Arsacal
button
button
button
button


Paus bidt voor Nederland

Gebed voor getroffenen door de Watersnood

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 juli 2021 - 436 woorden
Laten we bidden, in vereniging met de paus
Laten we bidden, in vereniging met de paus

Paus Fran­cis­cus heeft zon­dag 18 juli bij het Angelus gebe­den voor de mensen die door de waters­nood getroffen zijn, nadat hij eer­der deze week, op 15 juli, al een bood­schap had gestuurd naar de Duitse bonds­pre­si­dent. Ook in onze ka­the­draal hebben we voor die intentie gebe­den. Let­ter­lijk zei de paus:

Ik geef uitdruk­king aan mijn meeleven met de bevol­king van Duits­land, België en Neder­land, die zijn getroffen door catastrofale over­stro­mingen. Moge de Heer de over­le­de­nen opnemen en de fami­lie­le­den troosten. Hij moge de inzet van allen onder­steunen, die degenen die erns­tige schade hebben opgelopen, te hulp komen" (Ita­li­aanse tekst: "Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni di Germania, Belgio e Olanda colpite da catastrofiche alluvioni. Il Signore accolga i defunti e conforti i familiari. Sostenga l’impegno di tutti per soccorrere chi ha subito gravi danni").

Hier­on­der volgen de intenties van het gebed van de gelo­vi­gen (Voor­bede) die deze ochtend in de ka­the­draal zijn uit­ge­spro­ken:

 

Gebed van de Gelo­vi­gen (Voor­bede)

B. Laten we bid­den tot God, die uit liefde voor ons Zijn Zoon heeft gegeven.

Waters­nood

1. Laten we bid­den voor alle mensen in Limburg die lij­den onder de waters­nood, voor alle hulp­ver­le­ners, voor alle mensen die hun huis moesten verlaten. Gedenken we in ons gebed ook alle slacht­of­fers die vooral in Duits­land en België zijn gevallen en hun dier­ba­re naasten die hen moeten missen. Laat ons bid­den.

Peter R. de Vries en zijn strijd voor recht

2. We bid­den ook voor de helaas overle­den Peter R. de Vries en zijn familie; dat hij in vrede mag rusten en dat de strijd voor recht­vaar­dig­heid en waar­heid die zijn levensdoel was, zal dóór gaan; dat die strijd voor recht en recht­vaar­dig­heid het mis­da­dig gedrag van criminelen zal beteugelen. Laat ons bid­den.

Voor de zieke bis­schop­pen en alle zieken

3. Laten we ook bid­den voor een goed en volle­dig herstel van onze paus Fran­cis­cus, voor de erns­tig zieke bis­schop van Roermond, de langdurig zieke kar­di­naal Eijk en voor alle zieken. Dat de liefde van de goede her­der Jezus hun nabij mag zijn. Laat ons bid­den.

Vakantie­tijd

4. Laten we ook bid­den om een goede en gezegende vakantie­tijd; dat het Corona-virus terug gedrongen mag wor­den en dat deze zomer ons die rust en ontspan­ning mag geven waardoor we weer met nieuwe ogen naar ons leven en onze relatie met God kunnen kijken. Laat ons bid­den

Slot­ge­bed

Goede God, U heeft ons het leven gegeven en eens zullen we dat leven voltooid in U han­den leggen; zegen ons allen en geef dat deze jaren op aarde een bijdrage mogen zijn aan Uw ko­nink­rijk van liefde en recht­vaar­dig­heid, door Christus onze Heer.

Terug