Arsacal
button
button
button
button


Studiejaar Sint Bonfatiusinstituut geopend

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 28 augustus 2021 - 1039 woorden

Zater­dag­och­tend 28 au­gus­tus, feest­dag van de heilige Au­gus­ti­nus, was ik op De Tilten­berg voor de ope­ning van het nieuwe studie­jaar van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut, een theo­lo­gie­oplei­ding hoofd­za­ke­lijk op zater­da­gen, maar ook een ge­meen­schap. Die band met elkaar is heel be­lang­rijk.

In de Corona-tijd was dat wel dui­de­lijk. Voor veel stu­den­ten was het moei­lijker om vol te hou­den en door te gaan, omdat veel online moest gebeuren. Gelukkig is dat intussen weer anders en kon de oplei­ding de stu­den­ten weer ont­van­gen, al waren er na­tuur­lijk nog voor­zorgs­maat­re­ge­len van toepas­sing.

Parabel

In de lau­den en heilige Mis waar­mee we de dag be­gon­nen en die ik heb opgedragen in con­ce­le­bra­tie met vica­ris Gerard Bruggink, werd het evan­ge­lie van de talenten gelezen. Het was het evan­ge­lie van de dag maar heel toepas­se­lijk.

Preek: een verlei­ding

De mensen die vijf of twee talenten had­den toe­ver­trouwd gekregen, kregen het­zelfde te horen van hun Heer: "Uits­te­kend, goede en trouwe knecht...". Het maakt dus niet uit of je veel kunt of iets min­der. Degene die in deze parabel één talent ont­van­gen had, ging het uit angst begraven om het ongeschon­den terug te kunnen geven. Die verlei­ding kan er ook voor ons zijn: je zou soms angs­tig kunnen wor­den om iets te gaan doen, iets te onder­ne­men. Wel leven in een tijd van een pandemie en wie weet komen er weer andere virussen; er is een glo­baal zeer erns­tig klimaatprobleem en zeker na de over­win­ning in Afghanistan, rukt het jihadisme op en neemt toe in kracht, vooral in Afrika. Heeft het dan nog wel zin om iets nieuws te beginnen? Wat zal er wor­den van deze wereld.

Preek: Wij moeten werken

Maar zoals we ook aan het leven van Au­gus­ti­nus zien: na een rommelige jeugd met relaties en eigen wegen, werd hij langs kleine gebeur­te­nissen en na­tuur­lijk door het gebed van zijn moe­der, door God aan­geraakt en maakte hij een nieuw begin. Maar toch, hij stierf in een door de Vandalen bele­gerde stad. Twee eeuwen later kwam de Islam in Noord Afrika, waar Au­gus­ti­nus leefde. Was alles voor niets geweest? Maar de invloed van Au­gus­ti­nus is groter dan die van welke kerk­va­der ook, tot op de dag van vandaag wor­den zijn werken en preken herdrukt, leven tal­loze mensen vanuit de in­spi­ra­tie die hij bracht. Wie had dat op het moment van zijn sterven kunnen denken? God heeft zijn eigen logica. Alles loopt vaak toch weer anders dan wij denken en zelfs als het allemaal niks wordt, men­se­lijker­wijs ge­spro­ken, heeft God toch Zijn eigen plan. Wij moeten gewoon doen wat wij kunnen in de dienst van Gods ko­nink­rijk. En dat geldt ook voor deze studie. Wij moeten werken, ons inzetten, de rest is aan Hem.

Na de Mis heb ik nog twee uur college gegeven, maar ook al zijn de colleges al be­gon­nen, het is nog moge­lijk zich op te geven en vanaf de volgende studie­dag mee te doen.

In­for­ma­tie over de studie is te vin­den op:

Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut is een deel­tijd­oplei­ding, geves­tigd op De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang, waar de colleges voor­na­me­lijk op zater­da­gen geor­ga­ni­seerd wor­den.

In­for­ma­tie over het Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Veel stu­den­ten stu­de­ren aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut om hun geloof te ver­die­pen en om meer kennis over het geloof op te doen. Daar­naast biedt de oplei­ding goede moge­lijk­he­den om met anderen over zaken van studie en geloof te spreken. De studie­da­gen wor­den be­gon­nen met het getij­den­ge­bed en een eucha­ris­tie­vie­ring en in de mid­dagpauze is er een ge­za­men­lijke warme lunch. De oplei­ding staat open voor mannen en vrouwen, er stu­de­ren ongeveer evenveel vrouwen als mannen.

Wie komen er?

De stu­den­ten komen van ver­schil­lende bis­dom­men.

Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut gaat uit van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en is voor het bisdom be­lang­rijk, omdat er toe­koms­tige diakens en cate­chisten theo­lo­gie kunnen stu­de­ren. De laatste jaren zijn er ook stu­den­ten, die een beroep hebben, maar zich op het pries­ter­schap oriënteren aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Meestal maken ze als ze besluiten pries­ter te wor­den na een paar jaar als ze wat ver­der zijn met de studie en hun ori­ën­ta­tie de overstap naar het semi­na­rie.

Cursussen

Naast een volle­dige studie biedt het Boni­fa­tius­in­sti­tuut ook gelegen­heid je via cursussen in allerlei on­der­wer­pen te ver­die­pen. Het is een vaste traditie cursussen op het gebied van de li­tur­gie te or­ga­ni­se­ren, daar­naast komen allerlei actuele on­der­wer­pen aan de orde in de cursussen. Op de web­si­te van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut komt meer in­for­ma­tie over de cursussen die we in het seizoen 2021 - 2022 or­ga­ni­se­ren.

In­for­ma­tie

Belang­stel­ling of meer weten? Neem dan contact op met Diederik Wienen, de studieprefect van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut.

Terug