Arsacal
button
button
button
button


Hier vindt u de kerkelijke Corona updates!

Alle nieuwste berichten en mededelingen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 april 2020 - 6454 woorden

De Corona-maat­regelen zijn ver­der versoe­peld. Op 20 sep­tem­ber wor­den nieuwe beslis­singen vanuit de over­heid verwacht. Dan zullen er ook binnen de katho­lie­ke kerk nieuwe maat­regelen bekend wor­den gemaakt, al naar gelang de ont­wik­ke­ling van de situatie

Oproep om zich te laten vaccineren

Paus Fran­cis­cus heeft intussen opnieuw een oproep gedaan om zich te laten vaccineren en de vaccins eer­lijker te ver­de­len over de wereld, zodat ook armere lan­den ervan kunnen profi­te­ren.

In au­gus­tus heeft paus Fran­cis­cus opge­roe­pen zich te laten vaccineren met de volgende woor­den:
"Zich laten vaccineren is een een­vou­dige maar diep­gaande manier om het alge­meen wel­zijn te bevor­de­ren en zorg te hebben voor elkaar, vooral voor de meest kwets­ba­ren. Ik vraag God dat ieder zal kunnen bijdragen met zijn kleine zand­kor­reltje, zijn kleine gebaar van liefde. Hoe klein ook, de liefde is altijd groot. Bijdragen met die kleine gebaren voor een betere toe­komst. God zegene jullie en bedankt!"

Eerder hebben de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer en kar­di­naal Willem Eijk zich uit­ge­la­ten over het vaccin, de morele toelaat­baar­heid en andere aspecten. Daarover is hier­on­der nog de in­for­ma­tie na te lezen. Ook hun uit­spra­ken gaan in dezelfde rich­ting en daar sluiten we ons van harte bij aan.

Basis-Corona-regels sinds 26 juni:

Het advies vanuit het SRKK is te vin­den op de web­si­te van ons bisdom. Het advies van CIO luidt als volgt (we citeren van de web­si­te www.cioweb.nl):

 1. In kerk­diensten mag 100% van de capaci­teit aan vaste zit­plaatsen wor­den gebruikt voorzover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerk­gan­gers moge­lijk is. Voor elk kerk­ge­bouw kan op deze manier dus een maximaal aantal kerk­gan­gers wor­den bepaald.
 2. Be­lang­rijk is dat hierbij de algemene rand­voor­waar­den in acht wor­den geno­men:
 3. nakomen van de basis­regels (afstand, han­den wassen, thuis­blij­ven bij klachten)
 4. voor­af­gaande reserve­ring en registratie
 5. ge­zond­heidscheck
 6. place­ring in het kerk­ge­bouw
 7. hygiënemaat­regelen op locatie: zoals het be­schik­baar stellen van desinfec­te­rende handgel en gelegen­heid om han­den te wassen.
 8. De ver­keers­stro­men van de kerk­gan­gers moeten goed ge­schei­den blijven, zodat het moge­lijk is om daarbij onderling 1,5 meter afstand te hou­den. Ook in de sanitaire voor­zie­ningen.
 9. De mondkapjesplicht is groten­deels vervallen (sinds 26 juni). Alleen op plaatsen waar de an­der­halve meter niet gehandhaafd kan blijven blijf deze ver­plich­ting gel­den. Deze ver­plich­ting geldt niet voor kerk­diensten, maar kan wel wor­den toegepast waar de nako­ming van de 1,5 meter afstand niet moge­lijk is. Hierbij valt te denken aan te krappe toegangsportalen tot kerk­ge­bouwen, bij sanitaire voor­zie­ningen e.d.
 10. (Samen) zingen: bij de ver­soe­pe­lingen die op vrij­dag 18 juni jl. bekend wer­den gemaakt werd ook gemeld dat het dringende advies om niet te zingen, te schreeuwen of blaasinstru­menten te bespelen, vervalt.

CIO adviseert om reke­ning te hou­den met de concrete omstan­dig­he­den in het (kerk)gebouw waar de kerk­dienst plaats­vindt:

 • omvang en hoogte van de kerk­ruim­te,
 • ventilatie­moge­lijk­heden, lucht­stro­men,
 • locatie van zit­plaatsen en aantal van de kerk­gan­gers,
 • tijdsduur van de (samen)zang
 • Groepsgrootte: beper­kingen op groepsgrootte binnen en buiten komen te vervallen.

Ook hier blijft de 1,5m als uitgangs­punt bestaan. Dit biedt o.m. moge­lijk­he­den voor koffie­drin­ken na afloop, bijv. in de kerktuin en voor openlucht­diensten.

Uit de aan de Tweede Kamer verzon­den in­for­ma­tie (brief 18 juni jl. met bijlagen) blijkt dat de maat­regelen die met ingang van zater­dag 25 juni a.s. ingaan, aan­slui­ten bij risico­ni­veau 1 (waak­zaam) van de route­kaart over­heid. Dit is ook beves­tigd in overleg tussen CIO en de minister van Justitie en Vei­lig­heid. Zie voor ver­dere info ook het ope­nings­plan van de rijksover­heid (bijlage).

CIO volgt deze bena­dering in dit advies. Het is de verant­woor­de­lijk­heid van de kerk­ge­noot­schappen en de daartoe behorende lokale kerk­besturen om aan deze adviezen in de concrete situatie een verant­woorde invulling te geven".

Tot zover het advies van het CIO.

Cantores

Het maximum aantal zan­gers is in de richtlijn van het SRKK nog 12 personen. Het korennet­werk en het RIVM hebben andere uitgangs- en aan­dachts­pun­ten ge­for­mu­leerd.

Het protocol van het SRKK ontraadt samenzang nog in afwij­king van het advies van CIO. Teksten die ge­woon­lijk door allen gezongen wor­den, kunnen door de aanwe­zigen in plaats daar­van samen gezegd wor­den.

Noveen­ge­bed

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voor­spraak bij Jezus uw Zoon.

