Arsacal
button
button
button


TV-Mis uit de kathedraal aan begin van nieuwe kerkelijk jaar

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 1 december 2019
TV-Mis uit de kathedraal aan begin van nieuwe kerkelijk jaar
De visagiste gaat aan het werk
De visagiste gaat aan het werk
Oefenen 's morgens vroeg
Oefenen 's morgens vroeg

Op zondag 1 december, eerste zondag van de Advent, was de Eucha­ris­tie­viering die door KRO-NCRV wordt uitgezonden, vanuit de kathedrale basiliek van Sint Bavo. De capella Puellarum zong een Mis, gecomponeerd door een van de leden (Lisette Bosman) van dit mooie koor, onderdeel van het kathedrale koor.

Daarvoor was het geloofs­ge­sprek dat met me was opgenomen na de viering van mijn veertigjarig priesterfeest op 27 september.

Zaterdag hebben de omroep-medewekrers de verlichting opgesteld en alles wat voor de uitzending nodig is. Zondagmorgen waren de mensen van de KRO al weer heel vroeg aanwezig om alles voor te bereiden, om 8.15 uur was er een repetitite en daarna begon de visagiste iedereen die in beeld zou komen netjes op te maken, zodat we niet teveel zouden glimmen in beeld...

Hieronder vindt U het openingswoord, de homilie (preek) en de voorbede.

 

Openingswoord

Hartelijk welkom u allen, hier in de kathedraal, en U thuis of elders door televisie of internet met ons ver­bonden. Fijn dat U deze Eucha­ris­tie met ons mee wilt vieren. Het is zondag: dag van de Heer die verrezen is en die ons samenbrengt als één grote familie.

Het is Advent, tijd van verwachting. Een nieuw kerkelijk, liturgisch jaar is vandaag begonnen. Over enkele weken vieren we het kerstfeest. Daar zien we naar uit, al zal de verwachting van de kinderen nu misschien toch nog wel wat meer naar het Sinterklaasfeest uitgaan.

Opnieuw beginnen, dat moeten we allemaal weleens doen: een bladzijde omslaan in het boek van ons leven, een stap zetten, vergeving vragen.

Zo beginnen we ook deze heilige Mis: we bidden de Heer om vergeving voor onze zonden en de kracht van Zijn Geest om het goede te kunnen doen.

 

Homilie

Als je gezond bent...

Als we gezond zijn
en het goed maken
hebben we gewoonlijk
niet zo in gedachten
hoe het zal zijn als het anders is.

Het is voor on
- als we goed en gezond zijn -
zelfs vaak moeilijk
voor te stellen
hoe het zou zijn als we ziek zijn
en het niet zo goed met ons gaat.
Soms overkomt mensen zoiets
als een donderslag bij heldere hemel
en weten ze zich geen raad
met wat hun dan overkomt.

Maar als we wat ouder worden,
zullen we er toch weleens vaker bij stil staan:
hoe zal het gaan?
In feite is ons hele leven zo
dat we niet weten
wat de dag van morgen ons zal brengen;
we kunnen zelfs niet zeggen
of we over een uur zullen leven of niet.

Wat een cadeau!

Het kan zijn dat U denkt
dat we geen leven zouden hebben
als we te veel bij ziekte en dood zouden stil staan,
maar zo is het niet helemaal.
Als we bedenken
dat het niet zo vanzelfsprekend is
dat we het goed maken en gezond zijn,
kan dat ook een reden
tot dank­baar­heid zijn.
Wat een cadeau, wat fijn
dat ik gezond mag zijn!
Of: ik heb misschien wel dit of dat probleem
maar ik heb ook zoveel moois gekregen.

En als we er af en toe bij stil staan
dat gezondheid en geluk
cadeautjes zijn, gaven van de goede God,
maar dat we geen rechten kunnen laten gelden
en dat er zoveel mensen zijn
die het veel minder hebben,
dan helpt ons dat zeker
om het een beetje te kunnen aanvaarden
als ons iets overkomt.

Dus: laten we ons voor­be­rei­den,
er op berekend zijn
dat alles in Gods handen ligt
en we ons leven niet helemaal
uit kunnen stippelen.
Uitzien naar...
Dat is het ook
wat Jezus ons meegeeft
in het evangelie van deze eerste zondag
van het nieuwe kerkelijk jaar.

We zijn de Advent ingegaan, wat “komst” betekent,
en die Adventstijd nodigt ons uit
om de Heer die komt te verwachten,
uit te zien naar Jezus, de Mensenzoon.

We zien natuurlijk uit naar de komst van Jezus
op het kerstfeest,
in de stal van Bethlehem, klein en eenvoudig,
maar Hij komt ook op andere momenten:
in de Eucha­ris­tie die wij vieren
en waarin we Hem mogen ontvangen
in de communie
(ook daar komt Hij klein en eenvoudig, verborgen)
en Hij komt op zoveel momenten van ons leven,
als we even iets van Gods aanwezigheid
mogen ervaren,
zo’n knipoogje van de Lieve Heer;
en Hij zal komen aan het einde van ons aardse leven
en aan het einde van de tijden komt Hij, ook dan.

