Arsacal
button
button
button
button


Vormsel voor de Noordkop

Viering in Breezand

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 4 oktober 2020 - 246 woorden
Kerk in Breezand
Kerk in Breezand
Vormsel voor de Noordkop

Ook in het Noor­den van ons bisdom was de vie­ring van het vormsel uit­ge­steld. De jongens en meisjes (bijna allen van groep acht) had­den het sacra­ment van de Geest in het voor­jaar zullen ont­van­gen, maar dat werd door corona verschoven. Op zon­dag 4 ok­to­ber was het ein­de­lijk zover.

Vijf vor­me­lin­gen uit Breezand, een uit Anna Paulowna, acht uit ’t Zand, drie van Texel, twee uit Den Helder, één uit Juliana­dorp en één vor­me­ling uit Schagen ont­vingen dit sacra­ment. Andere kan­di­da­ten uit Schagen had ik in Tui­tjen­horn al gevormd. De vie­ring was goed voor­be­reid en de vor­me­lin­gen had­den gelegen­heid gehad het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning te ont­van­gen in een vie­ring die veel indruk had gemaakt. Nu was het vormsel­sa­cra­ment aan de beurt en daarvoor was een goed ver­zorgde en mooie vie­ring voor­be­reid.

Door de situatie kon­den niet alle fami­lie­le­den aanwe­zig zijn (al was de grootste kerk van de regio uit­ge­zocht), maar zij waren verbon­den via een live-stream. Kape­laan Pawel Banas­zak speelde gitaar en leidde een koor­groepje van drie zan­geressen die de woord­vie­ring met mooie lie­de­ren van onder meer de Wereld­jon­ge­ren­da­gen verozrg­den. Pastoor-deken Ivan Garcia con­ce­le­breerde en diaken Henk Schra­der assis­teerde. Na­tuur­lijk stond ik in de preek ook stil bij de heilige van deze dag, Fran­cis­cus van Asisi en bij het maken van keuzes met het licht van de heilige Geest.

Aan het einde van de vie­ring was er voor iedere vor­me­ling een cadeautje voor­be­reid door Anita Bakker die de voor­be­rei­ding had geleid.

Terug