Daarom komen wij vol ver­trouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:

Bevrijd de wereld van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken
en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Sta alle mensen bij die lij­den
onder de gevolgen van deze crisis,

geef wijs­heid aan hen die volken besturen
en inzicht aan weten­schappers en eenie­der
zodat zij doen wat moge­lijk is
om deze crisis te over­win­nen.

Bevrijd ons van onrust en angst,
verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is
en geef dat wij elkaar spoe­dig weer
in vrij­heid en vreugde nabij kunnen zijn
.

Maria, bescherm ons en onze dier­ba­ren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.

Amen

(Imprimatur: Haar­lem, 10 ok­to­ber 2020, feest van Maria, Sterre der zee
+Johannes Hendriks, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam)

Corona-vaccin

Is het goed je te laten inenten? Werden voor de ont­wik­ke­ling van de vaccins cellijnen gebruikt uit embryo's? En als dat (toch) zo zou zijn is het dan moreel geoorloofd om zo'n vaccin te nemen?De Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer heeft over deze vraag op 21 de­cem­ber 2020 een nota ge­pu­bli­ceerd:

Op deze en derge­lijke vragen vindt U een gedegen ant­woord in het artikel waar­naar u hier de link vindt:

Op de web­si­te van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam vindt U bovendien de hel­dere uiteen­zet­ting van kar­di­naal W. Eijk hierover:

Ventilatie en verwar­ming

De berichten van de Neder­landse over­heid en het RIVM spreken vaker over ventilatie, in het bij­zon­der in samenhang met koorzang. Aan­be­vo­len wordt tenminste een uur te laten tussen de vie­rin­gen voor ventilatie en reini­ging/ontsmet­ting (zie hier­on­der).
De aanvullende richt­lij­nen van het RIVM hierover vindt u hier [link: https://www.rivm.nl/corona­vi­rus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-corona­maat­re­ge­len].

Verwar­ming van het kerk­ge­bouw door middel van radiatoren en vloerverwar­ming is moge­lijk, ook tij­dens de ere­dienst; heteluchtverwar­ming mag alleen vóór de vie­ring aan, moet tij­dens de vie­ring wor­den uit­ge­zet en aanwe­zigen dienen altijd op tenminste drie meter afstand te blijven van de vloerroosters, zo luidt het dringend advies vanuit de bis­schop­pen.

Zorg dat de kerk en bij­ruim­ten dage­lijks gelucht wor­den door ramen en deuren tegen­over elkaar open te zetten.

Zie ver­der voor regels over ventilatie:

Tijd tussen de vie­rin­gen. Om het risico op besmet­tingen te minimaliseren is het dringende advies om tussen twee vie­rin­gen contactopper­vlakken goed schoon te maken en de kerk daarna te luchten/spuien. Luchten/spuien betekent dat ramen, luiken en deuren zodanig tegen­over elkaar wor­den open­ge­zet dat een flinke luchtstro­ming of - circulatie door de ruimte ont­staat. Tijdens het luchten/spuien mogen er geen mensen aanwe­zig zijn in de ruimte. Het advies is om tussen ver­schil­lende vie­rin­gen tenminste een uur aan te hou­den om te luchten.

Het protocol vanuit de kerk­pro­vin­cie

zie:

Volg de adviezen en richt­lij­nen

Tenslotte wijzen we op de gewone adviezen en voor­schriften van over­heid en RIVM, die gevolgd dienen te wor­den.

Het beheersen van de bezoekers­stroom

Hier citeren we maat­regelen van de Rijksover­heid op basis van RIVM:

Maat­regelen om te zorgen dat bezoekers/personen an­der­halve meter afstand van elkaar kunnen hou­den en voor het beheersen van de bezoekers­stroom:

 • Plaats tafels en stoelen in een ruimte/zaal zo dat ie­der­een zich strikt aan an­der­halve meter on­der­lin­ge afstand kan hou­den.
 • Atten­deer ie­der­een er op om afstand van elkaar te hou­den. Herhaal deze bood­schap op meer­dere plekken.
 • Maak vaste loop­rou­tes en geef dit dui­de­lijk aan. Richt loop­rou­tes zo in dat mensen elkaar in ver­schil­lende looprich­tingen op an­der­halve meter afstand kunnen passeren. Of maak er eenrich­tings­ver­keer van.
 • Laat bezoekers buiten wachten (met an­der­halve meter afstand), als bij binnen wachten an­der­halve meter afstand hou­den niet moge­lijk is. Laat bezoekers pas binnen op de ge­re­ser­veerde tijd (indien van toepas­sing).
 • Laat bezoekers in kleine groepen aan­ko­men/ver­trek­ken en naar binnen/buiten gaan om an­der­halve meter on­der­lin­ge afstand te hou­den.
 • Zorg dat er voldoende afstand is tussen de zit­plaatsen in een bioscoop, theater­zaal, wacht­ka­mer of aan­komst­ruim­te, etc.
 • Beperk zoveel moge­lijk het aantal personen in een ruimte. Borg altijd de an­der­halve meter afstand in een ruimte én het maximale aantal mensen dat volgens de gel­dende maat­regelen in een ruimte mag zijn.
 • Beperk het aantal personen in de sanitaire ruimtes (was-, toilet- en/of douche­ruim­tes). Laat bezoekers wachten met an­der­halve meter afstand.
 • Houd toe­zicht op het aantal mensen en de on­der­lin­ge afstand bij het gebruik van de lift. Bij­voor­beeld bij krappe liften: laat mensen de lift naar boven nemen en laat mensen zo veel moge­lijk naar bene­den lopen.
 • Zorg voor een soepele doorstro­ming en voorkom opstop­pingen door bij­voor­beeld deuren open te zetten.
 • Spreid bezoekers door ruimere ope­ningstij­den (uite­raard passend binnen de toegestane ope­ningstij­den).
 • Train en begeleid mede­wer­kers op de maat­regelen en adviezen en het toezien op het onderling an­der­halve meter afstand hou­den.
 • Houd het kassa-/balie­con­tact zo beperkt moge­lijk. Dat kan door zoveel moge­lijk online of tele­fo­nisch te laten reserveren en online of contactloos te laten betalen.
 • Beves­tig een fysieke (kunststof)barrière. Bij­voor­beeld bij balie/in­for­ma­tie­punt/kassa of receptie, wanneer de an­der­halve meter afstand niet haal­baar is.
 • Bij het veilig inrichten van de ruimte, als werk­plek of voor publiek, kan een arbeidshygiënist adviseren. Die kan onder­zoek doen op locatie en adviseren over spe­ci­fie­ke maat­regelen. Bij­voor­beeld over het toepassen van schermen.

Hygiënemaat­regelen

Koren en zingen

Wat koorzang

De eer­der gegeven richt­lij­nen van de over­heid citeren we hier:

 • Een ge­zond­heidscheck is vereist.
 • Het is be­lang­rijk dat elke zan­ger zich realiseert dat hij/zij bij een besmet­ting ook andere zan­gers/zan­geressen kan besmetten, met alle moge­lijke gevolgen van dien.
 • Zingen in een binnen­ruim­te: als er een besmet­ting is in het koor of ensemble - ook al heeft men afstand gehou­den - wordt ie­der­een die aanwe­zig was tij­dens het zingen als een overig (niet nauw) contact van een beves­tigde COVID-19-patiënt beschouwd. Een tij­de­lijke registratie van koorle­den door presentie­lijsten is wen­se­lijk; het verge­mak­ke­lijkt het eventuele bron- en contact­on­der­zoek door de GGD Ge­meen­telijke Ge­zond­heids­dienst onder koorle­den.
 • Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn, bij voor­keur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie.
 • Uit voor­zorg wor­den voor koren en zang­en­sem­bles extra maat­regelen voor de ventilatie (binnen) geadviseerd, naast de gebruike­lijke preventieve adviezen. Ventileer de ruimte waar ge­za­men­lijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bij­een­komst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. (Dit advies is gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënericht­lij­nen). Bij twijfel over de ventilatie en lucht­stro­men in de ruimte is het aan te raden pro­fes­sio­neel advies in te winnen. Zorg ervoor dat tij­dens het luchten mensen niet in de ruimte aanwe­zig zijn of, als dat niet moge­lijk is, voorkom dat mensen in de lucht­stroom achter elkaar zitten tij­dens het luchten.
 • Meer in­for­ma­tie vind je in het advies van het RIVM : Corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren | Corona­vi­rus COVID-19 | Rijksover­heid.nl
 • Het advies van het Korennet­werk op basis van de over­heids­regels: De vlag kan uit: vanaf 26 juni weer samen zingen! - Koornet­werk Neder­land

Woord- communie­vie­ringen

 • Woord- (en communie)vie­ring zijn alleen toe­ge­staan onder lei­ding van een diaken, of een pas­to­raal werker of cate­chist die een actuele zen­ding van de bis­schop hebben.

Oudere berichten

 • De rege­ling rond eerste communie in het protocol betekent dat een eerste communie­vie­ring moge­lijk is binnen de regels over afstand, reserve­ring en klachtenvrij zijn
 • Over pas­to­rale zorg in Corona-tijd gaat de web­si­te Pas­to­raat en Corona waaraan behalve de pro­tes­tantse theo­lo­gische uni­ver­si­teiten van Am­ster­dam/Gro­nin­gen en Kampen ook de Tilburg School of Theology heeft mee­ge­werkt: www.pas­to­raatencorona.nl
 • De Mis in de pa­ro­chies kan via live-stream blijven wor­den uitgezon­den.
 • De Dage­lijkse Mis wordt om 9.00 uur in de ka­the­draal via de live stream uitgezon­den (zie de banner/link op deze web­si­te). Ka­the­draal TV is het kanaal van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Via deze live-stream/You Tube kanaal van de ka­the­draal wor­den ook andere pro­gram­ma's uitgezon­den, zoals aanbid­ding, boete­vie­ring, lezingen, pro­gram­ma's voor jon­ge­ren en ge­zin­nen. Voor het pro­gram­ma: Zie de plan­ning op de bisdom­web­site.
 • De Apos­to­lische Peni­tentiarie heeft een Volle Aflaat verleend aan degenen die ziek zijn door het Corona-virus en allen
  die hen ver­zorgen of voor de zieken bid­den; onder n. 3 van dit artikel “vie­ring van het sacra­ment van de biecht” wordt meer in­for­ma­tie gegeven, hierbij de links naar de do­cu­menten van de Peni­tentiarie: press.vatican.va/con­tent/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/03/20/200320c.html
  De Aller­zie­lenaflaat is dit jaar gedurende de gehele no­vem­ber­maand te ver­krij­gen.

  De Apos­to­lische Peni­tentiarie heeft in een nota voor biecht­va­ders gewezen op de moge­lijk­heid in de omstan­dig­he­den van Corona-pandemie zo nodig de algemene absolutie te geven en op het votum sacra­menti, zie n. 3j hier­on­der; de tekst van de nota: press.vatican.va/con­tent/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/03/20/200320d.html

 • Groeps­acti­vi­teiten kunnen alleen wor­den gehou­den met inachtne­ming van de regels van het protocol, met bij­zon­dere aan­dacht voor de (gespreide) aan­komst van de deel­ne­mers, de an­der­halve meter regel en de voldoende grootte van de ruimte in relatie tot het aantal deel­ne­mers (max. 30 als men zit, in binnen­ruim­te); de toegang tot de ruimte van de bij­een­komst moet zodanig zijn dat de 1.5 m. afstand bewaard blijft. De meeste lokaties zijn echter gesloten, met uit­zon­de­ring van ruimtes voor de reli­gi­euze vie­ring.

