Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan het Hofje Codde en Van Beresteyn

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 februari 2020 - 224 woorden
De beide regenten dhr. en mw. Bot-Ydema in de regentenkamer
De beide regenten dhr. en mw. Bot-Ydema in de regentenkamer

Zondag 16 februari bracht ik een bezoek aan het Hofje Codde en Van Beresteyn dat naast de ka­the­draal is gelegen. Ruim vijf­tig jaar gele­den is het Hofje hier naar toe ‘ver­plaatst’ en bij die gelegen­heid is een prach­tig boek­werk ver­sche­nen dat de ge­schie­de­nis beschrijft.

Katho­lie­ke signatuur

Voor­zit­ter van het college van regenten mr. Theo Bot en zijn echt­ge­note en regent Marie-Victoire Bot-Ydema hebben me ont­van­gen en rondgeleid door het Hofje gebouwd door Nico van der Laan in de stijl van de Bossche school. Het hofje is bij­zon­der omdat het van katho­lie­ke signatuur is en omdat het fi­nan­cieel in staat is de bewoners gratis bewo­ning te bie­den en jaar­lijks een bedrag aan goede doelen te schenken.

Woon­ple­zier

Sinds 1684 wer­den de hofjes van Codde en Beresteyn al in personele unie bestuurd en beston­den de regenten uit drie echtparen. In de regenten­ka­mer hangen fraaie kopieën van schil­derijen, toege­schre­ven aan Frans Hals, die door de regenten in de negen­tien­de eeuw naar het bui­ten­land zijn verkocht. Samen met het St. Jacobs Godshuis heeft Codde en Van Beresteyn het ini­tia­tief geno­men om in 2001 een nieuw modern Hof te openen met 26 wooneen­he­den. In de stad Haar­lem zijn vele Hofjes en die vorm kan ook aan de hui­dige tijd in­spi­ra­tie bie­den. De acht­tien bewoners van het Hofje Codde en Van Beresteyn wonen er in ieder geval met veel plezier!

Terug