Arsacal
button
button
button
button


Muzikale oproep voor vrede door Nederlandse kinderen en militair orkest bij VN

De koorschool in actie!

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 maart 2021 - 366 woorden

Een muzikale videoclip van de Koor­school Haar­lem en het Neder­lands militair orkest opent een con­fe­ren­tie geor­ga­ni­seerd door de VN en het Ko­nink­rijk der Neder­lan­den in New York om het drie­ja­rig jubileum te vieren van ‘Action for Peacekee­ping’ (A4P). Dit is een ini­tia­tief van António Guterres, Se­cre­ta­ris-Generaal van de Verenigde Naties, om vredes­mis­sies te moderniseren.

Guterres vraagt aan de lidstaten van de VN om de col­lec­tieve be­trok­ken­heid van de VN-vredes­handha­ving te verstevigen en te vernieuwen. De A4P werd in 2018 onder het voor­zit­ter­schap van het Ko­nink­rijk der Neder­lan­den in de VN Vei­lig­heidsraad aan­ge­no­men.

Videoclip

In samen­wer­king met het Ministerie van Defensie en met mede­wer­king van het Neder­landse mili­tai­re orkest de Regi­mentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ hebben de 40 koorle­den van de Koor­school Haar­lem (school­koor van het Ka­the­drale Koor St. Bavo), in de leef­tijd van 8 tot en met 12 jaar, in het Vredespaleis in Den Haag een vier minuten durende videoclip gemaakt voor deze con­fe­ren­tie. De kin­de­ren geven met de clip let­ter­lijk een stem aan het belang van de Verenigde Naties en staan stil bij de verantwoor­ding die Neder­land binnen de VN neemt. De A4P con­fe­ren­tie wordt af­ge­slo­ten met een online optre­den van een jon­ge­ren musical­groep uit Soedan.

In 2020 zou de Koor­school Haar­lem samen met de Regi­mentsfanfare een concert geven in het VN-gebouw in New York in het kader van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties. Van­wege de corona­pan­de­mie kon dit concert vorig jaar niet door­gaan. De organi­sa­tie van A4P heeft nu het Neder­landse mili­tai­re orkest en de Koor­school gevraagd om een clip op te nemen voor de ope­ning van deze con­fe­ren­tie.

Koor­school Haar­lem

Op deze unieke en oudste Koor­school van Neder­land krijgen basis­school­leer­lingen dage­lijks zang en muziekles in de traditie van de Engelse koren en ka­the­drale koren. De leer­lin­gen ver­zorgen jaar­lijks in Neder­land en daar buiten een groot aantal pro­fes­sio­nele concerten in kerken en concertzalen en zijn regel­ma­tig te zien en horen tij­dens tele­vi­sie- en radio­pro­gramma’s. In de­cem­ber 2020 werkte de Koor­school mee met het veelbekeken “Thank You Xmas Wish”, een online concert speciaal voor oud veteranen in de Verenigde Staten,

Terug