KERK-ZIJN TEN TIJDE VAN CORONA

Inhoudsopgave

 1. Zondagsplicht
 2. Viering van de Eucha­ris­tie en bewaren H. Communie
 3. Viering van het sacra­ment van de biecht
 4. Viering van de overige sacra­menten
 5. Uit­vaar­ten
 6. Pas­to­rale contacten en caritas
 7. Collectes
 8. Ver­ga­de­ringen/bij­een­komsten
 9. Voor­zie­ningen
 10. Viering Goede Week en Pasen
 11. Maat­regelen/teksten van de Neder­landse bis­schop­pen (Hemel­vaart-protocol)
 12. Live-stream en uitzen­ding van vie­rin­gen
 13. Gebe­den

1. ZONDAGSPLICHT

Alle gelo­vi­gen in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn geëxcuseerd en gedispenseerd van de ver­plich­ting op zon­dag of zater­dag­avond en op verplichte feest­da­gen de heilige Mis bij te wonen zolang de crisis rond het Corona­vi­rus duurt.

Zij wor­den uit­ge­no­digd zo veel moge­lijk de TV Mis, de Mis via radio Maria, de Mis via de KRO-live­stream uit de St. Vitus te Hilversum, via de live-stream van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam vanuit de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo of andere (parochiële) live-streams te volgen.

Haar­lem, 13 maart 2020
+J.W.M. Hendriks

Hoewel de dispen­sa­tie in de zon­dagsplicht nog geldt, wor­den de gelo­vi­gen uit­ge­no­digd zo moge­lijk naar de kerk te komen en de Eucha­ris­tie­vie­ring bij te wonen.

NB Over (paas)biecht en communie zie hier­on­der

Gebed gees­te­lij­ke communie (zie ook onder n. 14)

Mijn Jezus, ik geloof
dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ont­van­gen.
Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op gees­te­lij­ke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds geko­men waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den.

2. DE VIERING VAN DE H. EUCHARISTIE EN BEWAREN H. COMMUNIE

A. De vie­ring van de H. Eucha­ris­tie

 • Neem de maat­regelen van de bis­schop­pen en de rijksover­heid in acht (zie de protocollen voor gelo­vi­gen, be­die­naren en kerk­ge­bouwen)
 • Gelo­vi­gen moeten zich vooraf aanmel­den en in het kerk­ge­bouw de route-aan­wij­zingen volgen (reserve­ring is nodig als het aantal boven het aantal kan komen waarbij de 1.5 m. regel gehandhaafd blijft)
  De algemene regels van hygiëne en preventie gel­den ook hier: han­den reinigen bij binnen­komst van de kerk, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik maken van papieren zak­doek­jes, bij verkoud­heids­klach­ten of verho­ging thuis blijven. Geen han­den schud­den. Deelname aan de vie­rin­gen is voor eigen verant­woor­de­lijk­heid.
 • Het advies is zich­zelf zo min moge­lijk aan te raken
 • Het uitreiken van de heilige communie brengt door de geringe fysieke afstand besmet­tings­ge­vaar met zich mee.
  Daarom vraagt het protocol van de gelo­vi­gen: 1.5 m afstand te hou­den van elkaar, de han­den te reinigen voor het ont­van­gen van de H. Hostie en de h. communie op de hand te ont­van­gen of op een eigen corporale (witte schone doek) die naar de mond wordt gebracht.
  De be­die­naar reikt de heilige communie uit met een schepje of hostie-pincet (tenacula) en gebruik makend van een hoestscherm. De tong­com­mu­nie is in de richt­lij­nen van het SRKK nog niet toe­ge­staan. Gelo­vi­gen kan wor­den aan­gera­den een kleine corporale te gebruiken als zij de H. Hostie niet willen aanraken; eventueel kan de heilige communie buiten de Mis (bijv. erna) op de tong wor­den uit­gereikt, met de nodige voor­zorgs­maat­re­ge­len (gezichtsscherm).
 • Als door de omstan­dig­he­den de communie wordt verlangd, maar niet ont­van­gen kan wor­den, kan met de desbe­tref­fen­de persoon ge­spro­ken wor­den over de gees­te­lij­ke communie, die zon­der sacra­men­tele nutti­ging een innige vereni­ging met Christus bewerkt (gebe­den daarvoor, zie de gebeds­kaart van de bis­schop­pen, zie onder bij : Gebed).
 • Het is be­lang­rijk de gelo­vi­gen te helpen weer de stap te zetten naar de MIs in de mate dat dit moge­lijk is; dit kan bij­voor­beeld door hen speciaal uit te nodigen en/of door een attentie voor wie weer naar de kerk komen, door hen te vragen door de week naar de kerk te komen als dat op zon­dag niet moge­lijk is en meer week­dagmissen aan te bie­den.
 • De gelo­vi­gen zijn zolang de maat­regelen van de bis­schop­pen van kracht zijn, gedispenseerd in de ver­plich­ting om op zon­da­gen en verplichte feest­da­gen de heilige Mis bij te wonen, maar aan hen wordt wel gevraagd nu zoveel moge­lijk die stap naar de H. Mis weer te gaan zetten.
 • De pries­ters wor­den bij­zon­der uit­ge­no­digd dage­lijks de heilige Mis te vieren van­wege de gees­te­lij­ke kracht van het Eucha­ris­tisch Offer, en dat ook te doen voor de slacht­of­fers, de ver­zorgen­den, de bur­ger­lijk verant­woor­de­lijken en om een spoe­dig einde van de corona-epidemie.
 • De handwas­sing tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring moet gebeuren met schoon water, eventueel zeep. Nadien wor­den de han­den afgedroogd met een schone handdoek, die een­ma­lig gebruikt en daarna gewassen wordt.
 • Zorg voor een telkens (bij elke vie­ring) schoongewassen kelk­doek­je.
 • Het drinken uit de kelk is in deze situatie voorbe­hou­den aan de cele­brant. Verder door indo­ping. Con­ce­le­branten kunnen gebruik maken van een eigen kelk.

  B. Het Bewaren van de heilige communie en zieken­com­mu­nie

 • De heilige communie kan buiten de Mis wor­den uit­gereikt met de voor­zorgs­maat­re­ge­len. In verpleeg- en ver­zor­gings­hui­zen en overige in­stel­lingen kan het bezoek en heilige communie plaats vin­den wanneer dat voor het be­tref­fen­de huis is vrijge­ge­ven. Het protocol van die in­stel­ling moet wor­den gevolgd.

