Arsacal
button
button
button
button


Niet 'ik' maar 'wij' en 'U'

Kerstviering bisdom, afscheid van medewerkers

Overweging Bezinning - gepubliceerd: vrijdag, 20 december 2019 - 1030 woorden
De bisschop reikt de Bavopenning uit
De bisschop reikt de Bavopenning uit
afscheid van de vrijwilligers
afscheid van de vrijwilligers
De 'Sorelle'
De 'Sorelle'

Vrij­dag­mid­dag 20 de­cem­ber werd de jaar­lijkse kerst­vie­ring van de mede­wer­kers van de curie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gehou­den. Na een be­zin­nings­mo­ment met een over­we­ging en voor­bede (zie onder) in de kapel werd in de tuin­zaal afscheid geno­men van Juana Jozefa, die twin­tig jaar voor het bisdom heeft gewerkt en van enkele vrij­wil­li­gers. Juana werd hierbij voor haar inzet on­der­schei­den met de Bavopen­ning.

De vie­ring werd weer opge­luis­terd met fraaie zang van de "Sorelle", mgr. Jan van Burg­ste­den las het evan­ge­lie voor, ik heb een over­we­ging met voor­beden uit­ge­spro­ken en mgr. Jozef Punt hield een slot­woord en gaf de zegen.

In de tuin­zaal waren er hapjes en drankjes en werd afscheid geno­men van Juana Jozefa. De alge­meen econoom van het bisdom, Thom van der Steen, sprak harte­lijke woor­den en prees haar pret­tige per­soon­lijk­heid en inzet. De bis­schop sloot daarbij aan en reikte haar als blijk van waar­de­ring de Bavopen­ning uit.

Ook werd met veel dank en waar­de­ring afscheid geno­men van twee personen die als vrij­wil­li­gers in het archief hebben gewerkt: Joke van Bakel en Leo Hartman. In ver­band met het naderende afscheid van onze uits­te­kende archiva­ris drs. Floor Twisk, was het voor hen ook een goed moment om hun taak te gaan beëindigen. Dr. Jörgen Vijgen zal de nieuwe archiva­ris wor­den. Hij is tevens docent filo­so­fie en directeur van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Wij wensen hem veel zegen voor deze nieuwe uit­daging, want zo mag je het beheer van een uit­ge­breid archief als dat van ons bisdom wel noemen!

OVERWEGING

Heel even maar...

Weer wordt het kerst­mis
en ieder jaar opnieuw
is dat een moment
waarop de wereld
even tot stilstand lijkt te komen.
Vaak zwijgen de wapens
voor een kerstbestand;
beurzen, kantoren, zelfs winkels
gaan die dag even dicht,
even, heel even maar
komt de almaar door­gaande tredmolen
van onze 24-uurs economie
tot stilstand
om ruimte te maken voor andere zaken,
voor de naaste, voor God,
hope­lijk.

Onder controle?

Inder­daad, er is weinig plaats
in onze samen­le­ving
over­ge­ble­ven
voor alles wat buiten het “ik” ligt.
In plaats van ge­meen­schaps­mens,
een sociaal wezen,
zijn mensen meer en meer in­di­vi­duen gewor­den,
het “ik” staat voorop:
een mens moet zich­zelf kunnen zijn,
dat is een waarde die bijna boven alles gaat;
een mens moet controle en zeggen­schap kunnen hebben,
zijn eigen lot kunnen bepalen
- ook al weten we ergens wel
dat dit niet echt moge­lijk is;
want we weten niet
hoe de dag van morgen zal zijn;
wat hebben we nu feite­lijk “onder controle”? -.

Samen of alleen?


Relaties zijn onder­ge­schikt gewor­den aan het “ik”,
ie­der­een heeft het recht
om “met zijn leven door te gaan”,
obstakels op die weg van het ”ik”
wor­den nau­we­lijks meer verdragen.

Dit is een typisch wel­vaartsver­schijn­sel
en een tikje deca­dent;
in het alge­meen geldt:
waar in de wereld
mensen niet zo welvarend en voldaan zijn,
is er meer ge­meen­schaps­ge­voel
en ook meer geloof en leven met God.
Hoe anders dan in ons rijke land
is het leven in Afrika
waar ze zeggen:
“It takes a village to raise a child”,
je doet het uit­ein­delijk samen.

