Arsacal
button
button
button
button


Kennismaken met het Sint Bonifatiusinstituut

Godsdienstwetenschappen studeren in deeltijd...

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 16 april 2020 - 229 woorden
Kennismaken met het Sint Bonifatiusinstituut
Pauselijke Lateraanse Universiteit
Pauselijke Lateraanse Universiteit

Het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut is een Hoger instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen, verbon­den met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit. Het biedt een theo­lo­gische oplei­ding aan, voor­na­me­lijk op zater­da­gen, in minor en major vorm.

Ge­woon­lijk vin­den de colleges op de Tilten­berg plaats, maar door de Corona-epidemie is dat niet moge­lijk. Nu wor­den andere manieren gevon­den, waar­on­der één gedeelte dat voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk zal zijn via de ka­the­draal TV (zie banner en link op deze web­si­te). Aanstaande zater­dag 18 april gebeurt dat voor de eerste keer.

Open dag

Normaal ge­spro­ken houdt het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut een Open Dag waardoor ie­der­een de sfeer kan proeven. Op zich is dat beter, omdat de verbin­ding via in­ter­net toch min­der per­soon­lijk is. Ander­zijds is het voor veel meer mensen een kans en een gelegen­heid om kennis te maken met dit instituut waaraan zo'n zeven­tig stu­den­ten stu­de­ren.

Minor en major

De oplei­ding kan gevolgd wor­den in de minor vorm die alleen op zater­da­gen is en in de major-vorm waarbij er meer zater­da­gen colleges zijn en er een paar keer per jaar week­da­gen wor­den ingeroosterd. Zater­dag zal studieprefect drs. Diederik Wienen, aan­slui­tend aan de Eucha­ris­tie­vie­ring die om 9.00 uur begint, om 10.00 uur een korte inlei­ding geven, waarna de moge­lijk­heid bestaat een proef-college inlei­ding in het tweede Vati­caans concilie te volgen.

Het ligt in de bedoeling op 2 mei nog een meer uit­ge­breide intro­duc­tie uit te zen­den via live-stream.

Meer in­for­ma­tie

Terug