Arsacal
button
button
button
button


Kerkeveiling voor tintinnabulum en conopeum

Na restauratie sint Bavo-Kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 30 november 2019 - 230 woorden

Vrij­dag­avond 29 no­vem­ber werd in het Bis­schops­huis naast de ka­the­draal de jaar­lijkse kerke­vei­ling gehou­den. Dit jaar was de opbrengst bestemd voor de res­tau­ra­tie van het conopeum en het tintinnabulum. Wat is dat nu weer?

De Haar­lemse Sint Bavo ka­the­draal is tevens een basiliek: een ka­the­drale basiliek. Deze pau­se­lijke ereti­tel voor bij­zon­dere kerk­ge­bouwen waar vaak een bij­zon­dere devotie mee verbon­den is, brengt met zich mee dat in de ka­the­draal een fraai vorm gegeven conopeum (parasol, overhui­ving) en een tintinnabulum (belletje) staan opge­steld (ter hoogte van het hoofdaltaar in de absis). Beide voorwerpen sym­bo­li­seren de band met de paus en wer­den in (pau­se­lijke) pro­ces­sies gebruikt. Ook in sacra­ments­pro­ces­sie wor­den bellen gebruikt om de komst van het heilig Sacra­ment aan te kon­digen en een parasol of baldakijn wordt boven het heilig Sacra­ment gedragen om het belang en de vereiste eerbied te onder­stre­pen en (oor­spron­ke­lijk) te beschutten tegen ongewenste weersinvloe­den. Beide voorwerpen in de Sint Bavo wor­den gerestaureerd, de veiling - die zo'n € 6000 opbracht - moet dit moge­lijk maken.

Onder de vele items die wer­den verkocht was ook een ritje op de motor van de pastoor, dr. Bart Putter, die zich daarvoor op de foto in motorjack presen­teert en een sponso­ring van de kape­laan die daarvoor rondjes om de kerk gaat hardlopen. Ik hield het iets rusti­ger: te koop waren ook plaatsen aan een diner met mij in het bis­schops­huis (een pa­ro­chi­aan gaat koken).

Terug