Arsacal
button
button
button
button


Disciplinaire maatregelen bij seksueel misbruik

artikel in 'Recht, religie en samenleving'

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 20 januari 2013 - 241 woorden
Omslag van het tijdschrift 'Recht, Religie en Samenleving'
Omslag van het tijdschrift 'Recht, Religie en Samenleving'

Voor het einde van deze maand verschijnt bij uit­ge­ve­rij Larcier het eerste nummer van de nieuwe jaargang van het tijd­schrift 'Recht, Religie en Samen­le­ving', dat ingaat op allerlei thema's die ker­ke­lijk en Neder­lands/Belgisch recht raken of die op dat grens­vlak van kerk en samen­le­ving bij­zon­dere bete­ke­nis hebben. Zo heb ik voor deze uitgave een artikel ge­schre­ven over de vraag wat een bis­schop moet doen als hij een beschul­diging van seksueel mis­bruik voor­ge­legd krijgt.

Hij moet een onder­zoek starten, vaak dis­ci­pli­naire maat­regelen nemen: hoe gaat dat dan? Daarover zijn intussen ker­ke­lijke do­cu­menten en ju­ris­pru­den­tie be­schik­baar, die in dit artikel wor­den be­spro­ken. Het tijdschrijft vershcijnt twee maal per jaar. Abon­ne­menten kosten €80; afleve­ringen en abon­ne­menten zijn te be­stel­len bij: De Boeck Services, tel. +3210482570 of: be­stel­ling@deboeckservices.com

Wanneer een pries­ter, diaken of ker­ke­lijk mede­wer­ker wordt beschul­digd van seksueel mis­bruik of van een ander misdrijf (delict) en die beschul­diging tenminste schijn van waar­heid, enige waar­schijn­lijk­heid (“saltem veri similem”) bezit, moeten soms in een vroeg stadium bepaalde maat­regelen wor­den geno­men om herhaling of voort­zet­ting van de erns­tige, straf­ba­re feiten te voor­ko­men.

Deze maat­regelen kunnen wor­den geno­men als voor­zorgs­maat­re­ge­len in het kader van een ker­ke­lijk straf­pro­ces (c. 1722). Ook buiten dit kader werd in som­mi­ge gevallen met name door een Ordina­ris of de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer een dis­ci­pli­naire maat­regel opgelegd. In het artikel wordt inge­gaan op enkele ker­ke­lijke uit­spra­ken en do­cu­menten hierover en de ju­ris­pru­den­tie die hier­om­trent in de laatste jaren is ontstaan.

Terug