Arsacal
button
button
button
button


Het askruisje, voor wie God zoekt...

Aswoensdag in de kathedraal

Overweging Preek - gepubliceerd: woensdag, 26 februari 2020 - 718 woorden

Op Aswoens­dag vier­den we de heilige Mis in de ka­the­draal met het heren­koor dat over­we­gend Gre­go­ri­aans zong. Die zang geeft een ingetogen sfeer, die bij Aswoens­dag past. Het askruisje dat we ont­van­gen is een teken van een keuze die we maken en een wer­ke­lijk­heid die we ons rea­li­se­ren: alles gaat voorbij...

­

Homilie

Gees­te­lij­ke dimensie

We gaan een tijd in van be­zin­ning, gebed
en beper­king in mate­rië­le zaken
om ons meer op het gees­te­lij­ke toe te leggen.
Dat is inder­daad be­lang­rijk.
Na­tuur­lijk bent U hier van­avond geko­men
omdat de gees­te­lij­ke dimensie
voor U niet zon­der waarde is,
omdat u open staat
voor de ont­moe­ting met God.
Dan is het wezen­lijk
dat we met regelmaat
een periode van be­zin­ning ingaan;
 we hebben dat nodig,
zeker nu God zo afwe­zig lijkt
in de gewone samen­le­ving,
in het dage­lijks en publieke leven.

Hem in alles vin­den

Wie gelooft en leeft met God
komt Hem overal tegen;
die ontmoet Hem hier
maar ook buiten op straat,
in het werk, gebeur­te­nissen
en in de contacten met andere mensen.
Dat is de uit­daging en de kunst:
om God in alles te vin­den.

Seculiere lucht

Maar onze tijd leeft zon­der God
en de gees­te­lij­ke dimensie
is weinig in aanzien.
Was ‘ongelovig’ vroe­ger een scheld­woord,
nu is het bijna een ereti­tel.
Die lucht die wij inademen,
raakt ons ook.
Gebed en gees­te­lijk leven
nemen een gerin­gere plaats
in het leven van veel gelo­vi­gen in
dan zes­tig jaar gele­den.

Alles van gees­te­lij­ke waarde is kwets­baar

Als we bij­voor­beeld
een dag van ons bisdom hebben
- voor caritas, kerk­be­stuur­ders, pries­ters of wie dan ook -
beginnen we ge­woon­lijk
met gebed en de vie­ring van de Eucha­ris­tie.
Toch komen dan veel mensen pas na de Mis.
Na­tuur­lijk, ze zullen er allemaal redenen voor hebben,
de meesten zijn druk,
moeten woekeren met hun tijd
of hebben een gezin;
ze blijven niet zon­der reden weg
want het zijn goede en gelo­vi­ge mensen
die daar komen,
maar we zien:
alles van gees­te­lij­ke waarde is kwets­baar,
het gees­te­lij­ke laten mensen ge­mak­ke­lijker vallen,
want dat merkt niemand,
alleen God
en die houdt Zijn mond!
Of bij­voor­beeld als we ons voor­ge­no­men hebben
dage­lijks dit of dat te bid­den,
zullen we altijd zien dat ervan alles op onze weg komt
waardoor het niet te doen lijkt
om dat vol te hou­den.
Zo zou ik tal­loze voor­beel­den kunnen noemen:
als mensen moeten kiezen
tussen een gees­te­lij­ke schat
en een mate­rië­le schat
- geld verdienen, meer werk kunnen doen,
meer tijd hebben voor ontspan­ning, enzo­voorts -
dan kiezen we vaak de mate­rië­le schat.

En zo is het in heel de samen­le­ving:
de zaken die echte en blijvende waarde bezitten,
die een mooie gees­te­lij­ke dimensie kennen,
wor­den vaak het eerst ver­waar­loosd.
En alles van waarde is weerloos.

God vin­den

Daarom hebben we nu
de veer­tig­da­gen­tijd gekregen:
deze tijd wil ons be­zin­ning geven:
Mens, zegt de li­tur­gie ons,
keer terug van de wegen
die je verwij­de­ren van gees­te­lij­ke rijkdom
om opnieuw je Heer en God te ont­dek­ken
als een liefde­volle Vader,
die de eerste plaats verdient
in het leven van Zijn kin­de­ren.

De wolf die je voedt

Drie zaken zijn het
waarom het nu gaat:
vasten, gebed en aan­dacht voor de armen.
Gisteren bij de Alpha cursus,
werd dit verhaaltje ver­teld:
er kwam een leer­ling naar voren
- zo ver­telt dat verhaal -
die zijn meester vroeg:
in mij leeft goed en kwaad,
wat zal over­win­nen?
Het ant­woord van de leraar was:
de wolf die jij het meeste voedt
zal het hardste groeien.

Voed de vraat­zuch­tige wolf
van het ma­te­ri­alisme,
van het egoïsme
en de hon­ger naar bezit en macht,
maar liever niet,
want dan gaat ie groeien
en zullen we er nog meer last van krijgen.

Voor­ne­men

Wat gaan we doen in deze vas­ten­tijd?
Het beste is
met een concreet voor­ne­men te werken,
iets wat haal­baar is
en we vol kunnen hou­den
en wat tege­lijk een offer is,
een offer ter ere van God.
Het offer dat we brengen
voedt de kracht van de heilige Geest in ons.

Askruisje

U bent nu zo van harte uit­ge­no­digd
naar voren te komen
en het askruisje te ont­van­gen.
Ook als U niet katho­liek bent
mag U daaraan gerust meedoen
als teken dat U deze veer­tig­da­gen­tijd
bewust wil binnen gaan.

Dat kruisje, getekend met stof en as op ons voor­hoofd
ver­wijst naar de ver­gan­ke­lijk­heid
van ons men­se­lijk bestaan
en het is een uitdruk­king van ons verlangen
een weg van beke­ring en levens­ver­nieu­wing
te gaan.

Van harte wens ik U een gezegende Veer­tig­da­gen­tijd!

Terug