Arsacal
button
button
button
button


Zr. Magnifica viert zilveren kloosterfeest

Bij de Missionaries of Charity

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 28 mei 2020 - 993 woorden
Foto genomen bij het bezoek aan de zusters vorig jaar
Foto genomen bij het bezoek aan de zusters vorig jaar

Donder­dag­mid­dag 28 mei vierde zuster Magnifica Dijkman haar zilveren professie­feest in de uiterste be­schei­den­heid van deze Corona-periode, in een een­vou­dige Eucha­ris­tie, alleen met de eigen zusters. Maar daardoor was het des te meer een feest met de Heer.

Zr. Magnifica maakt deel uit van de zusters Mis­sio­na­rissen van de Naasten­liefde die klaar staan voor de armsten van de armen. Zij geven te eten aan de mensen die op straat ver­blij­ven of an­ders­zins arm zijn en staan vrouwen bij die in nood verkeren. Toen ik aankwam stond er buiten bij de deur - ook voor de zusters is alles anders in Corona­tijd - al voedsel klaar en nog tij­dens de Mis werd er druk aan de deur gebeld.

Na afloop van de Eucha­ris­tie­vie­ring hebben we nog gezellig op Corona afstand bij elkaar gezeten en heeft zr. Magnifica de ge­schie­de­nis van haar roe­ping ver­teld, waar­van de wor­tels in ons bisdom liggen. Het is een mooi verhaal waarin dui­de­lijk te zien is hoe God alles leidt en stap voor stap een zoekende mens tot de roe­ping leidt die voor haar (of hem) bestemd is.
Ook was het een gelegen­heid om de nieuwe overste van het huis te ont­moe­ten, zr. M. Rose Fatima MC, die geen onbekende voor me was!

De preek die hier­on­der is weerge­ge­ven in het nedelrnads, is in de Engelse taal gehou­den, de taal waarin ook de vie­ring van de Eucha­ris­tie was en wat de inter­na­tio­nale taal is binnen de ge­meen­schap van de door de H. Moeder Teresa gestichte Mis­sio­na­rissen van de Naasten­liefde.

 

Homilie

Vreugde

Beste zuster Magnifica,

“In diepe dank­baar­heid tot God
en met grote vreugde”,
met die woor­den begon
Uw brief aan mij,
waar­mee U mij uitno­digde
om van­mid­dag hier aanwe­zig te zijn
voor de Eucha­ris­tie­vie­ring
met de huis­ge­meen­schap.
De vreugde waarover U schrijft
is een inner­lijke vreugde,
die uit­straalt naar buiten
en die een grote aantrek­kings­kracht heeft,
juist omdat het niet
een op­per­vlak­kige vreugde is,
maar de vreugde die je hebt
als je leven een vervuld leven is,
dat wil zeggen: mooi en rijk,
omdat dit leven door God is aan­geraakt
en door God ook wordt geleid.

De ware vreugde

Mensen denken vaak
dat je vreugde hebt
als je geld en bezit hebt,
dure vakanties kunt hou­den,
eer, aanzien en macht hebt.
Maar het geluk en de vreugde
zitten van binnen
en zij zitten meer
in wat we ons kunnen ontzeggen,
in wat we kunnen missen,
in wat we geven,
veel meer dan in wat we hebben en kunnen.

Dat wordt tot uitdruk­king gebracht
in de geloften die U heeft afgelegd
naast die van de dienst aan de armsten der armen,
zijn dat de geloften op de drie evan­ge­lische raden:
armoede, zuiver­heid (kuis­heid) en ge­hoor­zaam­heid.
Deze geloften drukken samen de kern uit
van wat U zich heeft willen ontzeggen
om de ware vreugde te vin­den:
armoede: niet het geld, het goed en bezit;
kuis­heid: niet de men­se­lijke relaties en seksua­li­teit
ge­hoor­zaam­heid: niet de eigen wil.
In het loslaten van dit alles,
in het geven van zich­zelf
bestaat de ware vreugde.
De ware vreugde is gelegen in de eenvoud,
in de klein­heid, in het kind-zijn,
het loslaten van status en macht.
Helaas leert de wereld dat zo anders
en helaas ook
lopen zoveel mensen in die valkuil!

