Arsacal
button
button
button
button


Kruiswegwandeling in Volendam

Vormselvieringen in Volendam zijn begonnen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 27 februari 2020 - 249 woorden
Kruiswegwandeling in Volendam
Aankondiging kruiswegwandeling voor de Mariakerk
Aankondiging kruiswegwandeling voor de Mariakerk
De kathedraal
De kathedraal

Donder­dag 27 februari was ik in Volen­dam in de Maria­kerk voor de eerste van de vier vormsel­vie­ringen. In die plaats is tij­dens de veer­tig­da­gen­tijd weer de kruis­weg­wan­de­ling te maken, waarvoor een fraai boekje met over­we­gingen is ge­pu­bli­ceerd.

Zondag is de TV-Mis met het voltallige ka­the­drale koor vanuit de ka­the­draal van Sint Bavo in Haar­lem, met een bij­zon­der gebeuren...

Vormsel

De Vormsel­vie­ring was deze avond voor leer­lin­gen van de Kennedy school en de Spring­plank. Met dank aan de werk­groep en de leer­krachten, heb ik kunnen merken dat de vor­me­lin­gen goed waren voor­be­reid op deze mooie en fees­te­lij­ke dag.

Kruis­weg­wan­de­ling

Volen­dam staat in deze Veer­tig­da­gen­tijd in de belang­stel­ling door de Kruis­weg­wan­de­ling, die dit jaar werd geopend door aal­moe­ze­nier Paul Vlaar. De gehele vas­ten­tijd kan men deze wan­de­ling bid­dend doen, te beginnen in de Sint Vin­cen­tius­kerk. Het boekje dat be­schik­baar is geeft precieze aan­wij­zingen over hoe de route gaat en welke gebe­den bij welke statie kunnen wor­den gedaan.

Volgende week keer ik in Volen­dam terug, nog een aantal keren, voor de overige vormsels.

TV-Mis met aan­stel­lingen

De TV Mis aanstaande zon­dag begint om 10.00 uur in de ka­the­draal in Haar­lem (Bis­schop Bottemanne­plein). Ie­der­een is welkom. Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring ont­van­gen de kan­di­da­ten hun aan­stel­ling die de cursus bui­ten­ge­woon be­die­naar van de heilige communie hebben gevolgd. Zij wor­den gezon­den om de heilige communie uit te reiken en die aan de zieken te brengen en - als er geen pries­ter of diaken is - het heilig sacra­ment uit te stellen. De kan­di­da­ten komen uit allerlei ver­schil­lende pa­ro­chies.

Terug