Arsacal
button
button
button
button


Vicaris Bruggink gepromoveerd tot doctor in de theologie

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 24 maart 2021 - 410 woorden
Na het uireiken van de bul
Na het uireiken van de bul
Bulle en boek
Bulle en boek
tijdens de verdediging
tijdens de verdediging

Woens­dag 24 maart is vica­ris Gerard Bruggink gepro­mo­veerd tot doctor in de theo­lo­gie op een proef­schrift over de primaatsdoctrine van paus Innocentius III (1198-1216). Mis­schien lijkt dat niet zo op het eerste gezicht, maar het is een actueel on­der­werp.

Vica­ris Bruggink

Vica­ris Bruggink is bis­schop­pe­lijk vica­ris, proost van het kapit­tel, docent kerkge­schie­de­nis en rector van de diaken­oplei­ding. Hij is pries­ter-assis­tent in de regio Heems­kerk-Beverwijk-Castricum-Wijk aan Zee. Voor­heen was hij onder meer pastoor van de St. Vitus in Hilversum.

Paus Innocentius

Paus Innocentius III heeft de naam zo ongeveer het hoogte­punt te zijn van de macht van het paus­schap in de Mid­del­eeuwen, maar daar heeft dit proef­schrift wel enige nuances bij gegeven. De thesis staat stil bij de leer over het primaat­schap van de op­vol­ger van de apostel Petrus, zoals Innocentius die tot uiting heeft gebracht en in praktijk in de context van de vierde kruis­tocht.
Het proef­schrift is de moeite waard om een ge­nu­an­ceer­der beeld te krijgen van de positie van de paus tegen­over de misstan­den die door de kruisvaar­ders teweeg wer­den gebracht. De afkeu­ring daar­van door Innocentius III, die overigens maar ten dele op de hoogte was gebracht.

Belang van de disser­ta­tie

De visie van Innocentius op het paus­schap is van bij­zon­der belang in het oecu­me­nische gesprek met de oosterse kerken en in de dis­cus­sie over de oorsprong van de pau­se­lijke macht die volgens Innocentius recht­streeks door de pausverkie­zing en niet door wij­ding wordt verkregen. Dit zijn allemaal ele­menten die in het hui­dig theo­lo­gische, oecu­me­nisch en kerk­rechte­lijk discours van bij­zon­der belang zijn.

Pro­mo­tie­com­mis­sie

Promotores zijn prof. dr. G. Rouwhorst en prof. dr. D. Müller. In de pro­mo­tie­com­mis­sie had­den voorts zit­ting dr. Gian Ackerman, prof. dr. Paul van Geest prof. dr. Bert Groen (die nog even zijn afkomst uit ons bisdom be­klem­toonde) en prof dr. H. Rose, die allen zeer lovend waren over het re­sul­taat van dit onder­zoek.

De ver­de­di­ging werd voor­ge­zeten door prof dr. Bart Koet, diaken van ons bisdom en vice-decaan van de Theo­lo­gische facul­teit (op dit moment is er geen decaan).

Door de Corona-maat­regelen mochten slechts enkele mensen bij de pro­mo­tie aanwe­zig zijn, waar­on­der de beide paranimfen Lic. Johan Klaassen en deken van Haar­lem dr. George Paimpillil, de studierector van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut, drs. Diederik Wienen en ikzelf. Vele mensen in diverse wereld­de­len hebben de pro­mo­tie echter gevolgd via een in­ter­netverbin­ding en op die wijze waren ook de leden van de pro­mo­tie­com­mis­sie verbon­den.

Van harte fe­li­ci­te­ren we vica­ris Bruggink met het behalen van dit mooie re­sul­taat!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug