Arsacal
button
button
button
button


Je moet het ervaren...

Derde zondag van Pasen B

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 18 april 2021 - 657 woorden

We zullen allemaal mee­ge­maakt hebben of mee maken hoe be­lang­rijk erva­ring is. Dat gold ook voor de apos­te­len: het ervaren en beleven van de ver­schij­ning van de verrezen Heer, was cruciaal voor hun ver­dere leven...

Erva­ring en mensenkennis

Erva­ring hebben is heel be­lang­rijk:
Als we met veel ver­schil­lende mensen
te maken hebben gehad
in allerlei omstan­dig­he­den
hebben we daaruit waar­schijn­lijk
erva­ring en mensenkennis opgedaan.
Zo kunnen we er een beetje kijk op krijgen
wat voor iemand degene is die we ont­moe­ten.

Een belevenis

Veel dingen moet je ervaren hebben
om te kunnen weten wat het is.
Eens - lang gele­den -
was ik met mensen uit mijn pa­ro­chie
naar Rome geweest.
Alle mede­rei­zi­gers zullen thuis na­tuur­lijk
erover hebben kunnen ver­tellen.
We had­den veel gezien
en mooie dingen mee­ge­maakt,
onder meer de au­diën­tie van de paus
op het Sint Pieters­plein
met meer dan 60.000 mede­ge­lo­vigen
van over de hele wereld.
De paus had ons per­soon­lijk toe­ge­spro­ken
en hij had het beeldje
van Maria van Haas­trecht
- dat was die pa­ro­chie -
gezegend.
Na­tuur­lijk kon­den degenen
die er geweest zijn
iets over­bren­gen van wat we hebben mee­ge­maakt,
maar je moet zoiets eigen­lijk zelf ervaren,
dan is het toch nog heel anders.

Vuur

Nu kun je op ver­schil­lende manieren
over zo'n gebeur­te­nis ver­tellen.
Je kunt een droge opsom­ming geven,
zoals in een schoolopstel:
toen deden we dit, toen deden we dat,
het kan ook een en­thou­siast verhaal zijn
en dan breng je toch iets meer van de bele­ving over.
Niet de koude opsom­ming van de gebeur­te­nissen,
maar de sfeer, de geest van die dagen,
de erva­ring van die gebeur­te­nissen
en het vuur daardoor ontstoken,
lieten de indruk na.

Ook zij moesten het ervaren

Dat gold ook voor de apos­te­len.
Telkens en telkens opnieuw
verscheen Jezus na zijn ver­rij­ze­nis
aan de apos­te­len en Zijn andere leer­lin­gen,
aller­eerst aan de vrouwen
aan wie als eersten de bood­schap
van de ver­rij­ze­nis werd toe­ver­trouwd.
De leer­lin­gen moesten de verrezen Heer ervaren.
Zij moesten met eigen ogen beleven
dat Hij dezelfde Jezus was
die met hen had geleefd,
dat Hij er wer­ke­lijk was,
geen spook of geest of een gedachtenspinsel,
en dat Zijn lichaam verheer­lijkt was,
niet meer gebon­den
aan de wetten van de materie
en het aardse bestaan,
dat Hij de dood had overwonnen.
Zij moesten het beleven,
er de vreugde van ervaren;
zij moesten Hem zien
en mochten Hem aanraken,
kortom: ze hebben het zelf ervaren en beleefd:
de Heer is verrezen!

Won­der­lijk

Het is won­der­lijk
dat die bood­schap van het evan­ge­lie
in de Kerk wordt doorge­ge­ven,
al 2000 jaar lang!
Terwijl allerlei andere stro­mingen,
bewe­gingen en stelsels uit die tijd
allang te gronde zijn gegaan.

Zij had­den het ervaren

Het waren geen geleerde mensen,
geen knappe strategen,
geen com­mu­ni­ca­tiedes­kun­digen
of reclamemakers,
die volgelingen van Jezus.
Het waren een­vou­dige vissers,
zon­der veel vor­ming of oplei­ding,
maar zij getuig­den
over wat zij zelf had­den beleefd.
Zij had­den ervaren:
dit is het werk van God.

Levens­er­va­ring

Erva­ring is be­lang­rijk op veel terreinen,
dat merken we dage­lijks:
Het is niet zo gek bij­voor­beeld
om eerst wat meer mensen te leren kennen
en wat te gaan ver­ge­lij­ken
voordat je een verke­ring aangaat.
En ik denk ook vaak dat mensen nu
moei­lijke situaties
gepaard met veel verdriet
aankunnen,
omdat ze vroe­ger
ook al best veel had­den mee­ge­maakt,
hun bedje niet zo gespreid was,
ze had­den al levens­er­va­ring opgedaan.

Alles wat we meemaken
en wat we goed proberen op te nemen,
vormt ons in ons mens-zijn,
we groeien er gees­te­lijk door.

We hoeven eigen­lijk niet zo jaloers te zijn
op mensen die nooit iets meemaken,
ook al was het niet ge­mak­ke­lijk
wat er op onze weg kwam.

Geloofs­er­va­ring

Erva­ring is be­lang­rijk
ook in het geloof.
Als je iets over Jezus en de Kerk
hebt gelezen of gehoord,
kan dat nog heel ver van je afstaan.
Als je Zijn aanwe­zig­heid of werk­zaam­heid hebt ervaren,
als je het hebt mee­ge­maakt
dat Hij er is,
of als je het geloof van anderen hebt ervaren
en er een vonk is over gesprongen,
ja, dan kun je je geloof niet meer verlaten
zon­der jezelf te verloochenen:
je hebt het immers zelf ervaren,
het is een stuk van jezelf gewor­den:
de verrezen Heer,
de levende
ont­moe­ten,
dat is de mooiste erva­ring.

Terug