C. Eerste communie

De vie­ring van de eerste heilige communie kan plaats vin­den met inachtne­ming van de speciale maat­regelen voor aantal kerk­be­zoekers, afstan­den, hygiëne e.d.

3. VIERING VAN HET SACRAMENT VAN DE BIECHT
het sacra­ment van Boete en ver­zoe­ning

Het canoniek recht verplicht niet meer tot de paas­biecht. Het ker­ke­lijk wet­boek geeft de ver­plich­ting tenminste eenmaal per jaar de erns­tige zon­den getrouw te belij­den (c. 989) en de heilige communie te ont­van­gen (c. 920). Een gerecht­vaar­digde reden kan maken dat aan de ver­plich­ting tot paas­com­mu­nie niet in de paas­tijd maar in een andere tijd wordt voldaan. Die reden is door de Corona­cri­sis aanwe­zig.

In het alge­meen kan de biecht echter wor­den gehoord in een grotere ruimte waarin voldoende afstand kan wor­den bewaard.

Ruimte voor het biecht­ho­ren

De Nota van de Peni­tentiarie van 19 maart 2020 (en daarna ook het protocol van de kerk­pro­vin­cie) vraagt aan­dacht voor de ruimte waarin de biecht gehoord wordt in de gevallen waarin dit moge­lijk is, als het niet om besmette pa­tiën­ten gaat. Eventueel kan men biecht horen in een ruimte die goed gelucht wordt, buiten de biecht­stoel, met een gepaste afstand tussen pries­ter en biech­teling (1½ m.) en moge­lijk met een be­scher­mend mondkapje.
Na­tuur­lijk moet er wel aan­dacht voor zijn dat het biechtgeheim bewaard blijft en er moet gelet wor­den op de nood­za­ke­lijk discretie. Houd afstand!

Speciale Aflaten voor de zieken, helpers, mee-bid­dende gelo­vi­gen en ster­ven­den

De Apos­to­lische Peni­tentiarie heeft bij decreet van 19 maart een volle aflaat verleend:

 • aan de gelo­vi­gen die zijn aangestoken door het Corona-virus en in qua­ran­tai­ne zijn in het zie­ken­huis of thuis, alsmede
 • aan de werkers in de ge­zond­heids­zorg, de fami­lie­le­den en ieder die zich aan het risico van besmet­ting blootstelt om zieken die lij­den aan het Corona­vi­rus te ver­zorgen,
 • aan de gelo­vi­gen die gedurende tenminste een half uur een bezoek brengen aan het H. Sacra­ment, de Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding of de lezing van de H. Schrift doen of de Rozen­krans, de Kruis­weg of de Rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid bid­den om van God het einde van de epidemie te ver­krij­gen, ver­lich­ting voor de Corona-zieken en het eeuwig heil van degenen die de Heer tot zich heeft ge­roe­pen,

onder de volgende voor­waar­den:

 • inner­lijk afstand nemen van iedere zonde
 • zich gees­te­lijk verenigen via de com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len met de H. Mis, met de Rozen­krans, de Kruis­weg of andere vormen van devotie of als zij tenminste het Credo, het Onze Vader en een aanroe­ping tot de maagd Maria bid­den
 • deze be­proe­ving in een geest van geloof in God en uit liefde voor de mede­mensen opdragen
 • voor­ne­men de gewone voor­waar­den voor een aflaat (sacra­men­tele Eucha­ris­ti­sche communie en gebed volgens de intenties van de paus) te vervullen zo gauw dat moge­lijk is.

Aan de ster­ven­den die de zie­ken­zal­ving en het viaticum niet kunnen ont­van­gen (met de pau­se­lijke zegen in het stervensuur jh) verleent de Peni­tentiarie een volle aflaat op het moment van sterven, indien zij goed zijn gedispo­neerd (inner­lijke afstand van de zonde) en zij gedurende hun leven gewoon waren een of ander gebed te bid­den. Het wordt aan­be­vo­len om dan bij het ver­krij­gen van de aflaat een kruis of kruis­beeld te gebruiken. De Kerk vult de gewone voor­waar­den voor een aflaat aan (Ecclesia supplet).

4. VIERING VAN DE OVERIGE SACRAMENTEN

Volgens de Richt­lij­nen van de Rijksover­heid en het protocol van de kerk­pro­vin­cie kunnen de volgende vie­rin­gen door­gaan:

 1. Onderling moet 1½ meter afstand wor­den geno­men.
 2. Voor alle vie­rin­gen geldt : houd afstand, res­pec­teer de hygiënische regels
 3. Voor het doopsel en de zie­ken­zal­ving geldt dat de afstand van 1.5 m. moei­lijk te handhaven is; in dat geval wordt aan­gera­den een gezichtsscherm te gebruiken (in de meeste drogisterijen verkrijg­baar), min of meer zoals bij het uireiken van de heilige communie.
 4. Dit geldt ook voor de vie­ring van het heilig vormsel .

1. Hoe moet wor­den omge­gaan met het gebruik van water bij het sacra­ment van het doopsel (met name in stervens­ge­vaar)?

Gebruik vers, schoon water en giet dat in een schoongemaakte kan, droog het hoofd van de dopeling af met een schone handdoek, die een­ma­lig gebruikt en daarna gewassen wordt. Was als be­die­naar van het doopsel vóór en na de doop­bedie­ning de han­den.
Als er gevaar is voor het leven van een persoon, wordt het doopsel zonde ruitstel toege­diend.

2. Hoe moet wor­den omge­gaan met zal­ving bij doopsel, vormsel, sacra­ment van de zieken?

Alge­meen advies/richtlijn:

 • Was als be­die­naar vóór en na de zal­ving de han­den.
 • Direct licha­me­lijk contact bij de zal­ving moet wor­den verme­den, gebruik daarom een zgn. ‘virgula’ (staafje). Wanneer gekozen wordt voor een wattenstaafje, dan dient dit staafje nadien te wor­den verbrand, aangezien de Heilige Oliën nooit als wegwerp­ma­te­riaal kunnen wor­den beschouwd.

