Arsacal
button
button
button
button


De zeespiegel stijgt...

Balie-avond Waddenvereniging met minister en kardinaal Turkson

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 5 november 2019 - 408 woorden
met de medewerkers van de avond
met de medewerkers van de avond
met mgr. Ron van den Hout en kardinaal Peter Turkson
met mgr. Ron van den Hout en kardinaal Peter Turkson
Minister Cora van Nieuwenhuizen aan het woord
Minister Cora van Nieuwenhuizen aan het woord

Dins­dag 5 no­vem­ber heb ik deel­ge­no­men aan de avond "Zeespiegelstress?!" die was geor­ga­ni­seerd door de Wadden­ver­eni­ging in samen­wer­king met De Balie. Kar­di­naal Peter Turkson en Minister Cora van Nieuwen­hui­zen waren onder de sprekers. Bis­schop Ron van den Hout van Wadden-bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den was er bij.

Doirecteur van de Wadden­ver­eni­ging is mw. Lutz Jacobi, die de sprekers steeds harte­lijk dankte voor hun inbreng.

Kar­di­naal Turkson

Bis­schop Van den Hout heeft zich eer­der betrokken getoond bij het thema en had voor de uit­no­di­ging aan kar­di­naal Peter Turkson gezorgd die aan het hoofd staat van het Di­cas­te­rie voor de be­vor­de­ring van de gehele men­se­lijke ont­wik­ke­ling, het curie-orgaan dat paus Fran­cis­cus in 2016 heeft opgericht en waarin allerlei raden en com­mis­sies in zijn verenigd. Graag heb ik die uit­no­di­ging onder­steund en was ik op uit­no­di­ging van de bis­schop aanwe­zig bij de maal­tijd en het de bij­zon­dere avond.

Beperkte stij­ging?

De zeespiegel­stij­ging is een groot probleem, met name voor de laag gelegen lan­den zoals Neder­land dat zich voor een­derde onder de zeespiegel bevindt. De minister meende in haar toe­spraak op grond van het oor­deel van deskudnigen dat de stij­ging rede­lijk beperkt zou blijven, maar die visie werd na haar vertrek - zij woonde de lezing van kar­di­naal Turkson nog bij - door ver­schil­lende deel­ne­mers - scherp door dichteres Lieke Marsman - bekritiseerd.

Samen­wer­ken voor het 'common good'

De kar­di­naal be­klem­toonde in zijn uits­te­kende toe­spraak ver­schil­lende zaken: de zorg voor het wad­den­ge­bied is een zaak van drie lan­den - Duits­land, Neder­land en Dene­mar­ken - en het is van belang niet te gaan voor indi­vi­dua­lis­tische oplos­singen. Hij gaf een voor­beeld van hoe dat kon gaan van een con­fe­ren­tie die hij in Reykjavik over het Arctisch gebied had mee­ge­maakt: na een bespre­king van het drama van het smelten van de poolkap ging men over op de zake­lijke opportunities die deze ont­wik­ke­ling bood! Het gaat om een gemeen­schap­pe­lijk goed ('common good') en om alge­meen wel­zijn. Voorts legde de kar­di­naal er de nadruk op dat het bij de Wadden­zee gaat om een werel­derf­goed. De uitdruk­king erf­goed onder­streept dat het gaat om iets wat we hebben gekregen en wat we ge­roe­pen zijn door te geven.

Modellen

Met hoog­le­raar Katja Philippart en Marjolijn Haasnoot van Deltares besprak de moderator van de avond Margreet Reijntjes, de ver­schil­lende modellen van een moge­lijke reactie op de zeespiegel­stij­ging, die alle tame­lijk verontrustend waren.

Het is van belang dat er aan­dacht wordt gevraagd voor dit thema en voor het behoud van het unieke Wadden­ge­bied, zoals kar­di­naal Turkson be­klem­toonde.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug