Arsacal
button
button
button
button


Huwelijksviering in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 28 augustus 2020 - 1460 woorden

Vrij­dag­mid­dag heb ik in de ka­the­draal de huwe­lijks­vie­ring gedaan van Sebastiaan Koopmans en Talitha Tuijn. Het komt maar zel­den voor dat ik een trouw­plech­tig­heid vier. Maar dit keer ging het om de dochter van mijn ceremonia­ris en ik was blij dit voor hen te kunnen en mogen doen.

Omdat er ver­schil­lende meer per­soon­lijke zaken in de preek zijn ver­werkt, heb ik toestem­ming voor de publi­ca­tie gevraagd aan het bruidspaar. Ik hoop dat ook anderen geïnspireerd mogen raken om het verbond van hun huwe­lijk voor Christus en de Kerk te sluiten.

De voor­be­rei­ding op het huwe­lijk is een mooie kans voor ver­die­pingen bewustwor­ding. Ook bij Sebastiaan en Talitha is dit gebleken. De huwe­lijks­voor­be­rei­ding had hun veel gegeven.
Het was een mooie dag, al zat het weer bij het maken van de foto's niet helemaal mee...

Homilie

HUWELIJKSVIERING SEBASTIAAN KOOPMANS EN TALITHA TUIJN

Beste Sebastiaan en Talitha,

Gevoelens

Het is voor een man vaak niet zo ge­mak­ke­lijk
om zijn gevoelens onder woor­den te brengen.
Toch ben jij in staat geweest, Sebastiaan, om dat te doen
en ik heb de indruk gekregen
dat de huwe­lijks­cur­sus die jullie hebben gevolgd,
jullie daarin heeft geholpen.

Als ik zo vrij mag zijn, wil ik graag
een paar woor­den van Sebastiaan aanhalen
tij­dens deze huwe­lijks­vie­ring in onze ka­the­draal:
je hebt over Talitha ge­schre­ven:
“Als ik het gevoel moest om­schrij­ven,
zou ik zeggen dat zij die éne vrouw is,
de vrouw die voor mij bestemd is,
die speciale vrouw waar ik juist op gewacht heb”.

Voor jou bestemd

De relatie met Talitha heeft al jouw vele twijfels
over een huwe­lijk en trouwen weg­ge­no­men.
Als ik het met mijn woor­den mag samen­vat­ten:
je hebt gevoeld, ervaren
dat jij en Talitha elkaar aanvullen, bij elkaar horen.

Je hebt daarbij ge­schre­ven
dat Talitha voor jou bestemd is
en dat klopt:
we geloven dat er Iemand is, een goede God,
een vader voor ons allen,
die voor ons allemaal
een weg heeft uit­ge­stip­peld
en dat het je geluk is
om die te vin­den en te gaan.
Dat geeft je ook kracht, moed en ver­trouwen
om moei­lijk­he­den te over­win­nen.

Compleet

Dat heeft Talitha ook zo gevoeld, want zij schreef:
“Ik wil graag bij hem zijn
omdat ik altijd blij word als ik hem zie
en omdat ik me compleet voel als hij bij mij is. (...)
Ik wil met hem mijn leven delen
omdat ik zeker weet dat hij er altijd voor mij zal zijn.”

Jullie erva­ring is:
wij zijn voor elkaar geschapen.

Liefde is anders...


Jullie hebben daarbij ook ervaren en gemerkt
dat liefde heel anders is,
dan wat mensen vaak denken
of wat ze liefde noemen,
dat het gaat om com­mu­ni­ca­tie, je openen,
om er zijn voor de ander,
tijd maken voor elkaar,
en om geven,
meer dan om nemen.

Daarom zijn jullie vandaag geko­men
om je leven te geven aan elkaar,
want jullie willen er altijd voor elkaar zijn.
Na­tuur­lijk kun je die stap pas goed zetten
als je dat ook echt zo voelt
en dat is bij jullie het geval.

De toe­komst

En zo zijn jullie gedachten ook al
bijna als van­zelf
naar de toe­komst uit­ge­gaan,
naar de toe­koms­tige kin­de­ren
die broertje of zusje zullen zijn
voor Dilano.
“Mijn dromen zijn inmiddels weer veran­derd,
ze ver­an­de­ren steeds
met wie je leven samen deelt.
Ik wil graag met haar een groter huis,
zodat we daar genoeg ruimte hebben
voor onze toe­koms­tige kin­de­ren”.
We vragen vandaag zeker ook
dat jullie mede-scheppers zullen zijn met God
als vader en moe­der van jullie kin­de­ren.

Hoog­lied van de liefde

Zo mogen wij van­mid­dag vieren
hoe jullie liefde zich heeft ont­wik­keld;
niet voor niets hebben jullie vandaag
als eerste lezing
het Hoog­lied van de liefde uitgekozen,
dat de apostel Paulus heeft ge­schre­ven
in zijn eerste brief aan de Korintiërs.
Het is heel dui­de­lijk dat het bij Paulus
niet alleen gaat
over het fijne gevoel dat je hebt
als je verliefd bent.

Het begin

Daar begint het vaak wel mee.
Zo is het bij jullie ook be­gon­nen:
bij jullie eerste ont­moe­ting
is er nog geen woord gezegd.
Bij het bloemencorso speel­den jullie muziek.
Sebastiaan trommelde
en had zo’n mooi uniform
met hel­der rode jas en witte broek.
Jullie keken elkaar lang in de ogen,
de vonk sprong over,
maar jullie hebben niets gezegd.
Dat kwam bij de volgende stap:
pratend liepen jullie an­der­half, twee uur langs de zee.
Totdat een stroompje uit de zee
jullie de weg versperde,
toen tilde Sebastiaan Talitha op
en droeg haar erover heen.

