Arsacal
button
button
button
button


Hoe kijken we terug?

Oudejaarsavond 2020, Mis van Dankzegging

Overweging Preek - gepubliceerd: donderdag, 31 december 2020 - 846 woorden
Christus gisteren, vandaag en morgen... (boven de uitgang van de kathedraal)
Christus gisteren, vandaag en morgen... (boven de uitgang van de kathedraal)

Donder­dag­avond 31 de­cem­ber was in de ka­the­draal de heilige Mis van dankzeg­ging en terug­blik op het Oude Jaar op de voor­avond van het hoog­feest van Maria Moeder van God. Hoe kijken we terug op dit rare corona-jaar?

De lezingen waren die van het hoog­feest van Maria, Moeder van God. Michelle Mallin­ger was cantor en soliste, dr. Ton van Eck bespeelde het orgel en alles is terug te luis­te­ren en te zien op ka­the­draal TV.

HOE KIJKEN WE TERUG?

OUDEJAARSAVOND 2020


Hoe kijken we van­avond om
naar het jaar 2020?

Honderdmaal Corona...met zoveel gevolgen

Na­tuur­lijk zal in alle be­schou­wingen
Corona hon­derdmaal klinken.
En inder­daad heeft dat virus
enorme gevolgen,
niet alleen voor wie ziek werd
of iemand moest missen,
niet alleen voor IC’s en zieken­hui­zen
en alle zorg,
ook niet alleen voor de mensen
die de gevolgen merken
voor hun werk of hun bedrijf,
maar de impact is groot
voor oud en jong
- ook jonge mensen missen vaak veel -
en die impact komt tot uiting
in psy­chi­sche problemen,
hui­se­lijk geweld, onzeker­heid,
enzo­voort.

Gebed voor allen die getroffen zijn

Ook van­avond
- we hebben het hier al vaak gedaan -
willen we bid­den
voor al die mensen
en aan het einde van dit corona-jaar
willen we hen allen toe­ver­trou­wen
aan de voor­spraak en de zegen
van ons aller moe­der Maria,
de Moeder van God
en aan de God­de­lijke barm­har­tig­heid,
de liefde van God onze Vader
voor ons en heel de mens­heid,
die Hem ertoe bracht
mens te wor­den
en ons leven te delen,
waarbij Hij de con­se­quentie van het lij­den
niet uit de weg is gegaan.

Omzien...

Hoe kijken we van­avond
naar het jaar dat achter ons ligt?
Was er alleen maar Corona
of is er toch méér?

In de lezingen die we hebben gehoord,
komen prach­tig vier aspecten uit,
die we van­avond
naar voren kunnen halen
om met een dieper gaande
en gelo­vi­ge blik
naar het afgelopen jaar te kijken..

De hou­ding van Maria: over­we­gen, afgeven

Het eerste is de hou­ding van Maria:
zij bewaarde alles in haar hart
en overwoog het bij zich­zelf.
Zo is het ook voor ons!
Uit alles wat ons is over­ko­men
kunnen we iets halen
om mee te nemen
en er door verrijkt te wor­den,
ook als het moei­lijk was.
Mis­schien was er iets dat ons heeft gekwetst,
dat ons verdriet gaf en pijn;
op het moment dat we besluiten
er niet in te willen blijven steken,
maar het in geloof en ver­trouwen
over te geven,
zijn we er al mee bezig
die pijn niet het laatste woord
in ons leven te laten krijgen,
ook al zullen we dat mis­schien nog hon­derd keer
opnieuw en bewust moeten herhalen:
over geven, afgeven...

De hou­ding van de her­ders: God ver­heer­lij­ken

Het tweede is de hou­ding van de her­ders:
zij verheer­lijkten God
om alles wat zij gehoord en gezien had­den.
Dit is voor ons heel be­lang­rijk.
Loop er niet zomaar aan voorbij,
aan die kleine of grote cadeaus
die de Heer je geeft.
Iets moois wat ons over­komt:
bedank ervoor en zie Gods hand erin;
en als je ook voor iets moei­lijks kunt bedanken,
al doet het je ook pijn,
dan stel je echt een daad van geloof
dat God je niets laat over­ko­men
dat uit­ein­delijk ook niet iets posi­tiefs
voor je zal brengen.
Ook door het lij­den
wor­den we gevormd.
Zie God aanwe­zig
in de mensen en de dingen,
in al wat er gebeurt,
in wat je over­komt!

God heeft voor alles Zijn tijd

Het derde aspect
kwamen we in de tweede lezing tegen
uit de brief van Paulus aan de Galaten.
Daar is sprake van “de vol­heid van de tijd”
als hét moment voor God om te han­de­len
en Zijn eigen Zoon te zen­den:
“Toen de vol­heid van de tijd geko­men was”.

God heeft voor alles Zijn eigen moment.
Soms moeten we wachten en gedul­dig zijn,
God heeft Zijn eigen tijd.
Zie uit naar het moment
dat God voor je komt,
niet alleen aan het einde
van het aardse bestaan,
maar ook in al die kleine knipoogjes
die Hij ons mensen af en toe geeft:
zomaar een cadeautje, iets fijns, iets moois,
of iets waar je mis­schien al jaren voor hebt gebe­den.
Geloof en ver­trouw
dat God Zijn eigen tijd heeft voor alles,
dat is de “vol­heid van de tijd”.

Moge Hij u zegenen...


Het vierde en laatste aspect is de zegen,
die we tegen kwamen in de eerste lezing
uit het boek Numeri.
Het is de zo­ge­naamde Aäroni­tische zegen:
“Moge de Heer u zegenen en behoe­den”
dat is wat ik U,
dat is wat we elkaar
van­avond van harte toewensen.
Mogen de Heer u allen zegenen,
u behoe­den
in héél het nieuwe jaar
dat komen gaat.
Moge de Heer ons helpen
om er een jaar des Heren van te maken,
dat wil zeggen
dat we ieder moment van 2021
zullen zien als een gave van God,
die we uit Zijn hand willen aan­vaar­den,
dat we met God willen gaan,
de Heer die altijd bij ons is.
Hij is de levende Heer,
geef Hem de kans
om voor je te zijn:
een levende Heer, die handelt, je begeleidt...
Moge Maria, moe­der van God ons be­scher­men,
moge de Heer ons allen zegenen,
behoe­den en bewaren,
ons vrede geven.

 


 

Terug