Arsacal
button
button
button
button


Samuele Marcantognini gepromoveerd

Doctor in de Theologie, specialisatie liturgische pastoraal

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 19 december 2019 - 193 woorden

Donder­dag 19 de­cem­ber hebben we met een maal­tijd gevierd dat pastoor Samuele Mar­can­tog­nini summa cum laude is gepro­mo­veerd tot doctor in de gewijde theo­lo­gie met speciali­sa­tie in de li­tur­gische pas­to­raal. Bovendien heeft het Instituut voor Li­tur­gische Pas­to­raal in Padua zijn proef­schrift uitgekozen voor publi­ca­tie in de reeks van dat instituut.

Pastoor Samuel Mar­can­tog­nini is pastoor in Hoorn (St. Matteüspa­ro­chie) en admini­strator van West Friesland Zuid Oost, voor­waar geen kleine opgave. Bovendien doceert hij reeds aan het groot­semi­narie van het bisdom. Toch heeft hij naast al zijn pas­to­rale en weten­schap­pe­lijke taken tijd gevon­den eerst een licentiaat te behalen en daarna te pro­mo­veren, met uits­te­kend re­sul­taat. Voor­waar geen geringe pres­ta­tie, waar­mee we hem harte­lijk fe­li­ci­te­ren!
De titel van zijn proef­schrift is: "La riforma li­tur­gica postconciliare in Olanda. Accoglienza, evoluzione, valutazione e prospettive per il futuro"(De post­con­ci­liaire li­tur­gische her­vor­ming in Neder­land. Aanvaar­ding, ont­wik­ke­ling, evaluatie en vooruit­zichten voor de toe­komst"). Promotor was prof. Gianni Cavagnoli.

Samen met kape­laan Marjiec Gradzki en dr. Samuel Mar­can­tog­nini heb ik dit mooie re­sul­taat mogen vieren met een heer­lijke maal­tijd. Voor­af­gaand aan de maal­tijd was er een ont­moe­ting met mgr. dr. Jozef Punt die de nieuwe doctor was komen fe­li­ci­te­ren.

Terug