 • Bij het sacra­ment van de zieken wordt de afstand­regel zo goed moge­lijk onder­hou­den.
 • Verder moet on­der­scheid gemaakt wor­den tussen mensen die in algemene zin erns­tig ziek zijn én degenen die met het corona­vi­rus zijn besmet:
 • Bij mensen die in algemene zin erns­tig ziek zijn: zie alge­meen advies/richtlijn

 • Bij mensen die met het corona­vi­rus zijn besmet en die in een zie­ken­huis zijn opgeno­men, vraag naar de richt­lij­nen van de in­stel­ling. Voor de gel­dig­heid van het sacra­ment moet de pries­ter aanwe­zig zijn bij de zieke en zowel de zal­ving(en) ver­rich­ten als de sacra­men­tele tekst uit­spre­ken. In geval van nood kan wel met één zal­ving wor­den volstaan en kan buiten de sacra­men­tele kern­tekst de rest van de li­tur­gie wor­den weg gelaten of op grotee afstand wor­den gezegd. Bij een Corona-patiënt heeft de pries­ter de mede­wer­king nodig van een in­stel­ling om be­scher­mende kle­ding te kunnen dragen. Als die mede­wer­king niet wordt gegeven, wordt het lasti­ger. De gerust­stel­ling voor de zieken die dit sacra­ment nu niet kunnen ont­van­gen is dat het sacra­ment niet heils­nood­za­ke­lijk is (“necessitate medii”). Het is een sacra­ment van ster­king. Net als bij de gees­te­lij­ke communie kan hier sprake zijn van een gees­te­lij­ke zie­ken­zal­ving door het zgn. votum sacra­menti: het verlangen om dit sacra­ment te ont­van­gen indien de moge­lijk­heid er was geweest, geeft de zieke de genade van dit sacra­ment. In normale gevallen zal het moge­lijk zijn dit sacra­ment te bedienen. In som­mi­ge gevallen zal een algemene absolutie gegeven kunnen wor­den als een belij­denis niet moge­lijk is en het is na­tuur­lijk aan te bevelen om - waar dat moge­lijk is - via de tele­foon of een videoverbin­ding met een patiënt te bid­den. Zie ook over de aflaat voor wie de zie­ken­zal­ving en de biecht niet kan ont­van­gen onder n. 3.

3. Viering van hu­we­lij­ken

Hu­we­lij­ken kunnen plaats vin­den met inachtne­ming van de regels van de rijksover­heid;
Het fe­li­ci­te­ren gebeurt op Corona-afstand.

5. UITVAARTEN

Uit­vaar­ten kunnen plaats vin­den met inachtne­ming van de regels van de rijksover­heid;
Het condoleren gebeurt op Corona-afstand.

6. PASTORALE CONTACTEN EN CARITAS

Over pas­to­rale zorg in Corona-tijd gaat de web­si­te Pas­to­raat en Corona waaraan behalve de pro­tes­tantse theo­lo­gische uni­ver­si­teiten van Am­ster­dam/Gro­nin­gen en Kampen ook de Tilburg School of Theology heeft mee­ge­werkt: https://www.pas­to­raatencorona.nl/

Hoe kunnen pas­to­rale contacten met de gelo­vi­gen wor­den onder­hou­den? Wat kunnen we doen voor dak­lo­zen en armen?

 • Maak optimaal gebruik van com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len (tele­foon, e-mail, facetime, skype, whatsapp, messen­ger e.a.).Probeer zeker de mensen die U buiten Corona-tijd in de kerk zag en die nu niet komen, te bereiken via tele­foon of andere wegen.
 • Houd gepaste afstand van mensen; indien zij verkou­den zijn/hoesten wor­den zij gevraagd om thuis te blijven. In andere gevallen geldt altijd de 1,5 m. regel.
  Dit geldt ook bij het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning, die dus beter niet plaats­vindt in een biecht­stoel maar elders in een grotere ruimte.
 • Als het mensen betreft die thuis of in het zie­ken­huis, in qua­ran­tai­ne of isolatie, zijn, vraag advies aan de huisarts of naar de richt­lij­nen van de in­stel­ling. Een tele­foontje is in ieder geval moge­lijk!
 • Zorg dat er vanuit de pa­ro­chie omgekeken wordt naar mensen die alleen staan, een zwakke ge­zond­heid hebben, wellicht niet goed weten hoe zich te red­den in deze situatie. Bezoek­groepen kunnen een kaartje sturen, de ouderen bellen enz.

7. COLLECTES

II. Op welke manier vin­den collectes plaats?

 • De collecte kan plaats vin­den door een collecte­schaal of -bus bij de uitgang te plaatsen. Bij een live-stream kan de moge­lijk­heid wor­den vermeld om bij te dragen door de gift-app of op andere (digitale) wijze. Er wordt niet ge­col­lec­teerd tij­dens de vie­ring.
 • Kerken en pa­ro­chies voelen de nood door te­rug­lo­pende in­kom­sten nu de zon­dagse vie­rin­gen in de kerk geen doorgang kunnen vin­den; digi­taal collec­te­ren is daarom een be­lang­rijke optie
 • Tege­lijk is het be­lang­rijk om de moge­lijk­he­den tot het geven van een bijdrage door ideal of givt-app e.d. op korte termijn te ont­wik­ke­len waar die nog niet bestaan.
 • De collecte in natura voor de voedsel­bank (of verge­lijk­ba­re ini­ta­tieven): hier hebben de Neder­landse bis­schop­pen bij­zon­dere aan­dacht voor gevraagd.

8. VERGADERINGEN/BIJEENKOMSTEN

1. Kunnen geplande ver­ga­de­ringen en bij­een­komsten van besturen, pas­to­rale team, catechese-groepen, pa­ro­chiekern-com­mis­sies, koor­re­pe­ti­ties e.a. voortgang vin­den?