Onze rijkdom is niet alleen maar fijn en goed,
materie kan verstikkend zijn.
“Hoe moei­lijk is het voor een rijke
het rijk der hemelen binnen te gaan”,
zei Jezus al.

Onze missie

Als bisdom en als katho­lie­ke kerk
zetten we ons in
om het bewust­zijn te ver­le­ven­di­gen
dat alle mensen - rijk en arm -
geschapen en bedoeld zijn
als sociale wezens,
open voor hun naaste
en open voor God,
dat zij een eeuwige bestem­ming hebben
en dat dit leven slechts een voorspel is
van iets onuitspreke­lijk moois
dat nog komen gaat
en dat hier op aarde
het ware geluk bestaat
in wat we over hebben voor anderen
en voor de hemelse Vader.
Een offer dat we brengen
maakt ons vaak meer gelukkig
dan het hebben van een zaak.

De Schepper verlangt naar onze inzet
voor een betere wereld,
waarin ruimte is voor Hem
en voor iedere mens,
niet af­ge­slo­ten, op­ge­slo­ten in het “ik”,
maar open.
De inzet maakt ons
hier en in het hiernamaals
gelukkig.

Niet “Ik” maar “wij” en “U “.

Voor­bede

Oog voor het won­der

Laten we daarom vandaag bid­den
dat het Kerst­kind,
dat onze Heer en Ver­los­ser is,
de ogen en de harten van velen mag openen
voor het won­der,
voor de naaste,
voor God.

Laten we ook bid­den
dat de wel­vaart en de rijkdom
van onze samen­le­ving
de mensen van onze tijd
niet zullen afstompen,
dat er een nieuwe gewaarwor­ding mag komen
van de won­de­ren
die ons omringen.

Verdeling van de aardse goe­de­ren


Laten we bid­den
voor de vele mensen in de wereld
die langs digitale weg
dage­lijks wor­den gecon­fron­teerd
met onze rijkdom
maar zelf niets bezitten.
Bidden we om een meer broe­der­lijke wereld,
om dienst­baar­heid,
inzet voor de naasten,
veraf en dichtbij
en een betere ver­de­ling
van de aardse goe­de­ren.

Ons bisdom en de bis­schop

Laten we bid­den
dat de Heer
ons bisdom zal blijven zegenen.

Laten we bid­den om Gods zegen
voor onze bis­schop, mgr. Punt,
die heeft aan­ge­kon­digd
volgend jaar met emeritaat te zullen gaan.
In dank­baar­heid voor zijn inzet,
gedurende zo vele jaren,
vragen we de Heer dat Hij hem
in dit ko­men­de jaar en daarna
mag zegenen
en hem een goede tijd van leven
mag schenken.

Gebed voor de curie­me­de­werkers

We willen ook bid­den
om die zegen
voor alle mede­wer­kers van ons bisdom.
Zij zetten zich dage­lijks in
om de missie van ons bisdom en onze Kerk
moge­lijk te maken,
finan­cieel, pas­to­raal, adviserend,
oor­de­lend en beslissend.

Gebed voor onze bisdom-ac­ti­vi­teiten


We willen heel bij­zon­der bid­den
voor de nieuwe ini­tia­tie­ven
en voor alles wat onze bij­zon­dere inzet vraagt:
we denken aan het wel­slagen van The Mis­sio­na­ry School,
de jon­ge­ren- en caritas-ac­ti­vi­teiten,
aan de nieuwe inrich­ting van onze pa­ro­chies en de­ke­na­ten,
aan de ka­the­draal, ons Dio­ce­saan Hei­lig­dom in Heiloo,
het semi­na­rie en het sint Boni­fa­tius-instituut
en zoveel meer.

Gebed voor allen die in de pas­to­raal werken


We bid­den om Gods zegen voor al onze pries­ters,
diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten,
in het bij­zon­der denken we aan hen die ziek zijn
en allen die het moei­lijk hebben
en om Gods zegen voor ons allen,
voor Juana die afscheid neemt,
voor Frans en Arnout die ziek zijn.
Mis­schien vergeet ik iemand te noemen,
dan excuses daarvoor!

Dat Gods zegen hen en ons allen,
ons ge­zin­nen en allen die ons dier­baar zijn,
moge be­ge­lei­den!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug