Arsacal
button
button
button
button


Enkele indrukken van de priestervakantie

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 augustus 2020 - 393 woorden

Zater­dag 8 au­gus­tus is de pries­ter­va­kan­tie ten einde. Acht dagen waren we in Oos­ten­rijk waar gelukkig niet heel veel Corona is. Het was weer een mooie erva­ring. Een paar indrukken.

Concept

Sinds 2003 wordt vanuit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een pries­ter­va­kan­tie geor­ga­ni­seerd, steeds op een lokatie die binnen een dag rede­lijk met de auto bereik­baar is. Het concept is onveran­derd: iedere pries­ter kan eraan deel­ne­men, de deel­ne­mers zoeken elkaar niet uit. Dit keer waren er pries­ters uit vier bis­dom­men bij. De reissom omvat het verblijf met halfpension, de reis is voor eigen reke­ning. Ge­za­men­lijk vieren we de Eucha­ris­tie en bid­den we de Lauden en de Vespers. In de avond is de gemeen­schap­pe­lijke maal­tijd, soms met hevige dis­cus­sie, maar altijd gezellig. Iedere deel­ne­mer kan zelf ver­der zijn eigen pro­gram­ma volgen, maar ge­woon­lijk spreken we met elkaar uitstapjes af waar meestal ie­der­een aan meedoet. Maar de laatste volle dag in Oos­ten­rijk had bij­voor­beeld bijna ie­der­een nog wel een speciale wens: de jon­ge­ren gingen naar de sneeuw, drie uur rij­den; anderen gingen nogmaals naar Wenen of Heiligen Kreuz, enkelen bleven wat meer in de buurt van Stift Göttweig waar we verbleven en bezochten wat plaatsen in de omge­ving. Ik zelf ben een dagje in het Stift ge­ble­ven om wat te lezen en rus­tig aan te doen.

Corona

Door de stij­ging van de Corona- gevallen had­den enkele pries­ters afgezegd. Dat is na­tuur­lijk te begrijpen. Gelukkig waren er in Oos­ten­rijk niet zo veel uitbraken van het virus. Er is meer mondkapjesplicht, maar andere zaken zijn juist min­der streng, zoals de afstand in de restaurants. Dicht opeengepakte menigten waren er nooit, er is juist meer groen en ruimte dan in ons eigen land.

Uitstapjes 

Gedurende de vakantie hebben we dus meestal ge­za­men­lijk allerlei uitstapjes gemaakt: naar Krems, Stein en Dürnstein, naar Arstetten, Maria Taferl, Herzogen­burg en Grafenegg en Wenen, we hebben een paar wandel- en klim­tochten gemaakt en na­tuur­lijk kon een boot­tocht op de Donau niet ont­bre­ken. De abt van Göttweig en de proost van Herzogen­burg hebben ons hun kloosters laten zien. Die kloosters zijn wel een kenmerk van de kerk in Oos­ten­rijk, waar veel abdijen zijn die met de monniken de pa­ro­chies bedienen. Zo wor­den vanuit Stift Göttweig wel 35 pa­ro­chies bediend door de 39 monniken die bij het klooster horen.

Alles bij elkaar was het weer een mooie, broe­der­lijke en gezellige week!

Terug