­den voor een school en voor de samen­le­ving al gegeven: dat de mens centraal staat en die niet mag wor­den opgeofferd aan welk instituut of welke over­heid ook, betekent dat alles erop gericht moet zijn dat die mens zich kan ontplooien. Dat komt onder meer in het sub­si­dia­ri­teits­be­gin­sel tot uiting. Andere waar­den als alge­meen wel­zijn (dus niet alleen wat fijn is voor een bepaalde mens, maar tevens gezien in relatie tot anderen), par­ti­ci­pa­tie, soli­da­ri­teit zijn be­lang­rijk voor de samen­le­ving. De school is een samen­le­ving in het klein en vormt jonge mensen die deel uit gaan maken van de grote samen­le­ving. Voor een katho­lie­ke school zijn die gericht­heid op de persoon en de persoons­vor­ming dus heel be­lang­rijk.

Terug