Arsacal
button
button
button
button


Vormsel voor parochies van Hoofddorp en Nieuw-Vennep

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 3 juli 2021 - 158 woorden

Zater­dag­avond 3 juli vond in Nieuw Vennep de vormsel­vie­ring plaats voor de pa­ro­chies van Hoofd­dorp en Nieuw Vennep. Vijf jon­ge­ren ont­vingen dit sacra­ment heel bewust in een mooi ver­zorgde vie­ring.

Pater Manek Eko svd van Hoofd­dorp en pastoor Ruben Torres van Nieuw Vennep con­ce­le­breer­den bij de Eucha­ris­tie­vie­ring die werd opge­luis­terd door één voor­tref­fe­lijke cantor met be­ge­lei­ding. De vie­ring werd gelive­streamed zodat ook anderen het kon­den volgen dan de fami­lie­le­den die in de kerk aanwe­zig waren.

De harte­lijke on­der­lin­ge sfeer in de pa­ro­chie kwam niet alleen bij de vie­ring naar voren, maar ook in de ont­moe­ting na afloop in pa­ro­chie­zaal "De Herberg", waar onder meer leden van de vormsel­werk­groep, andere vrij­wil­li­gers en kerk­be­stuurs­le­den aanwe­zig waren. Zij waren ge­mo­ti­veerd om het pa­ro­chie­le­ven een nieuwe impuls te geven na Corona.

De vormselvoor­be­rei­ding voor het volgend jaar gaat al beginnen met een grotere groep dan in dit Corona-jaar.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de vor­me­lin­gen met dit Sacra­ment van de heilige Geest!

Terug