Arsacal
button
button
button
button


Bisschop Punt: dit is een moment voor een nieuw begin..

vernieuwing van vertrouwen en bekering

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 29 maart 2020 - 245 woorden

Bis­schop Jozef Punt heeft op zon­dag 29 maart vanuit de ka­the­draal een bood­schap gegeven van hoop en ver­trouwen. Hij heeft zijn medeleven geuit met alle mensen die ziek zijn of in qua­ran­tai­ne zitten en opge­roe­pen de ker­ke­lijke vie­rin­gen zoveel moge­lijk via live-streams (online) te volgen. Ook deed hij een oproep om een nieuw begin te maken waar ver­trouwen en geloof wat waren wegge­zakt. Doe als de verloren zoon en ga terug naar je vader.

De bis­schop ging in op de situatie en hoe mensen die ervaren en verzekerde allen van zijn gebed. Daarbij dacht hij ook aan de pries­ters en se­mi­na­risten die door het corona-virus zijn aangestoken (een vijftal pries­ters en vier of vijf se­mi­na­risten) en hij gaf de sug­ges­tie om bij het volgen van een Eucha­ris­tie­vie­ring thuis sfeer te scheppen door een kaars te bran­den, een bijbel open te slaan enz. Tevens gaf hij aan de pries­ters nog richt­lij­nen te willen geven voor de biecht en hij riep de kijkers op om dit sacra­ment te ont­van­gen. Veel kerken zijn open en daar is vaak een pries­ter die - op de gepaste afstand, maar wel in alle ver­trouwe­lijk­heid - biecht kan horen; als dat niet goed moge­lijk is mag een pries­ter in deze omstan­dig­he­den de algemene absolutie geven.

Op de voor­spraak van Maria, O.L. Vrouw ter Nood en Moeder van alle volkeren, ver­trouwde hij ons allen toe aan Gods Voor­zienig­heid.

De in­spi­re­rende bood­schap is terug te kijken op YouTube:

Terug