Arsacal
button
button
button
button


De sacramentorum receptione Coronarii viri tempore

Quid novi? (5)

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 april 2020 - 678 woorden
Crux pestilentiae (Romae, Ecclesia Sancti Marcelli)
Crux pestilentiae (Romae, Ecclesia Sancti Marcelli)

Pestilentia viri Coronarii (quae communiter dicitur “Corona”) ubique vagans ac omnia circumva­dens, totius orbis hominibus affert dolorem et timorem. In hac rerum condicione adiu­mentum divinum maximi esse momenti neminem latet. Pauci autem sunt quin videant in istis viri Coronariii temporibus hac in ma­te­ri­a multas adesse molestias ac obices.

Subsidium spirituale

Maximum nobis subsidium spirituale praebent sacra­menta a Domino nostro Iesu Christo instituta, quorum tamen ministerium tactum physicum vel saltem ministri poximitatem requirit ac populi secumfert concursum. Cum ita sit, contagii periculum haud facile evitatur. Sacra­mentum Baptismatis in re vel in voto necessitate medii ad salutem requiritur, alia sacra­menta etsi necessitate medii non semper sunt necessaria, indigentibus autem nostris ani­mis in itinere vitae gratiam divinam solatiumque spirituale conferunt atque ad fidei nostrae fontem et culmen pertinent.

Sacra­menta tempore Coronae viri

Clare mihi videtur nobis baptizandum esse neonatum qui in periculo mortis versatur ac omnem hominem morientem qui fidem ac desi­derium sacra­menti possideat. In periculo mortis christifidelibus semper sacra communio per modum Viatici administretur. Laudo ac magni existimo illos sacerdotes, qui vestibus protectionis induti, unctionem infirmorum christifidelibus administrant Coronario viro affectis. Laudo confessarios qui fidelium confessiones sacra­mentales audiunt, distantia necessaria observata.

Sacra communio?

Multi sunt hodie christifideles qui sacram communionem suscipere velint, quod pium desi­derium omnino est dignum ac facile intellectu. Ecclesiae pastoribus est officium pon­derandi quomodo illud sacra­mentum tuto administrari possit, consiliis peritorum collatis et auctoritatis civilis obtemperatis praeceptis quae publicam sanitatem respiciunt. Christifideles ius habent ut sacra­menta non denegentur si opportune ea peteant. Quibus omnibus perpensis, spero mox inventum iri viam qua fideles in hoc pestilentiae tempore tuto ad sacra­menta admitti possint.

Libera nos, Domine!

Utinam raptim redeant tempora a Coronae viro libera! A Coronae viro, libera nos, Domine!

_________________

(Neder­landse vertaling:)

Over het ont­van­gen van de sacra­menten in Corona-tijd

De besmette­lijke ziekte van het Corona­vi­rus (dat alge­meen "Corona" wordt genoemd) waart overal rond en valt alles aan en geeft pijn en angst aan de mensen van de hele wereld. Het ontgaat niemand dat de hulp van God in deze situatie van zeer groot belang is. Maar er zijn er maar weinig die niet zien dat er op dat terrein in deze Corona tij­den veel verdrie­tig­he­den en blok­kades zijn.

Gees­te­lij­ke hulp

De grootste gees­te­lij­ke steun geven ons de sacra­menten die door onze Heer Jezus Christus zijn inge­steld. De bedie­ning daar­van vraagt echter een fysieke aanra­king of tenminste een nabij­heid van de be­die­naar en brengt een toeloop van volk met zich mee. Dat brengt met zich mee dat het gevaar van besmet­ting niet ge­mak­ke­lijk kan wor­den verme­den. Het sacra­ment van het Doopsel is in wer­ke­lijk­heid of in verlangen nood­za­ke­lijk voor het heil; andere sacra­menten - hoewel die niet altijd als middel nood­za­ke­lijk zijn -, geven aan onze be­hoef­ti­ge zielen de God­de­lijke genade en gees­te­lij­ke ver­lich­ting op onze levensweg en ze behoren tot de bron en het hoogte­punt van ons geloof.

Sacra­menten ten tijde van het Corona virus

Het is volgens mij dui­de­lijk dat een pas­ge­bo­rene die in stervens­ge­vaar ver­keert en iedere mens die stervend is en het geloof en het verlangen naar het sacra­ment heeft, gedoopt moet wor­den. In stervens­ge­vaar dient aan de gelo­vi­gen altijd de heilige communie bij wijze van Viaticum gegeven wor­den. Ik prijs en heb een hoge dunk van die pries­ters die, in be­scher­mende kle­ding gehuld, de zie­ken­zal­ving toedienen aan gelo­vi­gen die het Corona­vi­rus hebben. Ik prijs de biecht­va­ders die met inachtne­ming van de nood­za­ke­lijke afstand, de sacra­men­tele belij­denis van de gelo­vi­gen horen.

Heilige communie?

Er zijn nu veel gelo­vi­gen die de heilige communie willen ont­van­gen, een gods­diens­tig verlangen dat waar­dig is en ge­mak­ke­lijk begrepen kan wor­den. Het is de taak van de her­ders van de Kerk af te wegen hoe dat sacra­ment veilig kan wor­den toege­diend, na inwin­ning van des­kun­dige adviezen en in ge­hoor­zaam­heid aan de voor­schriften van de bur­ger­lijke over­heid die betrek­king hebben op de open­ba­re ge­zond­heid. Christen­ge­lo­vigen hebben het recht dat de sacra­menten aan hen niet wor­den gewei­gerd als zij er rede­lijker­wij­ze om vragen. Dit alles over­we­gende, hoop ik dat er weldra een weg zal wor­den gevon­den zodat gelo­vi­gen in deze tijd van besmette­lijke ziekte veilig tot de sacra­menten kunnen wor­den toe­ge­la­ten).

Terug