Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 oktober 2020 - 176 woorden
Vormselviering in de kathedraal
(foto: Wim Koopman)

Op zater­dag­mid­dag 24 ok­to­ber was ik in de ka­the­draal voor de vormsel­vie­ring. 26 Kan­di­da­ten ont­vingen dit sacra­ment van de heilige Geest. Dit aantal betekende dat er speciale maat­regelen moesten wor­den geno­men om te kunnen be­ant­woor­den aan de Corona-maat­regelen.

Het was een goed ver­zorgde woord­vie­ring met een cantor-pianist die de muzikale be­ge­lei­ding heel goed ver­zorgde. Kape­laan Johannes van Voorst en pastoor/ple­baan Bart Putter waren bij de vie­ring en had­den daarin hun aan­deel. De ouders van de vor­me­lin­gen volg­den de vie­ring in aparte ruimtes buiten de kerk. Op het moment van het vormsel zelf, ging de helft van de groep vor­me­lin­gen naar buiten en kwamen de ouders van de andere helft van de vor­me­lin­gen de ka­the­draal binnen, alles om te voldoen aan de Corona-normen. Nadat de vie­ring voor de eerste groep vor­me­lin­gen was af­ge­slo­ten kwam de tweede helft met ouders binnen en nam plaats in een eigen gedeelte van de kerk.

Van harte hopen en bid­den we dat de heilige Geest de grote leidsman van deze jon­ge­ren zal zijn, in heel hun leven! Van harte proficiat aan alle vor­me­lin­gen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug