Arsacal
button
button
button
button


Kerstvieringen met vrijwiligers en medewerkers

Tiltenberg, Heiloo en op het bisdom

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 december 2012 - 414 woorden
Kerstvering met de medewerkers op het bisdom
Kerstvering met de medewerkers op het bisdom

Deze dagen voor kerst­mis zijn - naast de li­tur­gische aspecten en de gees­te­lij­ke voor­be­rei­ding op het kerst­feest - ook bij­zon­der en waarde­vol door de ont­moe­tingen met vaste mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers in De Tilten­berg (afgelopen maan­dag), in het dio­ce­saan centrum in Heiloo (woens­dag) en op het bisdom (vrij­dag). Het is fijn ie­der­een even te zien en met vele mensen een praatje te kunnen maken en te luis­te­ren naar de woordjes en kerstwensen van rector G. Bruggink (semi­na­rie), rector N. Beemster (Heiloo) en onze Bis­schop, mgr. J. Punt. Bij de kerst­vie­ring op het bisdom heb ik de volgende voor­bede uit­ge­spro­ken.

Door Zijn geboorte op aarde heeft de Heer ons de vrede willen brengen die ons ten deel valt door Zijn verlos­sing. Laten wij bid­den om die vrede en om alles wat daaraan bijdraagt.

Laten wij bid­den om Gods zegen over ons werk ten dienste van de Kerk in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam: moge God ons aller bijdrage zegenen en vrucht laten dragen.

Laten wij bid­den voor al die mensen die door de eco­no­mische situatie in problemen zijn geko­men: voor wie hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen, voor wie hun schul­den niet kunnen betalen of hun huis zijn kwijt geraakt. En laten wij tege­lijk ook denken aan de velen in deze wereld die zoveel slechter af zijn dan wij, die in oorlog, verdruk­king of hon­ger leven.

Laten wij bid­den om eerbied voor alle men­se­lijk leven, waarin God Zijn beeld en gelijkenis heeft gelegd, zodat geen mens zich verlaten, een­zaam of uit­ge­sto­ten hoeft te voelen.

Laten wij bid­den om goede ge­zin­nen waar vei­lig­heid en geborgen­heid, vrede en vreugde heersen, zodat kin­de­ren er een goede uitgangspositie vin­den voor heel hun ver­dere leven.

Laten wij bid­den dat het zaad van geloof, hoop en liefde dat wij uitzaaien bij jong en oud een goede voe­dings­bo­dem mag vin­den.

Laten wij bid­den voor Tonny Pelder zij is een fijne college geweest en gelukkig neemt zij niet echt helemaal afscheid maar we wensen haar toch bij deze mijl­paal veel zegen, geluk, ge­zond­heid, alles wat goed en wen­se­lijk is.

Voor degenen van wie wij hier op het bisdom afscheid moesten nemen in dit bijna voorbije jaar, voor allen die gebed hebben gevraagd, voor de jarige Jerry, voor de nieuwe officiaal André, die morgen jarig is, voor allen van wie wij weten dat zij ons gebed goed kunnen gebruiken, voor allen die ziek zijn - in het bij­zon­der voor de zieken in ons mid­den - of an­ders­zins lij­den, voor onze dier­ba­ren die gestorven zijn.

Terug