Arsacal
button
button
button
button


Bezoek van de gemeenschap van El Shaddai, Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 juni 2020 - 156 woorden

Vrij­dag­avond 26 juni was een ver­te­gen­woor­diging van de Ge­meen­schap van El Shaddai naar Haar­lem geko­men voor een gezellige en spontane ont­moe­ting.

Veel pa­ro­chies en ge­meen­schappen hebben me in deze weken harte­lijke wel­komstwoor­den toe­ge­stuurd omdat een ont­moe­ting op 1 juni na­tuur­lijk niet moge­lijk was. Maar het is mooi en door mij zeer ge­waar­deerd dat zovelen hun harte­lijke ver­bon­den­heid hebben laten blijken.

El Shaddai Am­ster­dam wilde het niet bij een schrifte­lijk welkom en felici­ta­tie laten. Met de ge­meen­schap ben ik verbon­den geweest niet alleen omdat ik steeds bij hun jaar­lijkse feest­dag ben geweest maar ook omdat ik meer dan een jaar tot 1 juni admini­strator ben geweest van de Vredes­kerk waar zij bijeen komen voor de vie­ring van de li­tur­gie en cateche­tische ac­ti­vi­teiten. Bovendien heeft de ge­meen­schap in de corona-periode een heel aantal keren een Engelse Mis ver­zorgd vanuit de Ka­the­draal.

Het was een fees­te­lij­ke en gezellige bij­een­komst, met heer­lijke hapjes en drankjes, alles ver­zorgd door de ge­meen­schap van El Shaddai.

Terug