Alles hier is voorbijgaand, niets blijvend,
Dus: zie uit naar de Heer, als een adventsmens:
Ontvang Hem met open armen,
met open “hearts and minds”!
Geef je over...

Controle hebben?

Maar misschien is dat wel een beetje gemakkelijk gezegd,
want we laten niet zo vanzelfsprekend
alles van God afhangen.
Wij mensen willen controle hebben.
Er is bij­voor­beeld in onze samenleving
steeds meer behoefte
om grip te hebben
op het levenseinde;
daarin speelt onzekerheid
over de toekomst een belangrijke rol.
Wij hebben angst
voor wat we niet in de hand hebben
en ons mogelijk zwaar zal vallen.

Zal er dan bij­voor­beeld iemand zijn
die in liefde naast ons staat?
Een mooie verrassing
Aan de andere kant hebben we bijna allemaal wel
ervaringen opgedaan van iets
dat ons zo maar geschonken werd
en dat veel mooier was
dan wijzelf hadden kunnen bedenken.

We moeten niet alles zelf willen plannen,
er mag ook een verrassing zijn;
en we kunnen niet alles zelf plannen.
Uit­ein­de­lijk gaat het toch anders
en niet altijd is wat we zelf plannen en bedenken
het beste en het mooiste.

Offers maken de wereld mooi

Onze levensin­stel­ling speelt daarbij ook een rol.
Zijn we bij­voor­beeld bereid offers te brengen?
Houden we er rekening mee
dat het leven offers vraagt?
Dat die bereidheid om offers te brengen
in ons leven zelf zit ingebakken,
komt al naar voren in de zorg
die we bij­voor­beeld voor een gezin hebben
of hebben gehad
of in de zorg die we geven
aan een oudere of zieke in onze omgeving.

Een offer is wat iemand voor een ander over heeft:
er zijn voor een ander.
Die offers zijn tekens van liefde.
De offers maken de wereld mooi! 

Iets moois voor God

Hier raken we de kern van ons geloof.
Het zijn niet alleen de offers
die we brengen voor onze medemens, onze naaste
die alles mooier maken,
ook de offers die we God geven,
met liefde en overgave,hebben veel waarde.
Wat we in het verborgene doen
of zonder er zelf beter van te worden,
heeft dubbele waarde.

Jezus Christus is ons voorgegaan
door Zijn leven
aan de Vader in de hemel te offeren
uit liefde voor ons.

Maak er een offer van

In diezelfde geest kunnen we
pijn, verdriet en moeilijkheden
die we ervaren,
maken tot een offer,
een gave aan God
met de bede dat Hij die het offer van Jezus
zo vruchtbaar maakte,
dat ook zal doen
met de pijn en moeite van ons, mensen.

Ander perspectief

Door het geloof en het vertrouwen,
door de eenheid met Jezus,
wordt het leven anders.
De toekomst is ons onbekend
en die is in Gods hand,
dat moeten we uit handen geven,
we hebben geen controle, niet echt.

Maar Hij geeft zin en betekenis
aan wat ons overkomt,
Zijn komst verwachten wij.
Alles komt dan
in aan ander perspectief te staan.

Als we leven in die geest
staan we klaar en bereid
voor de komst van de Heer.
Er is uitzicht op iets moois:
Hij komt!
We kennen niet het uur,
maar laten we bereid zijn...

 

Voorbede

Gebed van de gelovigen

B. Bidden we tot God, de Heer van hemel en aarde, die ons nabij is.

Lector:

Laten we bidden voor paus Franciscus,
dat Gods Geest hem mag vervullen met wijsheid en liefde
en hem zal helpen om goede beslissingen te nemen.
Dat zijn inzet voor Kerk en wereld goede vrucht zal dragen.
Laat ons bidden

Laten wij bidden voor alle mensen die in moeilijkheden verkeren:
voor wie werkloos is geraakt of dreigt te raken,
voor wie relatieproblemen heeft,
voor wie kampt met verslaving of ziekte, met conflicten of kwaadsprekerij,
voor wie treuren om het gemis van een dierbare,
voor wie alleen staan:
dat de Heer en liefdevolle mensen hen zullen bijstaan
Laat ons bidden

Laten wij bidden voor de vele mensen in deze wereld
die het veel minder hebben dan wij,
voor wie in oorlog en geweld verkeren,
gebrek lijden aan voedsel en water,
voor hen die moeten vluchten.
Laten we bidden dat er begrip, aandacht en hulp zal zijn
voor wie arm zijn en in nood.
Laat ons bidden.

En bidden we dat het Sinterklaasfeest
mensen in vrede en vreugde bij elkaar zal brengen
en de eenheid en ver­bondenheid van mensen zal versterken.
En bidden we voor al onze per­soon­lijke intenties
en die van elkaar.
Laat ons bidden.

Gebeds- en Parochie-intenties

Hemelse Vader wij danken U
voor alle goede gaven die U ons geschonken heeft;
help ons Uw aanwezigheid in ons leven te ontdekken
en uit te zien naar Uw komst,
door Christus ons Heer.
Amen

Terug