Arsacal
button
button
button


Maria, moeder van God, koningin van de vrede

Nieuwjaarsdag in Vogelenzang

overweging_preek - gepubliceerd: woensdag, 1 januari 2020
Kapel van de zusters
Kapel van de zusters
De 'nieuwe'aartsengel Michaël
De 'nieuwe'aartsengel Michaël
Mariabeeld in de kapel van het bisschopshuis
Mariabeeld in de kapel van het bisschopshuis

Op de eerste dag van het nieuwe jaar was ik bij de zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart in Vo­ge­len­zang voor de viering van de Eucha­ris­tie: Wereld­vre­des­dag, hoog­feest van Maria, moeder van God en een nieuw jaar dat voor ons ligt. Moge de Heer ons allen zegenen en de moeder Gods Maria voor ons ten beste spreken!

De zusters in Vo­ge­len­zang hebben een nieuw beeld in hun kapel, gekocht met een bedrag dat hun was toegekend. Het is de de H. Michaël en hij ziet er stevig uit (zie foto). Daar wil je geen ruzie mee krijgen, Satan moet oppassen!

Ook de paus heeft over Maria, moeder van God gepreekt op deze dag. Iets daarover is te lezen in de aangevulde eerdere bijdrage van 14 decem­ber op deze website.


Homilie

Ook zij deed iets...

We beginnen het nieuwe jaar
met Maria de moeder van God.
Haar feest voltooit het kerstoctaaf,
want de geboorte van de Heer op aarde
is nauw verbonden
met de Moeder van de Heer,
die haar vrijwillige mede­wer­king heeft gegeven
aan het heils­plan van God.
Alle geslachten prijzen haar zalig,
omdat de Heer grote dingen aan haar deed,
zoals Maria zelf zingt in het Magnificat.
Daarbij wijst Maria naar God,
aan hem schrijft zij alle ver­diensten toe
van haar unieke moeder­schap.
Toch heeft zij zelf ook een actieve rol gespeeld,
want zij is gevraagd
en zij heeft ingestemd
en de taak en zen­ding
die met die uit­ver­kie­zing was verbonden
in geloof en vertrouwen en met volhar­ding
tot een goed einde gebracht.
Daarom ook prijzen wij Maria,
omdat zij haar hoofd gebogen heeft
en in eenvoud en nede­rig­heid
haar “Fiat”, haar bereid­heid, uit­ge­spro­ken heeft.
Zo werd Maria de nieuwe Eva,
zo werd haar mede­wer­king aan de verlos­sing
uniek en onherhaal­baar:
nooit is iemand
zo betrokken geweest in onze verlos­sing,
nooit zal iemand ooit
zo kunnen mee­werken aan die verlos­sing
als Maria.
Daarom eren we haar op deze dag.

Koningin van de vrede

Maria wordt ook koningin van de vrede genoemd.
De diepste vrede ontvangen we
in de overgave aan Gods wil.
We kunnen nooit ver­wach­ten
dat ons leven zal gaan
zoals wij dat gehoopt en uitgestippeld hebben.
Het zal altijd anders verlopen,
vol verras­singen zijn, waaronder ook minder aangename.
Onder de minder aangename verras­singen
kunnen zich grote, zware kruisen bevinden.
Laten we op deze eerste dag van het nieuwe jaar,
waarop we tevens wereld­vre­des­dag vieren,
bidden dat wij de genade mogen ontvangen
om onszelf over te kunnen geven aan Gods wil
in alles wat dit nieuwe jaar ons zal brengen,
opdat we vrede mogen bezitten,
de vrede van de overgave,
de vrede die God en de mensen verbindt.

Ons hart in vrede?

Vrede begint in het hart van de mensen.
Van een vrede­lie­vend mens gaat vrede uit;
van iemand die in zijn hart geen vrede bezit,
kan ook geen vrede uitgaan.
Vrede begint met verdraagzaam­heid, aanvaar­ding,
ver­ge­ving, elkaar dragen in gebed,
dus met alles waardoor we een ander
ook als die persoon ons niet goed gezind is,
kunnen zien en aannemen
als schepsel Gods,
als kind van God
als geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis,
als beminnenswaard.
We bidden daarom op deze dag voor heel de mens­heid
op de voor­spraak van Maria,
koningin van de vrede,
die deze gaven als geen ander heeft gehad
om de vrede van het hart.
Moge ons hart in vrede zijn
om vrede te kunnen bewaren
en vredebrengers en vredestichters te kunnen zijn.

Geboren onder de wet

Daarbij kunnen we er vandaag bij­zon­der aan denken
dat Jezus Christus op deze dag werd besneden
om zo de ver­plich­ting van de wet te vervullen;
ook Maria en Jozef vervulden de ver­plich­tingen van de wet,
ook al hadden zij terecht kunnen menen
dat zij daarboven verheven waren.
Jezus, Maria en Jozef
hebben eigen­lijk steeds
de weg van eenvoud gekozen,
van zich on­der­wer­pen aan de wet,
de weg van de gehoorzaam­heid.
Jezus werd “geboren onder de wet”,
liet de tweede lezing
uit de brief aan de Galaten, ons weten.
Hij werd gehoorzaam, dienst­baar, als een slaaf
om ons vrij te maken.
Ook dat zal voor ieder van ons
een be­lang­rijke richtingwijzer zijn:
wees niet trots, niet te trots om te buigen,
je klein te maken en de minste te zijn,
blijf niet cirkelen om jezelf,
maar overweeg
wat het meest dienst­baar is
aan het heil van anderen,
aan de verkondi­ging van het evan­ge­lie
en de door­wer­king van de verlos­singsgenade.
Zo worden wij
middelaars met de Middelaar,
verlossers met de Verlosser,
wat Maria bij uitstek is en is geweest.

Zegen

Misschien hebt U van­nacht,
op de drempel van het nieuwe jaar,
ook wel goede voornemens gemaakt.
Moge God die goede voornemens zegenen
en U dit jaar
in Zijn gunst en genade bewaren.
We vertrouwen dit jaar met al onze intenties
aan Hem toe
op de voor­spraak van Maria!

Terug