Een nieuw begin...

Het is zoals met Talitha uit het evan­ge­lie
dat we net hebben gehoord:
dat meisje dat gestorven was
en door Jezus tot leven werd gewekt,
kreeg een nieuwe toe­komst van Jezus,
zo beginnen jullie vandaag
een nieuw leven.

Vonken en versper­ringen...

In dat nieuwe leven zullen soms
de vonken oversp­ringen
zoals op dat eerste moment,
toen bij het bloemencorso;
en er zullen momenten, tij­den zijn
dat er versper­ringen zijn,
water­stro­men dwars
over jullie levensweg.
Hoe moet je ver­der?
En dan, dan komt het erop aan
dat jullie elkaar kunnen dragen.
nee, niet altijd dat Sebastiaan Talitha
in zijn armen zou nemen
en let­ter­lijk zou dragen
en na­tuur­lijk al helemaal niet
dat Talitha dat bij Sebastiaan zou moeten doen,
maar hoe be­lang­rijk zal het zijn
dat jullie er zullen zijn voor elkaar
in vreugde en verdriet
en elkaar zullen kunnen steunen.

Toen heb ik je gedragen...

En jullie kennen mis­schien het gedicht
van die voetstappen op het strand:
iemand liep daar met God aan zijn zijde,
maar toen het eens moei­lijk werd,
was er nog maar één paar voetstappen
in het zand te zien.
“Toen”, sprak God, “toen heb ik jou gedragen”.
Dat is ook voor jullie:
ver­trouw erop dat je steun krijgt en gedragen wordt
als jullie samen eens
door een moei­lijke periode moeten gaan.
Vertrouw en bid!

Ik zal er voor je zijn!

Jullie hebben in de huwe­lijks­cur­sus
al ervaren
dat het ker­ke­lijk huwe­lijk veel dieper gaat
op spi­ri­tu­eel niveau
en dat het voor het leven is,
dat je er altijd voor elkaar wilt zijn,
zon­der kleine lettertjes.
Dat heeft met God en geloof te maken.
Want God, Jezus, zegt dat ook tegen ons,
en vandaag bij­zon­der tegen jullie,
Sebastiaan en Talitha:
“Ik zal er altijd voor je zijn,
je mag op Mij ver­trouwen,
Ik geef mijn leven voor jou”.
Het is wat Jezus tot ons zegt
en wat jullie tegen elkaar zeggen.

Dat betekent niet
dat er geen moei­lijk­he­den zullen zijn,
dat alles op rolletjes zal verlopen,
nee, dat niet,
maar wel betekent het
dat er altijd Iemand is
op wie je terug kunt vallen,
dat er altijd Iemand is
bij wie je terecht kunt.

Zegen

Dus als jullie dit tegen elkaar gaan zeggen,
denken we ook aan de liefde
die God voor ons, voor jullie heeft.

Dat Zijn liefde jullie mag zegenen en bewaren!
Dat Hij jullie veel vreugde zal geven
en dat jullie liefde voor elkaar,
voor Dilano en de andere kin­de­ren
die jullie hope­lijk zullen krijgen,
alleen maar mooier en groter zal wor­den.

 

 


 

VOORBEDE

Laten we nu bid­den tot God onze Vader, in dank­baar­heid voor de liefde van Sebastiaan en Talitha die vandaag beze­geld is in het huwe­lijk dat zij zojuist hebben gesloten.

 

Laten we bid­den om zegen over het bruidspaar Talitha en Sebastiaan,
dat hun liefde mag zijn als de liefde van God:
duur­zaam en trouw, in voor- en te­gen­spoed
en dat hun verbond met elkaar mag groeien en bloeien;
dat God hen moge zegenen met voorspoed en geluk. Laat ons bid­den

Laten we bid­den voor het gezin
dat Talitha en Sebastiaan willen stichten:
om zegen voor Dilano
en dat Talitha en Sebastiaan goede ouders mogen kunnen zijn
voor de kin­de­ren die hun hope­lijk nog zullen wor­den toe­ver­trouwd.
Laat ons bid­den

Laten we ook in ons gebed denken
aan allen die jullie, Talitha en Sebastiaan, hebben geholpen op jullie levensweg
en jullie mede hebben gemaakt tot de mensen
die jullie nu zijn:
we denken aan jullie ouders, jullie naaste familie
en alle anderen die jullie vandaag
bij­zon­der willen bedanken voor hun steun en hun liefde. Laat ons bid­den

Laten we ook een moment denken
aan alle mensen in deze wereld
die het zo veel min­der hebben dan wij:
aan mensen die de vreugde van het huwe­lijk
en van een goed gezin moeten missen;
bid­den we voor de vluch­te­lingen, mensen die in nood en angst moeten leven:
dat ook zij hulp en steun mogen krijgen. Laat ons bid­den

 

 

B: Hemelse Vader, U danken wij voor deze mooie dag,
help ons om de liefde die U voor ons heeft,
steeds beter te kunnen begrijpen
en die te ont­van­gen in ons hart.
En zegen ons met Uw genade, door Christus onze Heer.

Terug