 • De ver­ga­der­ruim­te dient veilig ingericht te zijn, zodat ieder de afstand kan hou­den, ook bij binnen­komst en vertrek. Zorg ook voor goede ventilatie. Verder gel­den de 1.5 m regel en de voor­schriften van hygiëne. Zie ver­der de richt­lij­nen van de bur­ger­lijke over­heid en van de bis­schop­pen. We roepen op de richt­lij­nen van de Rijksover­heid en van de Neder­landse bis­schop­pen te volgen.

2. Gebeds­bij­een­komsten

 • Aan­be­vo­len wordt de kerk open te stellen, gelegen­heid te geven voor het ops­te­ken van een kaarsje en eventueel stille aanbid­ding te hou­den, mits de gelo­vi­gen niet te groot in aantal zijn en de ruimte groot genoeg is om voldoende afstand van elkaar te kunnen hou­den.
 • Er kan wij­wa­ter uitge­ge­ven wor­den, maar als er een tap­punt is dient er ontsmet­tings­mid­del te zijn met toebe­ho­ren om de kraan te ontsmetten. Een andere moge­lijk­heid zijn kant en klare flesjes wij­wa­ter.
 • Het kussen of aanraken van een heiligen­beeld, icoon of reliekschrijn is ongewenst.
 • De bis­schop­pen vragen om dan ook een voor­zie­ning te hebben zodat mensen kunnen doneren voor de voedsel­bank.

9. VOORZIENINGEN

Welke voor­zie­ningen moeten we treffen in de kerk, pastorie, sacristie, se­cre­ta­riaats­ruim­te, ver­ga­der­zaal, toiletten?

 • Zorg dat de kerk en de andere genoemde ruimten regel­ma­tig geventileerd en goed schoon gemaakt wor­den.
 • Zorg voor desinfec­te­rende handgel, vloei­ba­re hand­zeep, papieren handdoeken e.d.
 • Verwij­der handdoeken waaraan ieder zijn/haar han­den kan afdrogen.
 • Het lijkt dat zingen een groter gevaar oplevert en dat dan een grotere afstand moet wor­den gehou­den. Geen samenzang. Zie ver­der de regels over zingen in het eerste deel van dit bericht.
 • let erop dat er ook in de sacristie en de ruimtes rond het kerk­ge­bouw voldoende afstand wordt gehou­den en dat het aantal mensen in de ruimte beperkt is.

10. REGELS VOOR DE GOEDE WEEK EN PASEN

De regels die vorig jaar zijn gegeven, blijven van kracht. Ze wor­den hier­on­der nogmaals kort samen­ge­vat:

Als er ergens van­wege de pandemie geen Goede Week­vie­ringen zijn, ver­wijst men bij voor­keur naar de via in­ter­net uitgezon­den vie­rin­gen van de bis­schop. De con­gre­ga­tie voor de ere­dienst sug­gereert de gelo­vi­gen dan in de gelegen­heid te stellen de vie­rin­gen van de bis­schop in de eigen kerk op een scherm te volgen, als teken van een­heid.

a. Palm­zon­dag: De palm­pro­ces­sie wordt binnen in de kerk gehou­den; in de ka­the­draal gebruikt met de tweede vorm van het Missaal, in de paro­chie­kerken en andere plaatsen de derde vorm

b. Chrismamis: De Chrismamis zal doorgang vin­den; er wor­den nog concrete mede­de­lingen gedaan als de Goede Week nadert;

c. Witte Donder­dag: geen voet­was­sing; de pro­ces­sie met het H. Sacra­ment aan het einde van de Mis wordt weg­ge­la­ten; het Aller­hei­ligste blijft in het ta­ber­na­kel. Pries­ters mogen de Mis van Witte Donder­dag­avond tij­dens de pandemie ook zon­der volk vieren.

d. Goede Vrij­dag: in het Alge­meen Gebed wordt een speciale intentie opgeno­men voor alle zieken, over­le­de­nen, degenen die het moei­lijk hebben. De kruis­ver­ering door een kus wordt alleen door de cele­brant gedaan.

e. Paas­wake: wordt alleen gevierd in de ka­the­dralen en paro­chie­kerken. Voor wat betreft de doopli­tur­gie (onder­deel van de paas­wake) wordt alleen de hernieu­wing van de doop­be­lof­ten bewaard.

11. MAATREGELEN/TEKSTEN VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN

Volg de web­si­te van uw bisdom en pa­ro­chie voor andere moge­lijk­he­den tot gebed en live strea­ming van vie­rin­gen.

Op zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum wor­den elke dag een mis en een dag­slui­ting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur. Vrij­dag 27 maart wordt er een bui­ten­ge­woon Urbi et Orbi uitgezon­den om 17.55 uur op NPO2.

De bis­schop­pen blijven het belang van het gebed be­na­druk­ken in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

Op zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur. Ka­the­draal TV, het You Tube kanaal van het bisdom zendt dage­lijks een Eucha­ris­tie­vie­ring uit (door de week om 9.00 uur ’s morgens, op woens­dag ’s avonds, zie het pro­gram­ma bij ka­the­draal TV).

Bijdrage Voedsel­bank

In kerken waar het Aller­hei­ligst Sacra­ment wordt uit­ge­steld voor aanbid­ding, wordt de gelo­vi­gen gevraagd ook een bijdrage in de vorm van houd­ba­re levens­mid­de­len af te geven voor de voedsel­bank.

De houd­ba­re levens­mid­de­len zijn een blijk van naasten­liefde voor de mensen die af­han­ke­lijk zijn van de voedsel­banken. Op deze manier kan het gebed des Heren (“geef ons heden ons dage­lijks brood”) een nieuwe en geloof­waar­dige toepas­sing krijgen. Door gelo­vi­gen te vragen te delen hopen de bis­schop­pen de soli­da­ri­teit met kwets­ba­re groepen te verstevigen.

Gees­te­lij­ke communie

Niet alleen in nood, maar aller­eerst omwille van de liefde van Christus willen gelo­vi­gen, in navol­ging van de heiligen, dikwijls enkele ogen­blik­ken denken aan de liefde die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heils­werk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven.