I Thirst

De ware vreugde is daar­mee dus ook
de vreugde van degene
die verlangt een offer te geven
aan de goede God
die zoveel voor ons heeft gedaan,
die Zijn Zoon voor ons heeft gegeven.
Zijn liefde toont zich op het kruis,
waar Hij tot ons zegt:
“I thirst”, ik heb dorst.

You did it to me...

Het is uw ver­dienste, zuster Magnifica,
dat U inge­gaan bent
op de uit­no­di­ging die in die woor­den ligt
om met liefde-daden
die dorst van onze Heer te lessen;
zo hebt U tege­lijk
de ware vreugde gevon­den.
Ook dat
was uit­ein­delijk weer genade
en daarom heeft U terecht ge­schre­ven:
“You did it to me”,
U hebt dit aan mij gedaan,
het waren en zijn
niet Uw eigen ver­diensten,
het was een gave, een mooi cadeau.
Dank U, lieve Heer!
En met U, beste jubila­ris, willen we vandaag herhalen:
Dank U, dat ik vreugde mag vin­den
in de een­vou­dige gave van mij­zelf aan U,
in de gave van mijn leven,
in mijn dienst aan de armsten der armen.

Een feest met de Heer

We vieren dit zilveren jubileum vandaag niet
met een mooie H. Mis in een grote kerk.
De Corona-tijd laat niet toe
dat mensen wor­den toe­ge­la­ten
van buiten de eigen ge­meen­schap.
We zijn dus maar met weinigen,
maar eigen­lijk maakt dat des te meer dui­de­lijk
waar het hier om gaat:
het is een feest met de Heer,
het is een feest van dank­baar­heid,
het is een feest van inner­lijke vreugde.

Magnifica!

Uw naam is een teken en een uit­no­di­ging:
Magnifica: Loof en prijs de Heer,
let­ter­lijk betekent het:
maak Hem groot
(en maak jezelf dus klein).

Al die vijfen­twin­tig jaren
waren voor Hem,
Hij is de bruidegom
van deze gees­te­lij­ke bruid
en Hij is er, Hij is hier!
Doordat we met weinigen zijn
komt de kern van dit feest
mis­schien alleen maar dui­de­lijker naar voren.

Her­in­ne­ringen

In uw brief, zuster Magnifica,
schreef U ook
over uw geloften in Rome,
met vijf medezusters
en in te­gen­woor­dig­heid
van de heilige Moeder Teresa.
Ik ben niet bij Uw geloften toen geweest,
maar ik kan het me helemaal voor­stel­len,
omdat ik zelf in Rome
die gelofteafleg­ging
met de heilige moe­der Teresa erbij
ver­schil­lende keren heb mee­ge­maakt,
toen ik pries­ter-assis­tent was
bij de ongehuwde moe­ders
in het huis van uw zusters in Primavalle.
Dat was altijd in­druk­wek­kend.
Bij­zon­dere indruk
maakte dan altijd op mij
hoe Moeder Teresa
op de grond neerknielde tussen de zusters.
Ze was er, klein en breek­baar
en tege­lijk sterk en alles opmerkend,
overste en stichteres
en tege­lijk een een­vou­dige zuster, tussen alle andere.

Uw leven een lofzang

Van harte wens ik U toe
dat de heilige Moeder Teresa
voor u een in­spi­re­rend voor­beeld mag blijven.
Leef Uw reli­gi­euze leven
met kracht en over­tui­ging, zoals zij;
beleef uw taak en zen­ding
in eenvoud en ware dienst­baar­heid, zoals zij,
trouw aan de Heer,
trouw aan Zijn moe­der,
opdat U met Maria
Uw hele leven moge blijven zingen:
Mag­ni­fi­cat!
Hoog verheft mijn ziel de Heer.

Terug