In de traditie van de Kerk heet dit de gees­te­lij­ke communie, omdat wij, hoewel wij niet in de gelegen­heid zijn de heilige gaven van Christus’ Lichaam en Bloed te ont­van­gen, verlangen met onze Heer verenigd te zijn als in de sacra­men­tele communie.

Deze gees­te­lij­ke communie is geen sacra­ment maar ”de zuiveren van hart, die vurig wensen dat hun het heilig Sacra­ment mocht wor­den gegeven, ook als dit niet moge­lijk is, ont­van­gen de genade van het Sacra­ment naar de maat van hun verlangen en gesteltenis” (Johannes Tauler).

(...)

12. LIVE-STREAM EN UITZENDINGEN VAN VIERINGEN

 • De vie­rin­gen in de ka­the­draal zijn via live-stream te volgen (zie banner/link op deze web­si­te; daar is ook het pro­gram­ma van de uitzen­dingen te vin­den). Ook andere ac­ti­vi­teiten van het bisdom zullen langs deze weg plaats vin­den.
 • Vele pa­ro­chies in ons bisdom zijn met live-stream be­gon­nen, check de eigen pa­ro­chie-web­si­te hierover.
 • De bis­schop­pen wijzen op de moge­lijk­heid om thuis op zon­dag de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse dag een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 9.00 uur en 19.00 uur, op zater­dag om 9.30 uur en op zon­dag om 10.00 uur. Zie www.radiomaria.nl Ka­the­draal TV, het You Tube kanaal van het bisdom zendt dage­lijks een Eucha­ris­tie­vie­ring uit (door de week om 9.00 uur ’s morgens, op woens­dag ’s avonds, zie het pro­gram­ma bij ka­the­draal TV).

13. GEBEDEN

Bidden in tij­den van be­proe­ving

Uit­ge­ve­rij Adveniat heeft het boekje "Bidden in tij­den van be­proe­ving" uitge­ge­ven (uitg. Leo Fijen) waaraan ook mgr. Jan Hendriks heeft mee­ge­werkt. Daarna zijn ver­sche­nen "Van Aller­hei­ligen tot Kerst­mis" en "Van Maria Lichtmis tot Pink­ste­ren", beide uitgaven even­eens met teksten van ver­schil­lende auteurs waar­on­der de bis­schop. De boekjes zijn in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam toe­ge­stuurd aan alle pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten; voor de pa­ro­chies in een een twin­tigtal exemplaren, zodat het verspreid kan wor­den onder de pa­ro­chie­be­stuurs­le­den en vrij­wil­li­gers.
Voor de pas­to­rale krachten was er een boek met over­we­gingen "Getuigen van het Licht". Het bisdom heeft nog een aantal boeken in reserve; zolang de beperkte voorraad strekt zijn die te ver­krij­gen via: jkeuss@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Aanbeveling bis­schop­pen

De bis­schop­pen roepen na­druk­ke­lijk op tot gebed in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

Gebe­den voor gees­te­lij­ke Communie

“Er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbid­ders de Vader zullen aanbid­den in geest en waar­heid” (Joh 4:23)

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op gees­te­lij­ke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds geko­men waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den.

Ofwel:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

(bron: Katho­liek Gebe­den­boek. De gebeds­schat van de kerk der eeuwen en de vernieuwde li­tur­gie volgens Vaticanum II. Brugge: Tabor, 1986, pp. 935-937

Gebed van de bis­schop­pen

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.
Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.
Wij bid­den voor hen
die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werkt
en dienste van heel de samen­le­ving.

Doe ons beseffen
hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwets­baar­heid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zon­der aarzelen over­ge­ven
aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.
Door Christus onze Heer. Amen.

Gebed Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Hemelse Vader,
nu het Corona­vi­rus zich verspreidt
wor­den we ons nog meer bewust
van de breek­baar­heid van ons men­se­lijk bestaan;
zoveel van wat wij vaak van­zelf­spre­kend vin­den,
is dat eigen­lijk helemaal niet;
we zijn geen baas over ons leven
of over de schep­ping die U ons hebt ge­schon­ken.

Geef, Heer, dat deze onzekere situatie
ons mag helpen
om te groeien in ver­trouwen op U
en om ons meer bewust te wor­den
dat we niet op men­se­lijke zeker­he­den kunnen bouwen.

Geef dat de onzeker­heid van deze dagen
in ons zal bewerken
dat we meer stil staan bij het lot
van zoveel mensen in deze wereld
voor wie de toe­komst altijd al onzeker was
en die leven in gebrek en nood:
de vluch­te­lingen,
mensen in oorlogs­ge­bie­den,
allen die in hon­ger, armoede en nood verkeren.

Moge deze epidemie
ons daardoor geven
min­der ik-gericht te zijn,
min­der indi­vi­dua­lis­tisch
en ons hart meer openen
voor al die andere mensen in de wereld
die zoveel slechter af zijn.

Moge de ver­bon­den­heid
van mensen met elkaar
wor­den ver­sterkt.

Zegen en bescherm, goede God,
al degenen die zich inzetten
voor de slacht­of­fers van het Corona­vi­rus:
de mensen die in de ge­zond­heids­zorg werk­zaam zijn
en allen die in de pas­to­rale zorg
voor zieken en ouderen zorg dragen.
Sta met Uw zegen bij
wie de vei­lig­heid moeten garan­de­ren
of door bestuur­lijke maat­regelen
de risico's beperken:
verlicht hun geest,
verwarm hun hart,
zegen hun inzet!
En bevrijd ons van deze epidemie!

Zegen en bescherm ook alle zieken
en degenen die in afzon­dering moeten ver­blij­ven
zolang nog niet voldoende zeker is
of zij het virus bij zich dragen.
Geef dat de pa­tiën­ten
goed en voorspoe­dig mogen her­stel­len
en er geen nadelige gevolgen van over­hou­den.
Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij.

Heilige Maria,
Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Vrouwe van alle volkeren
en Moeder van alle mensen,
zegen ons allen,
bescherm slacht­of­fers, zorgen­den, beveili­gers
en poli­tiek verant­woor­de­lijken:
bid voor hen allen
bij uw God­de­lijke Zoon!

Terug